KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

Kosti7

Obrázková ency­klo­pe­die „Kosti“ je fas­ci­nu­jí­cí nauč­ná kni­ha nejen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří by se rádi zblíz­ka podí­va­li na jed­not­li­vé kos­ti a kos­tič­ky nej­zná­měj­ších tvo­rů živo­čiš­né říše, ať už těch malých, tak i těch nej­vět­ších.

„Kostra je sta­veb­ním plá­nem vět­ši­ny živo­ta na Zemi. Každá vte­ři­na, kaž­dá chví­le, kdy jste naži­vu, je mož­ná jen díky kos­tem ve vašem těle, kte­ré se sta­ra­jí o vaše zdra­ví a život­ní sílu. Ale kos­ti skrý­va­jí mno­ho tajem­ství...“

Tato kni­ha se s vámi podě­lí o všech­na dopo­sud skry­tá a nezná­má tajem­ství, vše vám názor­ně uká­že na krás­ných a detail­ně roz­kres­le­ných ilu­stra­cí včet­ně sro­zu­mi­tel­ných popis­ků. Na paškál si vez­me něko­lik nej­zná­měj­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších kos­ter zví­řat, kte­rá vám sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na roze­be­re a vysvět­lí. „Pořád to jsou jed­ny a tytéž kos­ti, jen posklá­da­né a pro­ta­že­né na stov­ky růz­ných způ­sobů.“ Dozvíte se, proč jsou kos­ti pro všech­ny živo­či­chy tak výji­meč­né a důle­ži­té.

KOSTI4

V úvod­ní čás­ti se nej­pr­ve sezná­mí­me s tím, co to vlast­ně kos­ti jsou, při­po­me­ne­me si základ­ní úda­je o lid­ské kostře, počtu kos­tí, ale i o tom, jaké základ­ní funk­ce jed­not­li­vé kos­ti doká­ží v těle zajis­tit.

Druhá část kni­hy je roz­dě­le­na do osmi oblas­tí, a to pod­le toko k čemu jsou jed­not­li­vé kos­ti uzpů­so­be­ny a k čemu sku­teč­ně slou­ží.  Díky pře­hled­né­mu roz­čle­ně­ní zís­ká­me spous­tu hod­not­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se živo­či­chů, jejichž život zále­ží na pře­ži­tí díky jejich čelis­tem a kou­sá­ní, hra­bá­ní, úcho­pu a sil­ných drá­pů, plachtě­ní, létá­ní, běhá­ní či pla­vá­ní.

Každá z výše uve­de­ných pod­sek­cí má při­dě­le­nou dvou­strán­ku, kde pro­střed­nic­tvím

názor­ných obráz­ků před­sta­ví danou čin­nost (kou­sá­ní a čelis­ti, hra­bá­ní, ská­ká­ní, plachtě­ní a létá­ní, , běhá­ní, pla­vá­ní), kte­rou lze pro­vo­zo­vat prá­vě díky spe­ci­fic­ké­mu uspo­řá­dá­ní kos­tí v těle.

Pro živou před­sta­vu malé­ho čte­ná­ře se auto­ři zamě­ři­li pří­mo na kon­krét­ní zají­ma­vé živo­či­chy, jež doslo­va vysvlék­li z kůže. Na jed­not­li­vých kos­ter­ních obráz­cích mohou děti porov­ná­vat jed­not­li­vé kos­ti v těle živo­či­chů, to jak do sebe hez­ky zapa­da­jí, a jak se díky nim můžou i urči­tí živo­či­cho­vé pohy­bo­vat.

a) kou­sá­ní a čelis­ti:

Popíše, jak tako­vá čelist vypa­dá, z čeho se sklá­dá, pro­be­re roz­dí­ly mezi maso­žrav­ci a býlo­žrav­ci. Nechybí ani jed­na per­lič­ka ohled­ně náhrad­ních zubů, a jak to vlast­ně v té zví­ře­cí říši cho­dí

Malé čte­ná­ře sezná­mí s vor­va­něm obrov­ským, tygrem či chřes­tý­še dia­man­to­vým.

b) hra­bá­ní

Jaké čás­ti kost­ry je potře­ba zapo­jit, aby živo­čich mohl hra­bat tak, by se všich­ni dosta­li ke své potra­vě? Kdo je nej­vět­ší kopá­ček? A kdo hra­be po hla­vě? Kdo pro změ­nu pla­ve v pís­ku, či si doslo­va vyvr­tá­vá veče­ři a své prů­ře­zy pro­kou­sá­vá? I tako­vé taje lze obje­vit v kapi­to­le pod názvem hra­bá­ní. Nechybí tu kost­ra krt­ka obec­né­ho, plášt­ní­ka malé­ho a ban­di­ku­ta krá­lí­ko­vi­té­ho.

c) úchop a drá­py

Jak moc v živo­tě jsou důle­ži­té drá­py a pev­ný úchop? Kdo všech­no může ve zví­ře­cí říši dosáh­nout manu­ál­ní zruč­nos­ti? Co tře­ba tako­vý šim­panz učen­li­vý, pan­da vel­ká ane­bo vřešťan reza­vý?

Kosti1

d) opo­ra

Kdo tvo­ří pilí­ře síly, a kdo zabra­ňu­je opo­tře­be­ní kos­tí a jejich zhrou­ce­ní? To vše napo­ví kapi­to­la „Opora“ a její pří­kla­dy v podo­bě divo­ké­ho koně, slo­na afric­ké­ho a hro­cha oboj­ži­vel­né­ho.

e) ská­ká­ní

Ač se to nezdá, tak při ská­ká­ní musí tvo­ro­vé vyna­lo­žit spous­tu ener­gie a úsi­lí, aby dob­ře dopad­li na zem. Jak se chys­ta­jí k samot­né­mu sko­ku a násled­né­mu dosko­ku, aby si neu­blí­ži­li? To před­ve­dou zví­ře­cí uči­te­lé jako je tar­bí­ček dlou­hou­chý, klo­kan rudý nebo sko­kan vol­ský.

f) plachtě­ní a létá­ní

Někteří obrat­lov­ci doká­žou dokon­ce i létat a plach­tit tzv. ptá­ci a neto­pý­ři, a v dáv­né his­to­rii i micro­rap­to­ři a pta­ko­ješ­tě­ři. Jaký je vlast­ně roz­díl mezi létá­ním a plachtě­ním? To už vysvět­lí sova pále­ná, drá­ček léta­vý a kaloň malaj­ský.

g) běhá­ní

Někteří živo­či­cho­vé doká­ží vyvi­nout obrov­skou rych­lost při běhá­ní, ale jak této rych­los­ti docí­lí? Prostě musí“ Jsou napro­gra­mo­vá­ni tak, že pře­ži­je jen ten nej­rych­lej­ší.... bude to gepard štíh­lý, pštros dvou­prst­lý a nebo vidlo­roh ame­ric­ký?

h) pla­vá­ní

Pohyb ve vodě je vel­mi obtíž­ný, a pro­to vět­ši­na vod­ních živo­či­chů musí mít svo­jí kost­ru k tomu uzpů­so­be­nou k pro­plou­vá­ní, ale i k tomu, aby moh­ly pád­lo­vat, mávat, lézt či se jejich těla jen tak vlnit. O svých doved­nos­tech vás pře­svěd­čí mar­lín indic­ký, plej­tvák obrov­ský či tuč­ňák císař­ský.

KOSTI2

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě ani chy­bět slov­ní­ček vysvět­lu­jí­cí všech­ny výra­zy vzta­hu­jí­cí se ke kos­tem, kostře a vše s tím spo­je­né. Nemusíte se tedy obá­vat, že bys­te někte­rým slo­vům nero­zu­mě­li, prá­vě nao­pak, všech­ny jsou krát­ce a sro­zu­mi­tel­ně ve slov­níč­ku vysvět­le­ny tak, že je rych­le pocho­pí i malé dítě.

„Tato kni­ha je osla­vou kos­tí. Na jejich strán­kách odha­lí­te, jak je mož­né, že zví­řa­ta toho s jed­no­du­chou kostrou obrat­lov­ců zvlád­nou tolik. Zjistíte, jak vlast­ně ská­čou, běha­jí, plach­tí a máva­jí kří­d­ly. Jak chy­ta­jí věci, pla­vou, hra­bou, kou­šou a žvý­ka­jí.“

Kosti jsou obráz­ko­vou pub­li­ka­cí s kos­ter­ní­mi zají­ma­vost­mi ze svě­ta zví­řat, jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­ně napsá­ny a dopl­ně­ny o krás­né obráz­ky ilu­strá­tor­ky Chervelle Fryerové, kte­rá si dala vel­mi zále­žet na tom, aby zob­ra­ze­ní jed­not­li­vých kos­ter bylo věro­hod­né. Její obráz­ky bude­te doslo­va hltat oči­ma.

S tou­to kni­hou nahléd­ne­me do úchvat­né­ho svě­ta zví­řat. Věřte, že se nejed­ná o kni­hu plnou nud­ných dat a poj­mů, ale nao­pak v ní nalez­ne­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí, a navíc pub­li­ka­ce „Kosti“ doko­na­le dopl­ňu­je, roz­ví­jí a vede děti na ces­tě za dal­ším pozná­ním....

Zde si může­te pro­lis­to­vat tuto krás­nou pub­li­ka­ci KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

Napsal: Jules Howard

Ilustrovala: Chervelle Fryerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2019

Vydání prv­ní

Pro čte­ná­ře od 9 let

Počet stran: 80

ISBN 978-1-7874-1349-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]