Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

KOng

Návštěva ost­ro­va, o kte­rém lid­stvo nemá dosud žád­né infor­ma­ce, to může lákat dob­ro­druž­né pova­hy i věd­ce. Ostrov lebek je prá­vě tako­vým mís­tem, kam se vydá­vá výpra­va věd­ců v čele s vlád­ním zmoc­něn­cem Randdou  a vojen­skou jed­not­kou pod vede­ním zku­še­né­ho důstoj­ní­ka Packarda. Skupinu dopl­ní ješ­tě býva­lý vojen­ský spe­ci­a­lis­ta Conrad a váleč­ná foto­re­por­tér­ka Weaver. A jak už to u tako­vých výprav do nezná­ma bývá, čeká je kaž­dou chví­li něja­ká nebez­peč­ná situ­a­ce, kte­rá si vyžá­dá něja­kou oběť. Ještě že se na ost­ro­vě set­ka­jí s ame­ric­kým vojá­kem Marlowem, kte­rý se dostal na ost­rov v době II. svě­to­vé vál­ky a o živo­tě v divo­či­ně toho hod­ně ví. Za zvě­da­vost se pla­tí a to se na ost­ro­vě čle­nům výpra­vy potvr­zu­je na kaž­dém kro­ku. Obrovský lido­op Konge není jedi­ným pře­kva­pe­ním a je jen otáz­ka, kolik lidí se z výpra­vy vrá­tí zdrá­vo opět do civi­li­za­ce.

Jako auto­ři scé­ná­ře fil­mu jsou uve­de­ni Dan Gilroy (Bourneův odkaz, Slídil) a Max Borenstein (Godzilla). Určitě se oba sna­ži­li, aby film při­ne­sl na gigan­tic­ké­ho lido­o­pa nový pohled, neotře­lý a sou­čas­ný. Dodali mon­st­ru minu­lost, tajem­nou sou­čas­nost a díky chá­pa­jí­cím lidem i budouc­nost. Lidé repre­zen­tu­jí v pří­bě­hu něko­lik posto­jů k pří­ro­dě i bliž­ní­mu. Randda chce za kaž­dou cenu obje­vit sen­za­ci, Packard by nej­ra­dě­ji všech­nu podiv­nou pakáž vystří­lel, Conrad a Weaver se zna­ží pře­žit a koru­nu tomu nasa­zu­jí domo­rod­ci, kte­ří sice nemlu­ví, ale v divo­či­ně pře­ží­va­jí ved­le obrov­ské­ho Konga i dra­vých Lebkounů. Členové výpra­vy se po stras­tipl­né ces­tě do civi­li­za­ce vrá­tí,  ale jejich návrat niko­ho neza­jí­má. Jen Marlow se dočká doma pat­řič­né­ho při­ví­tá­ní a vytou­že­né­ho kli­du před tele­vi­zí. Jestli se něco poda­ři­lo, pak je to vel­ké množ­ství scén, kde je hlav­ní posta­vou digi­tál­ní Kong a dal­ší pří­še­ry.

Režisér Jordan Vogt-Roberts nato­čil film, kte­rý mohl vyu­žít v rolích stě­žej­ních postav zná­mé her­ce a zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Larryho Fonga. Ten se nej­spíš zaslou­žil o krás­né letec­ké zábě­ry pří­ro­dy. Natáčelo se v sever­ní čás­ti Vietnamu a také na ost­ro­vě Oahu (Havajské ost­ro­vy). Herci pak děla­li jen to, co jim dovo­lil scé­nář a pan reži­sér. Ale žád­ný herec­ký kon­cert se neko­nal a digi­tál­ní potvo­ry ovládly zábě­ry.

Tom Hiddleston, zná­mý jako Loki z fil­mu Thor, si zahrál neo­hro­že­né­ho kapi­tán Conrada.  Jako Loki byl výraz­ný díky zápor­ným vlast­nos­tem a jed­ná­ní, a nyní si snad­no pora­dil s rolí odváž­né­ho dob­ro­dru­ha, ze kte­ré­ho se vyklu­be klad­ný hrdi­na. Samuel L. Jackson hra­je pod­plu­kov­ní­ka Packarda jako dal­ší vari­an­tu zápor­né­ho hrdi­ny. Nekompromisní zlo kou­ká z jeho očí a není divu, že se to nelí­bí i Kongovi. John Goodman jako zmoc­ně­nec Randa rych­le dopla­tí na své zapá­le­ní pro vědec­ký výzkum a nepo­da­ří se mu posta­vu ani roze­hrát. To John C.Reilly si svou roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Marlowa užil dosta­teč­ně a v celé sku­pi­ně se doká­zal  výraz­ně herec­ky pro­sa­dit. Ve fil­mu jsou i dvě žen­ské role. Válečnou foto­gra­f­ku Weaver hra­je Brie Larson, kte­rá dodá­vá posta­vě půvab i sebe­vě­do­mí. Je to tako­vá eman­ci­po­va­ná žen­ská hrdin­ka pro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím King Konga. Herečka čín­ské národ­nos­ti Tian Jing hra­je bio­lož­ku San, ale kdy­by ve sku­pin­ně neby­la, asi by si toho nikdo nevši­ml. Vypadá to, jako by scé­náris­ta tuto žen­skou posta­vu dodal do pří­bě­hu doda­teč­ně. Další čle­no­vé výpra­vy jsou stej­ně zapo­me­nu­tel­ní  jako posta­vy poma­lo­va­ných domo­rod­ců. Nejlépe ze všech postav dopad­ne Kong, kte­rý zůstá­vá na ost­ro­vě jako osa­mo­ce­ný taju­pl­ný král pří­ro­dy. Má nej­hez­čí posta­vu i taju­pl­ný pohled očí.

Tvůrců se poda­ři­lo pone­chat Kongovi jeho taju­pl­nost a důstoj­nost. Celkově by se dal pří­běh o neú­spěš­né výpra­vě ješ­tě skous­nout, ale tech­nic­ké zpra­co­vá­ní a digi­tál­ní efek­ty jsou na bíd­né úrov­ni. Gigantická zví­řa­ta sice dokres­lu­jí pří­ro­du, ale jejich veli­kost se v růz­ných zábě­rech liší. Někdo asi neo­hlí­dal správ­né pomě­ry a je to vidět. Taky se mi nechce vypo­čí­tá­vat logic­ké chy­by, pro­to­že si mys­lím, že to nemá smy­sl.

Film nabí­zí nená­roč­nou zába­vu v prů­měr­ném pro­ve­de­ní. Veškerá cito­va­ná “moud­ra“ a nazna­če­né myš­len­ky se v digi­tál­ním fil­mo­vém svě­tě rych­le roz­ply­nou a zůsta­ne jen vzpo­mín­ka na Konga na Ostrově lebek.


55 %

Photo © Warner Bros.


  • Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!!9. ledna 2021 Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!! Od posledního výskytu v roce 2005 trochu vyrostl a povahově se taky trochu změnil. Nutno říct, že k lepšímu. Nový Kong, o kterého se postaral neznámý režisér Jordan Vogt-Roberts, je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […] Posted in Filmové premiéry
  • Gambler - filmový debut P. T. Andersona4. září 2020 Gambler - filmový debut P. T. Andersona Sydney (Philip Baker Hall) umí počítat tak možná do šesti, protože víc čísel na kostkách není. Jeho ruce jsou jemně vycvičené na všechny způsoby hazardní hry a v očích mu svítí dolary, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90533 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53524 KB. | 27.09.2021 - 06:36:53