Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kopačky

Kopačky

Kopacky
Kopacky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrdina kome­die z úspěš­né pro­du­cent­ské stá­je Juda Apatowa se vyrov­ná­vá se situ­a­cí, kte­rá potka­la nebo ješ­tě potká mno­ho z nás – dostal košem. A přes nera­dost­né téma je to podí­va­ná pro­slu­ně­ná let­ní atmo­sfé­rou, odleh­če­ná, po vět­ši­nu času úsměv­ná, v lec­čems mile ori­gi­nál­ní a hlav­ně neko­rekt­ní.

Judd Apatow se stal syno­ny­mem pro moder­ní kome­die. Jeho jmé­no je spo­jo­vá­no s taš­ka­ři­ce­mi, kte­ré se v mno­hém liší od bez­zubých, tra­dič­ních, niko­ho neu­rá­že­jí­cích holly­wo­od­ských kome­di­ál­ních dílek. Apatow se ať už jako reži­sér, scé­náris­ta nebo pro­du­cent podí­lí na fil­mech nešet­ří­cích spros­tý­mi slo­vy, obhroub­lým humo­rem a na ame­ric­ké pomě­ry neče­ka­ně expli­cit­ní naho­tou. Tyto fil­my pak ze stej­ných důvo­dů zazna­me­ná­va­jí úspěch pře­de­vším u mlad­ší gene­ra­ce, za všech­ny jme­nuj­me např. kome­die točí­cí se pře­de­vším kolem sexu (pří­pad­ně jeho násled­ků) 40 let panic a Zbouchnutá nebo paro­dii na hudeb­ní bio­gra­fie Walk Hard: The Deset Cox Story. V sou­čas­nos­ti při­chá­zí pod Apatowovou pro­du­cent­skou zášti­tou do našich kin film Kopačky.

Zápletka Kopaček je zřej­má – Paul Bretter, muzi­kant, kte­rý se živí psa­ní hud­by (tedy spí­še tem­ných a hro­zi­vých tónů) pro kri­mi­nál­ní seri­ál, prá­vě dostal košem od své dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ně Sáry, hlav­ní hvězdy ono­ho seri­á­lu. Po usl­ze­ném tep­lá­ko­vém obdo­bí se roz­hod­ne zlep­šit si nála­du na Havaji, ale co čert nechtěl, pro­slu­ně­ná Havaj při­lá­ka­la i Sáru a její­ho nové­ho pří­te­le, excen­t­ric­ké­ho zpě­vá­ka Aldouse. Začíná tedy nepří­jem­ná kon­fron­ta­ce, do kte­ré však zasáh­ne i krás­ná recepč­ní z hote­lu.

Tato kome­die je ze všech „apa­towek“ asi nej­ma­in­stre­a­mo­věj­ší a mož­ná pro­to vzbu­zu­je po vět­ši­nu času leh­ký úsměv na rtech, ale za bři­cho se u ní popa­dá málo­kdo. Film půso­bí pří­jem­ně poho­do­vě, občas se obje­ví skvě­lé hláš­ky nebo dob­ře vypoin­to­va­né situ­a­ce, ale na ško­du je na kome­dii poně­kud roz­mách­lá sto­páž, kte­rá se pro­je­vu­je mír­nou nesoudrž­nos­tí scé­nek a pro­ta­ho­va­ným čeká­ním na konec. Také mi tu chy­bí něco, co by divá­ka „uzem­ni­lo“, co by mu Kopačky ucho­va­lo v pamě­ti, např. něja­ká výji­meč­ně vyda­ře­ná scé­na, situ­a­ce nebo nápad. Takhle se již dru­hý den vzpo­mín­ky zamlžu­jí a film poma­lu splý­vá s mno­ha dal­ší­mi.

Přesto díky něko­li­ka odliš­nos­tem od šedi­vé­ho prů­mě­ru si vás Kopačky mohou solid­ně zís­kat. První z nich je zmi­ňo­va­ná neko­rekt­nost, kte­rá je také důvo­dem pro ome­ze­nou pří­stup­nost. Ve fil­mu se nešet­ří spros­tý­mi slo­vy, sexu­ál­ní­mi scé­na­mi a ote­vře­nou naho­tou. Lze říci, že Jason Segel se pro hlav­ní roli zce­la obna­žil. Je to pří­jem­ně šoku­jí­cí, pro­to­že divák je zvyk­lý, že v urči­tých situ­a­cích se kame­ra zamě­řu­je pou­ze na čás­ti těla od pasu naho­ru, pří­pad­ně záběr zce­la kon­čí, kdež­to tady tomu tak není.
Dalším pozi­ti­vem je to, že Kopačkám se vzhle­dem k žán­ru poměr­ně daří vyhý­bat šab­lo­no­vi­tos­ti postav, kte­rou obvykle oče­ká­vá­me. V prů­bě­hu fil­mu se uká­že, že hlav­ní hrdi­na není jenom super­klad­ný dob­rák, kte­ré­mu ublí­ži­la bez­cit­ná mrcha, stej­ně jako nový Sářin pří­tel není odpor­ný zlo­vol­ný šmejd a zlo­děj pří­tel­kyň, ale vyklu­be se z něj doce­la sym­paťák.

Za zmín­ku sto­jí ješ­tě hereč­tí před­sta­vi­te­lé. Ačkoli Russel Brand v roli Aldouse nebo Kristen Bell jako Sára (její posta­va navíc slou­ží jako zdroj čet­ných nará­žek na fil­mo­vé a seri­á­lo­vé pro­stře­dí) jsou fajn, hlav­ní tíha leží na před­sta­vi­te­li hlav­ní role, Jasonu Segelovi. Nevím, zda je to tím, že ho mám ve znač­né obli­bě díky seri­á­lu How I Met Your Mother, ale při­pa­dá mi, že to hlav­ně on, kdo Kopačky táh­ne vzhů­ru. Ať už hys­te­ric­ky bre­čí nebo zpí­vá teskli­vou píseň o Draculovi, zís­ká­vá sym­pa­tie na svou stra­nu a pře­de­vším díky němu chce­te film sle­do­vat až do kon­ce.

Příjemná neko­ret­ní kome­die, kte­rá se liší od obvyk­lé holly­wo­od­ské pro­duk­ce frek­ven­cí sprostých slov, naho­tou hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le a sym­pa­tic­kou neša­b­lo­no­vi­tos­tí postav. K tomu vše­mu pár vyda­ře­ných hlá­šek a vtip­ných situ­a­cí a o let­ní zába­vu je posta­rá­no. Navíc doko­na­lá rekla­ma na dovo­le­nou na Havaji.


Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Z jiného těsta - Jonah Hill a Eddie Murphy v nové komedii30. ledna 2023 Z jiného těsta - Jonah Hill a Eddie Murphy v nové komedii Na Netflix dorazila nová (trochu netradiční) romantická komedie Z jiného těsta (anglicky You People), kterou jako svůj celovečerní debut zrežíroval režisér a scenárista Kenya Barris, […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Centrální inteligence - 45 %19. října 2022 Centrální inteligence - 45 % Když pracovat pro CIA, pak jedině s Bobem Stonem. Tenhle chlapík má v sobě schované trpké zkušenosti s šikanou na střední škole, ale jeho minulost dávno zmizela v propadlišti dějin a teď […] Posted in Retro filmové recenze
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část) Čtvrtá fáze propojeného filmového vesmíru Marvelu je v plném proudu. Thanos sice byl poražen, ale i přesto nemá svět klid. Avengers zanikli, planeta Země se stále vzpamatovává z drtivých […] Posted in Zajímavosti
  • Jen vraždy v budově - Mabel Mora25. srpna 2022 Jen vraždy v budově - Mabel Mora Mabel Mora je jednou ze tří moderátorek podcastu Only Murders in the Building. Je obyvatelkou bytu 12E v domě Arconia. Hraje ji Selena Gomez Smrt otce Když byla Mabel malá, rodiče jí […] Posted in Profily postav
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81157 s | počet dotazů: 262 | paměť: 58591 KB. | 31.01.2023 - 03:42:58