Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Konečná - „Arnold“ nasadil zatraceně nízkou laťku.

Konečná - „Arnold“ nasadil zatraceně nízkou laťku.

Arnold big
Arnold big

Arnold Schwarzenegger, něko­li­ka­ná­sob­ný Mr. Universe a Terminátor, guver­nér Kalifornie, pře­zdí­va­ný „Guvernátor“ a nako­nec šťast­ný nález­ce neman­žel­ské­ho syna, vysmí­va­ný „Sperminátor“. To vše jsou zná­mé tvá­ře slav­né­ho holly­wo­od­ské­ho her­ce. Ovšem na odiv umí dávat pou­ze jedi­nou. Kamennou a zrov­na se nám ji roz­ho­dl všem při­po­me­nout.

Scénář jeho nové­ho fil­mu „Konečná“ („The Last Stand“) je tak trap­ný, že ani nemá cenu zmi­ňo­vat jeho scé­náris­ty. Za mega­klišé v podo­bě vyslou­ži­lé­ho poli­cis­ty z pro­ti­nar­ko­tic­ké jed­not­ky, kte­rý trá­ví svůj „důchod“ v klid­ném, ven­kov­ském měs­teč­ku poblíž mexic­kých hra­nic, aby se jako šerif s troj­kou neu­mě­te­lů neo­če­ká­va­ně posta­vil pro­jíž­dě­jí­cím niče­mům v čele s dro­go­vým bos­sem Gabrielem Cortezem, by se musel sty­dět i žák šes­té tří­dy základ­ní ško­ly.

Arnold1

Tím ovšem špat­né zprá­vy nekon­čí. Jee-woon Kim reží­ru­je tak bez­zu­bou podí­va­nou, že až na dva svět­lé momen­ty, důmy­sl­ný útěk Gabriela Corteze a prv­ní mož­nost Ray Owense (Arnold Schwarzenegger) „natřít“ to nezná­mé­mu střel­ci, film nevzbu­dí žád­né city, emo­ce, ale ani v akč­ňá­cích tolik obvyk­lé vzru­še­ní. Prokreslení cha­rak­te­rů postav se ome­zu­je na šab­lo­nu „kla­ďas“ / „zápo­rák“. Děj fil­mu je prken­ný a str­nu­lý, jako Arnoldův obli­čej.

Možná jste poja­li pode­zře­ní, že jsem nepří­tel akč­ních fil­mů, ale je tomu prá­vě nao­pak. Zbožňuji napě­tí, sou­bo­je, pře­střel­ky i vítěz­ství hlav­ních hrdi­nů nad padou­chy, byť popřou vět­ši­nu fyzi­kál­ních i logic­kých záko­nů, ale ten­to film zkrát­ka není, za co pochvá­lit.

Arnold2

Arnoldovo herec­tví je pod úrov­ní „Ordinace v Růžové zahra­dě“. Z jeho úst nezní uvě­ři­tel­ně ani zce­la jed­no­du­ché věty a mimi­ku si nevy­bu­do­val ani jako guver­nér, ani jako „tahák“ Stalloneho fil­mů o „Postradatelných“, pro­to­že i Sly měl tolik inte­li­gen­ce, aby mu ve fil­mu nesvě­řil víc, než tři věty. Věrně mu sekun­du­je i Oscarem ověn­če­ný Forest Whitaker, kte­rý se pod tak­tov­kou Jihokorejce Kima nezmů­že na víc, než na pár udi­ve­ných pohle­dů a pepr­ných nadá­vek. Zřejmě má doma k zapla­ce­ní spous­tu slo­že­nek, když mu neva­dí účin­ko­vá­ní v tako­vé šmí­ře.

Film není ani vtip­ný, ani paro­dic­ký, natož pak uvě­ři­tel­ný thriller. Nejde ani tak o prav­dě­po­dob­nost, s jakou by troj­ka pomoc­ní­ků šeri­fa, kte­ří do té doby dáva­li maxi­mál­ně poku­ty za ves­nic­ké rvač­ky, pora­zi­la výraz­nou pře­va­hu vycvi­če­ných rabi­á­tů v čele se sliz­kým Peterem Stormarem. Jde o to, že ani minu­ta fil­mu nena­dchne. I pou­ži­tí čer­né­ho ďáb­la Chevrolet Corvette ZR1 se jeví pou­ze jako úlit­ba všu­dypří­tom­né­mu „pro­duct pla­ce­men­tu“.

Arnold3

Ty tam jsou doby, kdy Arnold účin­ko­val ve fil­mech jako „Commando“, „Rudé hor­ko“ nebo „Running Man“, bavil divá­ky a vysta­vo­val na odiv své sva­ly. Od doby „Total Recall“ uply­nu­lo přes dva­cet let a od fil­mu „Terminátor“ téměř tři­cet. Arnold vidi­tel­ně zestárl a to jedi­né, co uměl nabíd­nout, tj. sva­ly, už nebu­dí dojem. V tom­to fil­mu nepo­ba­ví ani jeho sebe­re­flexe v podo­bě vtíp­ků na sebe samé­ho.

Každý má prá­vo na come­back. Obzvláště, pokud pro­hlá­sí, že „se vrá­tí“. Ovšem v tom­to pří­pa­dě si „Arnold“ nasa­dil zatra­ce­ně níz­kou lať­ku.


Photo © Lionsgate / Merrick Morton, Tony Rivetti Jr.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

8 komentářů

  1. Poprvé mě to taky pří­liš nenadchlo ale když jsem to náho­dou vlast­ně ani nevim proč měl puš­tě­ný po dru­hý tak už mi to tak zlí nepři­šlo a občas se na to i podí­vám zno­vu. Je to asi o oče­ká­vá­ním. Je tam Arnold a kaž­dej čeká něco jiný­ho.

  2. Celkem zábav­né čte­ní - cel­kem bych i sou­hla­sil.
    Ale nej­víc mě poba­vi­lo vyjá­d­ře­ní auto­ra, že Comando bylo lep­ší, než tato sláta­ni­na...

  3. Já tyhle­ty “ odbor­né kri­ti­ky “ milu­ju. Sami by nedo­ká­za­li nikdy nic, ale znectít kde co, na nikom a na ničem nene­chat nit suchou, na to jsou pros­tě MACHŘI ! ! !

  4. No, nevim...... Mně se to líbi­lo ...a hod­ně. Právě ten kon­trast pokli­du měs­teč­ka, vze­pě­tí - čeho vlast­ně? - tvr­do­hla­vos­ti a neú­stup­nos­ti. Jasně, že je to svým způ­so­bem klišé, ale to vět­ši­na ame­ric­kých fil­mů. Moc se líbil stár­nou­cí šerif, hláš­ky byly v pořád­ku. Nešlo tady pře­ce o hrdin­ství sva­lo­kra­sav­ce, ale o zarpu­ti­lost, o tou­hu neu­stou­pit. A v tom byl tenhle film super. Rozhodně si svo­je divá­ky zaslou­ží a najde. A výlev pana jako­by kri­ti­ka je vlast­ně jen tla­mo­lep závis­ti:))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49210 s | počet dotazů: 264 | paměť: 56040 KB. | 24.05.2022 - 07:44:27