Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!!

Kong: Ostrov lebek - Kong se vrací!!

KOngOstrov
KOngOstrov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od posled­ní­ho výsky­tu v roce 2005 tro­chu vyros­tl a pova­ho­vě se taky tro­chu změ­nil. Nutno říct, že k lep­ší­mu.

Nový Kong, o kte­ré­ho se posta­ral nezná­mý reži­sér Jordan Vogt-Roberts, je skvě­lá jíz­da, kte­rá rych­le ubí­há a téměř nikdy nenu­dí. Film si umí dělat sran­du sám ze sebe a na zna­lé divá­ky cel­kem čas­to pomr­ká­vá. Rovněž je jako­by šit na míru fanouškům kla­sic­kých mon­ster fil­mů z minu­lé­ho sto­le­tí a hlav­ně závě­reč­ná poti­tul­ko­vá scé­na je pro znal­ce slav­ných oblud doslo­va orgas­tic­kou zále­ži­tos­tí.

Filmu vévo­dí hvězd­né obsa­ze­ní, z něhož vyční­va­jí hlav­ně Samuel L. Jackson a John C. Reilly, kte­ří se posta­ra­li o vět­ši­nu hlá­šek. Samuel navíc nevy­ne­chal své typic­ké zařvá­ní nadáv­ky „Motherfucker“, což je pro fanouš­ky roz­hod­ně skvě­lá zprá­va. Někteří her­ci jsou však do počtu, napří­klad mla­dá čín­ská hvěz­dič­ka Tian Jing si svou pozi­ci ve fil­mu neob­há­ji­la.

Monster si divák uži­je oprav­du dosy­ta. Kromě Konga, kte­rý je ústřed­ní posta­vou a jeho úlo­ha je opro­ti před­cho­zím fil­mům jiná, zde vystu­pu­jí obrov­ští ješ­tě­ři, kra­ken, pavou­ci a dal­ší. Je vel­mi potě­šu­jí­cí, že lidé z WB koneč­ně opus­ti­li před­sta­vu dino­sau­ří­ho Ostrova lebek a do popře­dí vehna­li smyš­le­né potvo­ry. Vzhledem k tomu, že již za tři roky nás čeká mon­stróz­ní cros­so­ver Godzilla vs. Kong, je roz­hod­ně ku pro­spě­chu vidět opi­čá­ka bojo­vat pro­ti ješ­tě­ro­vi, jed­ná se o jakési před­ko­lo jeho boje s japon­skou národ­ní pří­še­rou.

Vizuální efek­ty jsou na mimo­řád­ně vyso­ké úrov­ni a ke vše­mu nepů­so­bí tak moc digi­tál­ně, jako své­ho času již zmi­ňo­va­ný Jacksonův Kong. Havajská kra­ji­na je navíc nato­lik nád­her­ná, že koli­krát ani nepo­tře­bu­je digi­tál­ní dodat­ky.

Film tro­chu kazí jen zby­teč­né scé­ny, kte­rých sice není tolik, ale hlav­ně v prv­ních tři­ce­ti minu­tách mís­ty oprav­du nudí. Dále je ze špat­ný rating, kdy­by byl sní­mek mlá­de­ži nepří­stup­ný, mohl se Vogt-Roberts více odvá­zat a nechat bes­tie vraž­dit mno­hem bru­tál­něj­ším způ­so­bem.

Ostrov lebek je i přes drob­né nedo­stat­ky nej­spíš nej­lep­ší opi­čí film od legen­dár­ní­ho King Konga z roku 1933, pro­to mu udě­lu­ji...

Hodnocení: 80%


Photo © Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Kong: Ostrov lebek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,41776 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61851 KB. | 24.09.2023 - 05:39:37