Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Hydrafacial Praha
Hydrafacial Praha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen málo lidí se může pochlu­bit bez­chyb­nou ple­tí. Většina z nás se neo­be­jde bez pra­vi­del­né údrž­by a kom­plet­ní “ser­vis” pokož­ky nabí­zí novin­ka zva­ná Hydrafacial. Praha, respek­ti­ve zdej­ší pra­co­viš­tě, kde pou­ží­va­jí tuto pro­cedu­ru, garan­tu­jí roz­puš­tě­ní mazo­vých zátek a odstra­ně­ní veš­ke­rých nečis­tot z pórů. Součástí je též doko­na­lá a šetr­ná exfo­li­a­ce. Do obli­če­je se záro­veň vpra­vu­je vyži­vu­jí­cí a hyd­ra­tač­ní koktejl látek, kte­rým se zjem­ňu­jí póry a vypí­na­jí drob­né vrás­ky. Kromě ošet­ře­ní mast­né a stár­nou­cí ple­ti je Hydrafacial vyni­ka­jí­cí též v potí­rá­ní nežá­dou­cí pig­men­ta­ce. Zjistěte, je-li toto ošet­ře­ní vhod­né prá­vě pro vás.

Ošetření Hydrafacial v kostce. Praha má další zkrášlovací lákadlo

Beauty prů­my­sl nedáv­no vyru­ko­val s nein­va­ziv­ním způ­so­bem, kte­rý slu­ču­je něko­lik kos­me­tic­kých zása­hů do jed­no­ho. Během pří­stro­jo­vé­ho ošet­ře­ní zva­né­ho Hydrafacial dochá­zí v reno­mo­va­ných kos­me­tic­kých salo­nech v Praze k hloub­ko­vé­mu vyčiš­tě­ní a obno­vě ple­ti. Klinické tes­ty prý dokon­ce pro­ká­za­ly vět­ší efek­ti­vi­tu opro­ti jiným reju­ve­nač­ním tech­ni­kám, kdy se tvář napří­klad oza­řu­je svět­lem. Případně se dají obě meto­dy vhod­ně kom­bi­no­vat.

A co vás čeká během Hydrafacial ošet­ře­ní, ať už vás obslou­ží Praha nebo se na pro­cedu­ru objed­ná­te v jiném měs­tě? Po celou dobu zůsta­ne­te vle­že na lehát­ku, zatím­co vám obslu­ha bude jez­dit po tvá­ři růz­ný­mi hla­vi­ce­mi pří­stro­je. Ty pleť postup­ně zbrou­sí, vysa­jí z ní nečis­to­ty a nad­by­teč­ný maz a vpra­ví dovnitř rege­ne­rač­ní lát­ky. Diamantový pee­ling při­tom doká­že bez jaké­ho­ko­liv poško­ze­ní odstra­nit i vět­ší a sil­něj­ší čás­ti odum­ře­lých buněk.

Pomocí hla­vi­ce ato­mi­zé­ru násled­ně pro­nik­ne ozdrav­ný koktejl do čis­té ple­ti. Směs glu­ko­sa­mi­nů, anti­o­xi­dan­tů, kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé a pep­ti­dů dodá tvá­ři potřeb­né zvlh­če­ní. Výživné lát­ky kůži nád­her­ně vypnou, čemuž napo­mů­že také apli­ká­tor s čer­ve­ným BIO foton LED svět­lem, kte­ré zmír­ňu­je pro­je­vy stár­nu­tí.

Detailní průběh ošetření Hydrafacial. Pražské salony zlepšují stav pleti v 5 krocích

 1. Nejprve je pokož­ka pod­tla­kem vta­ho­vá­na do pří­stro­jo­vé tru­bi­ce, kte­rá fun­gu­je jako něž­ná mecha­nic­ká brus­ka. Zpod hrubých šupi­nek vystou­pí čer­stvá a hlad­ká pleť, kte­rá je sou­čas­ně změk­čo­vá­na roz­to­kem kyse­li­ny mléč­né a glu­ko­sa­mi­nů.
 2. Následný che­mic­ký pee­ling roz­pus­tí zatvrd­lé mazo­vé zát­ky, aby se z pórů snad­no odstra­ni­ly usa­ze­ni­ny. Díky tomu nás opus­tí i ty nej­úpor­něj­ší čer­né teč­ky. Pokud máte někde na tvá­ři akné nebo pig­men­to­vé skvr­ny, pomů­že sil­něj­ší ver­ze pee­lin­gu, kte­rý čás­teč­ně vyhla­dí i začí­na­jí­cí vrás­ky.
 3. Pak dojde k extrak­ci, kdy se z ote­vře­ných pórů vysa­je vše, co do nich nepat­ří. Naopak se do nich dosta­ne roz­tok kyse­li­ny salicylo­vé, aby se zase uza­vře­ly.
 4. Finální vyži­ve­ní účin­nou smě­sí látek pleť vypne a pod­po­ří tvor­bu nové­ho kolage­nu.
 5. Doprovodná svě­tel­ná tera­pie urych­lí pro­ces zota­ve­ní a reju­ve­na­ce.

Okamžité a dlouhodobé účinky procedury Hydrafacial

Praha má v zálo­ze celý arze­nál este­tic­kých pro­cedur, kte­ré se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí a jejich omla­zu­jí­cí úči­nek je pak maxi­mál­ní. Pokud se vám zamlou­vá prá­vě kom­plex­ní filo­zo­fie Hydrafacial, kdy se dočká­te čis­té­ho a vypnu­té­ho obli­če­je během půl hodi­ny, nevá­hej­te se v Praze rezer­vo­vat.

Odejdete s pruž­nou a hebouč­kou tvá­řič­kou bez kome­do­nů, kte­rou pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní Hydrafacial navíc pod­ní­tí ke zvý­še­né pro­duk­ci elas­ti­nu a kolage­nu To zna­me­ná, že i v hori­zon­tu příš­tích měsí­ců a let bude­te vypa­dat mla­dist­vě.

Teď už je na vás, jaký salon posky­tu­jí­cí ošet­ře­ní Hydrafacial vyu­ži­je­te. Praha je obrov­ská a tak se pokus­te vyhle­dat kos­me­tic­ké pra­co­viš­tě co nej­blí­že k vaše­mu domo­vu. Alespoň vám odpad­ne zdlou­ha­vé dojíž­dě­ní. Před prv­ní apli­ka­cí si nech­te pora­dit, jest­li by se dá naplá­no­vat ješ­tě dal­ší nein­va­ziv­ní zákrok, ať vypa­dá­te jako po vypi­tí eli­xí­ru mlá­dí. Také se neza­po­meň­te pora­dit ohled­ně mož­ných kon­tra­in­di­ka­cí. I když se jed­ná o bez­peč­nou a vše­o­bec­ně dob­ře sná­še­nou meto­du, je zby­teč­né ris­ko­vat.

Fotka od 5882641Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasino […] Posted in Ze života
 • Instagram lajky – proč si je lidé kupují?18. března 2023 Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu je. Má gigantickou základnu denně aktivních uživatelů a existuje nespočet influencerů, kteří na této […] Posted in Ze života
 • Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?16. března 2023 Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech? V posledních letech se online kasina stala stále populárnější volbou pro české hráče, a to zejména díky snadné dostupnosti a širokému výběru her. Zde se podíváme na nejoblíbenější hry v […] Posted in Ze života
 • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
 • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
 • Tipy, jak získat více followerů na Instagramu2. března 2023 Tipy, jak získat více followerů na Instagramu Americká sociální síť Instagram byla spuštěna v roce 2010 a zanedlouho se zařadila mezi nejoblíbenější sociální sítě (jen za prvních 11 měsíců se k „Instáči“ připojilo 9 mil. uživatelů). […] Posted in Zajímavosti
 • LEGO novinky pro rok 202326. února 2023 LEGO novinky pro rok 2023 Jako každý rok, tak i dánské LEGO připravuje pro fanoušky několik novinek. Už do zavedených sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mnoho dalších tematických, se připravuje mnoho […] Posted in Herní aktuality
 • Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 202320. února 2023 Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023 Netflix má za sebou další úspěšný rok, kdy jeho originální pořady, jako jsou recenze na m-platba casino, lámaly rekordy sledovanosti, ale jaké byly nejlepší seriály roku 2022? Přestože […] Posted in Zajímavosti
 • Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou18. února 2023 Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou Nová online zábava do každé domácnosti, která se v posledních letech rozmáhá čím dál více, a online kasin na českém trhu přibývá jako hub po dešti. S lákavými bonusy nebo atraktivními […] Posted in Ze života
 • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,29871 s | počet dotazů: 281 | paměť: 60515 KB. | 23.03.2023 - 17:32:25