Kritiky.cz > Recenze knih > Koťátka kočičky Ťapičky

Koťátka kočičky Ťapičky

0321129 20

Máte rádi pří­běhy o koč­kách? Hledáte pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře vhod­nou pub­li­ka­ci? Oblíbili jste si spi­so­va­tel­ku Markétu Harasimovou? Tak je tato kni­ha urče­na prá­vě vám. 

V jed­nom domě byd­lí kočič­ka Ťapička, kte­ré se naro­di­li tři koťát­ka Pacík, Bublinka a Miki. Dále zde byd­lí kočič­ky Týnka, Píša a kocou­rek Balonek. Tvoří tak vel­kou koči­čí rodin­ku. Ťapička učí svá koťát­ka vše­mu, co budou do živo­ta potře­bo­vat. Koťátka spo­leč­ně pro­zkou­má­va­jí svět a zaží­va­jí nejed­no dob­ro­druž­ství. Učí se lézt na strom, pře­ko­ná­va­jí strach z vysa­va­če, doká­žou povzbu­dit Bublinku, aby se netrá­pi­la, zachrá­ní myš­ku Ementálku, při­jdou na kloub tomu, kdo jim ukra­dl sýr z jejich naro­ze­ni­no­vé osla­vy. Zažijí i vel­ké nebez­pe­čí, kte­ré se jim poda­ří zvlád­nout. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Vydejte se spo­leč­ně se mnou na dob­ro­druž­nou ces­tu s koťát­ky.

Tato kni­ha je inter­ak­tiv­ní. Děti v ní kro­mě krás­né­ho pří­bě­hu ze živo­ta koťá­tek najdou úko­ly, kte­ré mohou spl­nit. Co na ně čeká? Především vyluš­tit kří­žov­ku, či hle­dat roz­dí­ly.

Kniha je urče­na k prv­ní­mu čte­ní, jeli­kož má vel­ká pís­men­ka i vět­ší množ­ství obráz­ků.

Publikace se mi moc líbi­la. Milý, lás­ky­pl­ný pří­běh o sed­mi koči­čích kama­rá­dech mě oprav­du chy­tl za srd­ce. Jelikož máme doma dohro­ma­dy také pět koči­ček a dva kocour­ky, úpl­ně mě to při­po­mně­lo náš koči­čí gang. Kočky milu­ji odma­lič­ka a musím říci, že mě tato kni­ha oprav­du potě­ši­la. Krátké tex­ty s vel­ký­mi pís­me­ny potě­ší začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří ješ­tě nezvlád­nou číst vel­ké množ­ství tex­tu. Čte se veli­ce dob­ře, pří­běhy na sebe nava­zu­jí, v kaž­dém z nich je pona­u­če­ní, kte­ré roz­hod­ně pla­tí, jak v koči­čím, tak i lid­ském svě­tě. Na 96 stra­nách na vás čeká cel­kem 9 pří­bě­hů s las­ka­vý­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka.

Příběhy vol­ně nava­zu­jí na kníž­ku Z dení­ku kočič­ky Ťapičky.

Ukázka z kni­hy:

Dnes je ven­ku hez­ky tep­louč­ko. Obloha je úpl­ně mod­rá, není na ní jedi­ný mrá­ček. Takové dny mají kočič­ky moc rády. Týnka i Píša si od rána hoví na lavič­ce a my s Balonkem jsme vza­li ven i koťát­ka. Už budou mít čty­ři týd­ny, a jsou moc šikov­ná. Ale ješ­tě se toho musí spous­tu nau­čit.

A pro­to­že je tak pěk­né poča­sí, roz­hod­la jsem se, že koťát­kům uká­žu, jak se špl­há po stro­mech. Pro začá­tek vybe­ru něja­ký men­ší. To aby se nebá­la, Balonek slí­bil, že mi pomů­že. Určitě to bude veli­ká legra­ce!

Několik slov o autor­ce:

Markéta Harasimová pochá­zí ze seve­ro­mo­rav­ské­ho Krnova. Již na střed­ní ško­le se zača­la věno­vat psa­ní, po matu­ri­tě ale pra­co­va­la nejdří­ve jako mana­žer­ka a až poz­dě­ji se dala na pro­fe­si­o­nál­ní dráhu spi­so­va­tel­ky. Píše pře­de­vším roman­tic­ké detek­tiv­ky, ero­tic­ké kri­mi­thrille­ry nebo romá­ny s náde­chem tajem­na. V roce 2017 si zalo­ži­la vlast­ní nakla­da­tel­ství MaHa. Harasimová je také sce­nárist­kou a pub­li­cist­kou a spo­lu­pra­cu­je s celou řadou zná­mých osob­nos­tí. Od roman­tic­kých thrille­rů si v roce 2018 popr­vé odsko­či­la k dět­ské lite­ra­tu­ře a vytvo­ři­la milý pří­běh s názvem Z dení­ku kočič­ky Ťapičky. Více na www.marketaharasimova.cz.

Autor: Markéta Harasimová

Ilustrace: Barbora Kubátová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 96

Vydáno: 2020, Vydala Bookmedia s.r.o, Ostrava

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-907197-7-4


Foto: Vydala Bookmedia s.r.o, Ostrava

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,05193 s | počet dotazů: 223 | paměť: 51159 KB. | 07.05.2021 - 06:38:23
X