Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.

KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.

kosmetika3 e1547589040991
kosmetika3 e1547589040991

Koho by nelá­ka­lo umět si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku úpl­ně na všech­no sám a z pří­rod­ních mate­ri­á­lů? Asi kaž­dé­ho. A tahle kni­ha plná voňa­vé inspi­ra­ce vám uká­že, jak na to.

Kniha je nabi­tá spous­tou báječ­ných recep­tů, návo­dů na výro­bu čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ky a dro­ge­rie.

Navíc jejich samot­ná výro­ba je v sou­la­du s pří­ro­dou, a jed­not­li­vé pro­duk­ty jsou k tělu a k pokož­ce eko­lo­gic­ky šetr­né a neto­xic­ké.

A na co všech­no se v této kníž­ce může­te těšit? Převážně na recep­ty na výro­bu pří­prav­ků urče­ných k péči o obli­čej, tělo, ale i vla­sy s ohle­dem na různá roč­ní obdo­bí a kon­krét­ní typ ple­ti. Maminky uví­ta­jí i strán­ky věno­va­né dět­ské kos­me­ti­ce, hos­po­dyň­ky pro změ­nu pří­prav­ky na pra­ní, čiš­tě­ní nebo dez­in­fek­ci.

Jednotlivé recep­ty v této kni­ze jsou roz­dě­le­ny na dvě vel­ké kate­go­rie, a to „osob­ní péče“  a „péče o domác­nost“. Osobní péče se zabý­vá péčí o pleť, vysvět­lu­je, proč je důle­ži­té pečo­vat o pokož­ku své­ho obli­če­je: „Když vypa­dá­te dob­ře, i se dob­ře cítí­te!“

Celá tato kapi­to­la je navíc roz­dě­le­na do tří kro­ků: hyd­ra­ta­ce, čiš­tě­ní a výži­va, a kaž­dé­mu z těch­to kro­ků se věnu­je důklad­ně, tj. vysvět­lu­je, radí, a dopo­ru­ču­je nej­lep­ší způ­sob, jež je nej­vhod­něj­ší, a kte­rý by se měl pra­vi­del­ně dodr­žo­vat.

Hydratace ple­ti se zabý­va­jí dvou­fá­zo­vý­mi čis­tí­cí­mi voda­mi, čis­tí­cí­mi a hyd­ra­tač­ní­mi obli­čejo­vý­mi mlé­ky.

Kapitola o čiš­tě­ní ple­ti obsa­hu­je nej­růz­něj­ší pee­lin­gy, obli­čejo­vé mas­ky, jílo­vé mas­ky, hyd­ra­tač­ní mas­ky, výži­vu a ochra­nu ple­ti v růz­ných roč­ních obdo­bí, při opa­lo­vá­ní, při kaž­do­den­ní péči, pro pleť „mlad­ší“ (do 20 let), pro pleť zra­lej­ší (nad 25 let), na horách a v nepo­sled­ní řadě i ple­ťo­vá séra.

Péče o rty, oči, vla­sy se zamě­řu­je na NoPoo pro­střed­ky, bylin­né opla­chy, šam­po­ny, kon­di­ci­oné­ry, mas­ky, vla­so­vé spre­je a gely.

V péči o tělo nalez­ne­te vše urče­né k mytí a opla­cho­vá­ní jako jsou spr­cho­vé gely, pee­lin­gy, výži­va a hyd­ra­ta­ce, tělo­vé ole­je, šle­ha­ná mas­ka, masáž­ní kost­ky, tělo­vá mlé­ka, kou­pe­le, šumiv­ky, bathbombs, soli, deo­do­ran­ty a Mani & Pedi tj. péče o ruce a nohy.

Následuje kapi­to­la věno­va­ná péči o děti a péči o domác­nost jako je úklid, pra­ní a mytí.

V úvo­du kni­hy vás autor­ka krok za kro­kem sezná­mí, jak si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku, a proč se vůbec pus­tit do její výro­by. Malinko pood­ha­lí filo­zo­fii a zása­dy při výro­bě kos­me­ti­ky, dopo­ru­čí  kon­krét­ní pomůc­ky a sezná­mí s jed­not­li­vý­mi základ­ní­mi ingre­di­en­ce­mi (podrob­ný popis a jejich cha­rak­te­ris­ti­ka).

Představí vám jed­not­li­vé ole­je, mace­rá­ty, más­la, koko­so­vý olej, esen­ci­ál­ní ole­je, hyd­ro­lá­ty, vosky, jíly, pud­ry a bar­vi­va Mica, soli, kon­zer­van­ty a anti­o­xi­dan­ty, včet­ně ostat­ních důle­ži­tých slo­žek či ingre­di­en­cí, jež lze nalézt doma mezi domá­cí dro­ge­rií jako je soda na pra­ní, kyse­li­na cit­ro­no­vá, bram­bo­ro­vý škrob či jed­lá soda.

Výroba kos­me­ti­ky jako tako­vé je vel­mi jed­no­du­chá a pros­tá. Stačí vzít pou­ze všech­ny potřeb­né ingre­di­en­ce, smí­chat je ve správ­ném pomě­ru, při­dat vůni a bar­vi­va, a chvi­lič­ku si počkat, zda se to pove­de či niko­liv.

Věřte, že s touhle kni­hou se pro vás bude výro­ba vel­mi jed­no­du­chá a zábav­ná, navíc hod­ně oce­ní­te to, že přes­ně zná­te jed­not­li­vé slo­že­ní pro­duk­tu. Výrobek jako tako­vý může poslou­žit i jako netra­dič­ní, ale ori­gi­nál­ní dárek. Vše vyro­be­né z pří­rod­ních a eko­lo­gic­ky šetr­ných suro­vin, jež vět­ši­nu z nich nalez­ne­te doma nebo v kuchy­ni.

Kniha je vel­mi pře­hled­ně zpra­co­va­ná a recep­ty s přes­ným pomě­rem suro­vin, navíc dopl­ně­né o inspi­ra­tiv­ní  a dech berou­cí foto­gra­fie s téma­ti­kou pří­ro­dy a po domác­ku vyro­be­ných pro­duk­tech.

„Vyrobte si svo­jí vlast­ní kos­me­ti­ku. Stojí to za to!“

Kosmetika hrou

Napsala: Judita Klimetová

Foto: Michaela Doušová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 197

ISBN 978-80-253-3903-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80056 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56759 KB. | 04.07.2022 - 11:04:33