Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Koření života

Koření života

Koření živo­ta
27.9.2007

recen­ze

Přečteno: 142 krát

Koření živo­ta není původ­ní ame­ric­ký pro­jekt, ale rema­ke jaké­ho­si němec­ké­ho fil­mu s názvem Recept na lás­ku. I když tomu název napo­ví­dá, neple­t­ťe si to, pro­sím, s němec­ký­mi roman­tic­ký­mi fil­my pod­le Rosamundy Pilcher, kte­ré může­te vidět na Primě. Tohle je, jak jsem se dočet­la, údaj­ně doce­la sluš­ná roman­ti­ka a tak se není co divit, že po ní chňapnul Hollywood a nyní nám ji ser­ví­ru­je na zla­tém pod­no­se. (Kolik tako­vých rema­ků vůbec v posled­ní době vznik­lo? Že by tam­ním scé­náris­tům dochá­ze­ly nápa­dy?)

Koření živo­ta vyprá­ví o ambi­ci­óz­ní šéf­ku­chař­ce Kate, kte­rá vede veskr­ze prázd­ný život, svá­za­ný spous­tou mnoh­dy zce­la nesmy­sl­ných pra­vi­del. Přesně sta­no­ve­ný řád její­ho živo­ta naru­ší hned dvě udá­los­ti. První je vel­mi tra­gic­ká – Katina sest­ra zemře při auto­ne­ho­dě a Kate tak při­pad­ne péče o její dce­ru Zoe. Netřeba zdů­raz­ňo­vat, že to není nic leh­ké­ho. Druhá udá­lost je pro Kate sko­ro stej­ně tra­gic­ká jako ta prv­ní, ale my, roman­ti­ky zna­lí divá­ci víme, že to nako­nec bude to nej­lep­ší, co ji moh­lo potkat – do její kuchy­ně vtrh­ne jako vel­ká voda sym­pa­tic­ký, živel­ný, ope­ru milu­jí­cí kuchař Nick. Kate s ním samo­zřej­mě něja­kou dobu boju­je, pro­to­že jeho neor­ga­ni­zo­va­ný styl vaře­ní i živo­ta nemů­že vystát, ale zná­te to, pro­ti­kla­dy se při­ta­hu­jí.

Film je přes­ně tako­vý, jaký oče­ká­vá­te po pře­čte­ní struč­né­ho obsa­hu – kon­venč­ní, před­ví­da­tel­ný a umír­ně­ný. Rozhodně to není roman­tic­ká kome­die, nao­pak nejmé­ně prv­ní polo­vi­na je veli­ce smut­ná a depre­siv­ní, vždyť fak­tic­ky vyprá­ví o hol­čič­ce, kte­rá při­šla o mat­ku a musí žít s tetou, jež na něco tako­vé­ho není abso­lut­ně zvyk­lá. Jakmile však na scé­nu nastou­pí lás­ka, je hned všech­no vese­lej­ší, i když melan­cho­lic­ké momen­ty zůstá­va­jí. V Koření živo­ta je všech­no tako­vé hez­ky uče­sa­né, holly­wo­od­sky uhla­ze­né. Není tu nic neob­vyk­lé­ho, nic, co by nějak vybo­či­lo z nor­my a strh­lo na sebe pozor­nost. Všechno je tam, kde to oče­ká­vá­te a bez pro­blé­mů to při­jme­te. Nic vám tady zkrát­ka nevy­ra­zí dech.

Důležitou roli ve fil­mu hra­je pocho­pi­tel­ně jíd­lo. Restaurace a pře­de­vším ruš­ná kuchy­ně je poměr­ně atrak­tiv­ní pro­stře­dí pro mezi­lid­ské stře­tá­vá­ní a na všech­ny ty pochu­ti­ny se vám brzy budou sbí­hat sli­ny. Navíc se tvůr­cům poved­lo vaře­ní dob­ře zakom­po­no­vat do cel­ko­vé­ho vyzně­ní pří­bě­hu, cha­rak­te­ry postav se totiž krás­ně odrá­že­jí na jejich pří­stu­pu k jídlu jako tako­vé­mu. Postavy obec­ně jsou v tom­to fil­mu veskr­ze sym­pa­tic­ké. Nejsou sice nikterak psy­cho­lo­gic­ky slo­ži­té, ale zase ne úpl­ně plo­ché. Kate v podá­ní Catherine Zeta-Jonesové je přes prvot­ní dojem spí­še ženou k poli­to­vá­ní, Eckhart je zase sym­paťák kaž­dým cou­lem, zkrát­ka rytíř v bílé zástě­ře. Nejvíc herec­kých mož­nos­tí však scé­nář posky­tl jede­nác­ti­le­té Abigail Breslin, kte­rá zazá­ři­la už v Malé Miss Sunshine. Její posta­va pro­jde totiž nej­těž­ší život­ní situ­a­cí a tato talen­to­va­ná hereč­ka to ustá­la se ctí, dob­ře a umě­ře­ně ztvár­ni­la všech­ny poža­do­va­né polo­hy.

Verdikt: Takový typic­ký pro­dukt roman­tic­ké­ho žán­ru – neu­ra­zí, nena­dchne. Konvenční ele­gant­ně umír­ně­ný pří­běh si poklid­ně a bez neče­ka­ných zvra­tů ply­ne nad talí­ři s láka­vým jíd­lem a vy to pros­tě bez pro­blé­mů strá­ví­te, ale žád­ný výraz­něj­ší dojem to na vás roz­hod­ně neu­dě­lá.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 2.25/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 2.3 z 5 (hod­no­ce­no 4x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,19153 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53582 KB. | 24.01.2022 - 03:54:39