Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

KOng
KOng

Návštěva ost­ro­va, o kte­rém lid­stvo nemá dosud žád­né infor­ma­ce, to může lákat dob­ro­druž­né pova­hy i věd­ce. Ostrov lebek je prá­vě tako­vým mís­tem, kam se vydá­vá výpra­va věd­ců v čele s vlád­ním zmoc­něn­cem Randdou  a vojen­skou jed­not­kou pod vede­ním zku­še­né­ho důstoj­ní­ka Packarda. Skupinu dopl­ní ješ­tě býva­lý vojen­ský spe­ci­a­lis­ta Conrad a váleč­ná foto­re­por­tér­ka Weaver. A jak už to u tako­vých výprav do nezná­ma bývá, čeká je kaž­dou chví­li něja­ká nebez­peč­ná situ­a­ce, kte­rá si vyžá­dá něja­kou oběť. Ještě že se na ost­ro­vě set­ka­jí s ame­ric­kým vojá­kem Marlowem, kte­rý se dostal na ost­rov v době II. svě­to­vé vál­ky a o živo­tě v divo­či­ně toho hod­ně ví. Za zvě­da­vost se pla­tí a to se na ost­ro­vě čle­nům výpra­vy potvr­zu­je na kaž­dém kro­ku. Obrovský lido­op Konge není jedi­ným pře­kva­pe­ním a je jen otáz­ka, kolik lidí se z výpra­vy vrá­tí zdrá­vo opět do civi­li­za­ce.

Jako auto­ři scé­ná­ře fil­mu jsou uve­de­ni Dan Gilroy (Bourneův odkaz, Slídil) a Max Borenstein (Godzilla). Určitě se oba sna­ži­li, aby film při­ne­sl na gigan­tic­ké­ho lido­o­pa nový pohled, neotře­lý a sou­čas­ný. Dodali mon­st­ru minu­lost, tajem­nou sou­čas­nost a díky chá­pa­jí­cím lidem i budouc­nost. Lidé repre­zen­tu­jí v pří­bě­hu něko­lik posto­jů k pří­ro­dě i bliž­ní­mu. Randda chce za kaž­dou cenu obje­vit sen­za­ci, Packard by nej­ra­dě­ji všech­nu podiv­nou pakáž vystří­lel, Conrad a Weaver se zna­ží pře­žit a koru­nu tomu nasa­zu­jí domo­rod­ci, kte­ří sice nemlu­ví, ale v divo­či­ně pře­ží­va­jí ved­le obrov­ské­ho Konga i dra­vých Lebkounů. Členové výpra­vy se po stras­tipl­né ces­tě do civi­li­za­ce vrá­tí,  ale jejich návrat niko­ho neza­jí­má. Jen Marlow se dočká doma pat­řič­né­ho při­ví­tá­ní a vytou­že­né­ho kli­du před tele­vi­zí. Jestli se něco poda­ři­lo, pak je to vel­ké množ­ství scén, kde je hlav­ní posta­vou digi­tál­ní Kong a dal­ší pří­še­ry.

Režisér Jordan Vogt-Roberts nato­čil film, kte­rý mohl vyu­žít v rolích stě­žej­ních postav zná­mé her­ce a zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Larryho Fonga. Ten se nej­spíš zaslou­žil o krás­né letec­ké zábě­ry pří­ro­dy. Natáčelo se v sever­ní čás­ti Vietnamu a také na ost­ro­vě Oahu (Havajské ost­ro­vy). Herci pak děla­li jen to, co jim dovo­lil scé­nář a pan reži­sér. Ale žád­ný herec­ký kon­cert se neko­nal a digi­tál­ní potvo­ry ovládly zábě­ry.

Tom Hiddleston, zná­mý jako Loki z fil­mu Thor, si zahrál neo­hro­že­né­ho kapi­tán Conrada.  Jako Loki byl výraz­ný díky zápor­ným vlast­nos­tem a jed­ná­ní, a nyní si snad­no pora­dil s rolí odváž­né­ho dob­ro­dru­ha, ze kte­ré­ho se vyklu­be klad­ný hrdi­na. Samuel L. Jackson hra­je pod­plu­kov­ní­ka Packarda jako dal­ší vari­an­tu zápor­né­ho hrdi­ny. Nekompromisní zlo kou­ká z jeho očí a není divu, že se to nelí­bí i Kongovi. John Goodman jako zmoc­ně­nec Randa rych­le dopla­tí na své zapá­le­ní pro vědec­ký výzkum a nepo­da­ří se mu posta­vu ani roze­hrát. To John C.Reilly si svou roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Marlowa užil dosta­teč­ně a v celé sku­pi­ně se doká­zal  výraz­ně herec­ky pro­sa­dit. Ve fil­mu jsou i dvě žen­ské role. Válečnou foto­gra­f­ku Weaver hra­je Brie Larson, kte­rá dodá­vá posta­vě půvab i sebe­vě­do­mí. Je to tako­vá eman­ci­po­va­ná žen­ská hrdin­ka pro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím King Konga. Herečka čín­ské národ­nos­ti Tian Jing hra­je bio­lož­ku San, ale kdy­by ve sku­pin­ně neby­la, asi by si toho nikdo nevši­ml. Vypadá to, jako by scé­náris­ta tuto žen­skou posta­vu dodal do pří­bě­hu doda­teč­ně. Další čle­no­vé výpra­vy jsou stej­ně zapo­me­nu­tel­ní  jako posta­vy poma­lo­va­ných domo­rod­ců. Nejlépe ze všech postav dopad­ne Kong, kte­rý zůstá­vá na ost­ro­vě jako osa­mo­ce­ný taju­pl­ný král pří­ro­dy. Má nej­hez­čí posta­vu i taju­pl­ný pohled očí.

Tvůrců se poda­ři­lo pone­chat Kongovi jeho taju­pl­nost a důstoj­nost. Celkově by se dal pří­běh o neú­spěš­né výpra­vě ješ­tě skous­nout, ale tech­nic­ké zpra­co­vá­ní a digi­tál­ní efek­ty jsou na bíd­né úrov­ni. Gigantická zví­řa­ta sice dokres­lu­jí pří­ro­du, ale jejich veli­kost se v růz­ných zábě­rech liší. Někdo asi neo­hlí­dal správ­né pomě­ry a je to vidět. Taky se mi nechce vypo­čí­tá­vat logic­ké chy­by, pro­to­že si mys­lím, že to nemá smy­sl.

Film nabí­zí nená­roč­nou zába­vu v prů­měr­ném pro­ve­de­ní. Veškerá cito­va­ná “moud­ra“ a nazna­če­né myš­len­ky se v digi­tál­ním fil­mo­vém svě­tě rych­le roz­ply­nou a zůsta­ne jen vzpo­mín­ka na Konga na Ostrově lebek.


55 %

Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!!9. ledna 2021 Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!! Od posledního výskytu v roce 2005 trochu vyrostl a povahově se taky trochu změnil. Nutno říct, že k lepšímu. Nový Kong, o kterého se postaral neznámý režisér Jordan Vogt-Roberts, je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […] Posted in Filmové premiéry
  • Rychlí a zběsilí - 55 %4. června 2022 Rychlí a zběsilí - 55 % Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gambler - filmový debut P. T. Andersona4. září 2020 Gambler - filmový debut P. T. Andersona Sydney (Philip Baker Hall) umí počítat tak možná do šesti, protože víc čísel na kostkách není. Jeho ruce jsou jemně vycvičené na všechny způsoby hazardní hry a v očích mu svítí dolary, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 9,34610 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56791 KB. | 29.06.2022 - 21:40:40