Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kopačky

Kopačky

Kopacky
Kopacky

Hrdina kome­die z úspěš­né pro­du­cent­ské stá­je Juda Apatowa se vyrov­ná­vá se situ­a­cí, kte­rá potka­la nebo ješ­tě potká mno­ho z nás – dostal košem. A přes nera­dost­né téma je to podí­va­ná pro­slu­ně­ná let­ní atmo­sfé­rou, odleh­če­ná, po vět­ši­nu času úsměv­ná, v lec­čems mile ori­gi­nál­ní a hlav­ně neko­rekt­ní.

Judd Apatow se stal syno­ny­mem pro moder­ní kome­die. Jeho jmé­no je spo­jo­vá­no s taš­ka­ři­ce­mi, kte­ré se v mno­hém liší od bez­zubých, tra­dič­ních, niko­ho neu­rá­že­jí­cích holly­wo­od­ských kome­di­ál­ních dílek. Apatow se ať už jako reži­sér, scé­náris­ta nebo pro­du­cent podí­lí na fil­mech nešet­ří­cích spros­tý­mi slo­vy, obhroub­lým humo­rem a na ame­ric­ké pomě­ry neče­ka­ně expli­cit­ní naho­tou. Tyto fil­my pak ze stej­ných důvo­dů zazna­me­ná­va­jí úspěch pře­de­vším u mlad­ší gene­ra­ce, za všech­ny jme­nuj­me např. kome­die točí­cí se pře­de­vším kolem sexu (pří­pad­ně jeho násled­ků) 40 let panic a Zbouchnutá nebo paro­dii na hudeb­ní bio­gra­fie Walk Hard: The Deset Cox Story. V sou­čas­nos­ti při­chá­zí pod Apatowovou pro­du­cent­skou zášti­tou do našich kin film Kopačky.

Zápletka Kopaček je zřej­má – Paul Bretter, muzi­kant, kte­rý se živí psa­ní hud­by (tedy spí­še tem­ných a hro­zi­vých tónů) pro kri­mi­nál­ní seri­ál, prá­vě dostal košem od své dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ně Sáry, hlav­ní hvězdy ono­ho seri­á­lu. Po usl­ze­ném tep­lá­ko­vém obdo­bí se roz­hod­ne zlep­šit si nála­du na Havaji, ale co čert nechtěl, pro­slu­ně­ná Havaj při­lá­ka­la i Sáru a její­ho nové­ho pří­te­le, excen­t­ric­ké­ho zpě­vá­ka Aldouse. Začíná tedy nepří­jem­ná kon­fron­ta­ce, do kte­ré však zasáh­ne i krás­ná recepč­ní z hote­lu.

Tato kome­die je ze všech „apa­towek“ asi nej­ma­in­stre­a­mo­věj­ší a mož­ná pro­to vzbu­zu­je po vět­ši­nu času leh­ký úsměv na rtech, ale za bři­cho se u ní popa­dá málo­kdo. Film půso­bí pří­jem­ně poho­do­vě, občas se obje­ví skvě­lé hláš­ky nebo dob­ře vypoin­to­va­né situ­a­ce, ale na ško­du je na kome­dii poně­kud roz­mách­lá sto­páž, kte­rá se pro­je­vu­je mír­nou nesoudrž­nos­tí scé­nek a pro­ta­ho­va­ným čeká­ním na konec. Také mi tu chy­bí něco, co by divá­ka „uzem­ni­lo“, co by mu Kopačky ucho­va­lo v pamě­ti, např. něja­ká výji­meč­ně vyda­ře­ná scé­na, situ­a­ce nebo nápad. Takhle se již dru­hý den vzpo­mín­ky zamlžu­jí a film poma­lu splý­vá s mno­ha dal­ší­mi.

Přesto díky něko­li­ka odliš­nos­tem od šedi­vé­ho prů­mě­ru si vás Kopačky mohou solid­ně zís­kat. První z nich je zmi­ňo­va­ná neko­rekt­nost, kte­rá je také důvo­dem pro ome­ze­nou pří­stup­nost. Ve fil­mu se nešet­ří spros­tý­mi slo­vy, sexu­ál­ní­mi scé­na­mi a ote­vře­nou naho­tou. Lze říci, že Jason Segel se pro hlav­ní roli zce­la obna­žil. Je to pří­jem­ně šoku­jí­cí, pro­to­že divák je zvyk­lý, že v urči­tých situ­a­cích se kame­ra zamě­řu­je pou­ze na čás­ti těla od pasu naho­ru, pří­pad­ně záběr zce­la kon­čí, kdež­to tady tomu tak není.
Dalším pozi­ti­vem je to, že Kopačkám se vzhle­dem k žán­ru poměr­ně daří vyhý­bat šab­lo­no­vi­tos­ti postav, kte­rou obvykle oče­ká­vá­me. V prů­bě­hu fil­mu se uká­že, že hlav­ní hrdi­na není jenom super­klad­ný dob­rák, kte­ré­mu ublí­ži­la bez­cit­ná mrcha, stej­ně jako nový Sářin pří­tel není odpor­ný zlo­vol­ný šmejd a zlo­děj pří­tel­kyň, ale vyklu­be se z něj doce­la sym­paťák.

Za zmín­ku sto­jí ješ­tě hereč­tí před­sta­vi­te­lé. Ačkoli Russel Brand v roli Aldouse nebo Kristen Bell jako Sára (její posta­va navíc slou­ží jako zdroj čet­ných nará­žek na fil­mo­vé a seri­á­lo­vé pro­stře­dí) jsou fajn, hlav­ní tíha leží na před­sta­vi­te­li hlav­ní role, Jasonu Segelovi. Nevím, zda je to tím, že ho mám ve znač­né obli­bě díky seri­á­lu How I Met Your Mother, ale při­pa­dá mi, že to hlav­ně on, kdo Kopačky táh­ne vzhů­ru. Ať už hys­te­ric­ky bre­čí nebo zpí­vá teskli­vou píseň o Draculovi, zís­ká­vá sym­pa­tie na svou stra­nu a pře­de­vším díky němu chce­te film sle­do­vat až do kon­ce.

Příjemná neko­ret­ní kome­die, kte­rá se liší od obvyk­lé holly­wo­od­ské pro­duk­ce frek­ven­cí sprostých slov, naho­tou hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le a sym­pa­tic­kou neša­b­lo­no­vi­tos­tí postav. K tomu vše­mu pár vyda­ře­ných hlá­šek a vtip­ných situ­a­cí a o let­ní zába­vu je posta­rá­no. Navíc doko­na­lá rekla­ma na dovo­le­nou na Havaji.


Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rakeťák - 100 %15. června 2022 Rakeťák - 100 % Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu […] Posted in Filmové recenze
  • LEGO® Batman film28. února 2022 LEGO® Batman film Před lety nám autorská dvojice Phil Lord a Chris Miller naservírovala nesmírně originální animák, kde hlavní roli hrály figurky ze slavnného lega. Lego příběh byl obrovský hit, proto se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrt na Nilu (Death on the Nile) – Recenze – 70 %18. února 2022 Smrt na Nilu (Death on the Nile) – Recenze – 70 % Shodou okolností a různých odkladů premiér vstupují do českých kin v rozmezí dvou týdnů hned dva filmy, které natočil shakespearovský herec a režisér Kenneth Branagh. Ke komornímu […] Posted in Filmové recenze
  • Smrt na Nilu: Branagh odhaluje tajemství knírku9. února 2022 Smrt na Nilu: Branagh odhaluje tajemství knírku Ve Smrti na Nilu, nejnovější adaptaci detektivky Agathy Christie s Herculem Poirotem od režiséra a hvězdy Kennetha Branagha, je třeba vyřešit složitou vraždu. Ten je obzvlášť elegantní […] Posted in Filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87262 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56719 KB. | 30.06.2022 - 11:39:37