Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Koně v díle Karla Maye - Ríh

Koně v díle Karla Maye - Ríh

Peter Schnorr In den Schluchten des Balkan Illustration 171

Kara ben Nemsí dostal legen­dár­ní­ho hřeb­ce Ríha (= Vítr) jako dárek od šej­ka Haddedínů Mohameda Emina za pomoc pro­ti nepřá­te­lům. Když mu Kara ben Nemsí polo­žil ruku mezi uši a zvo­lal „Ríh!“, doká­zal hře­bec vyvi­nout ohrom­nou rych­lost.

Oba Haddedihnové zmi­ze­li, jdou­ce pro naše koně. Pak vsed­li jsme na koně a vrá­ti­li se, kdež­to Ibn Nazar zůstal na svém mís­tě.

„Pojedu napřed; jeď­te za mnou co nej­rych­le­ji.“

Při tom poky­nu pobí­dl jsem své­ho koně. To uči­nil jsem ze dvou pří­čin: před­ně bylo mé pří­tom­nos­ti v leže­ní zapo­tře­bí, a za dru­hé měl jsem dnes pří­le­ži­tost zku­si­ti, co můj vra­ník dove­de. Letěl lehce přes rovi­nu, jako pták; zdá­lo se dokon­ce, že rych­lý cval půso­bí mu radost, neboť něko­li­krá­te zařeh­tal. Pojednou polo­žil jsem mu ruku mezi uši ---„Rih!---“

Na to zavo­lá­ní polo­žil uši na zad. Zdálo se, že se stal hube­něj­ším a del­ším a jako by vzdu­chem chtěl pro­le­tě­ti. Dosavadnímu cva­lu sta jiných koní neby­lo by moh­lo sta­či­ti, ale pro­ti tomu, co nyní násle­do­va­lo, bylo to jako tiši­na pro­ti bou­ři, jako chůze kach­ny pro­ti letu vlaš­tov­ky. Rychlost loko­mo­ti­vy nebo rych­lé­ho vel­blouda neby­la by stih­la rych­los­ti toho­to koně, a při­tom byl jeho běh nesmír­ně rov­no­měr­ný a hlad­ký. Věru že Mohamed Emin o něm nepře­há­něl, řka, že ten kůň mne pro­ne­se tisí­cem nepřá­tel... [1].

Ríh měl syna, kte­rý se jme­no­val Assil ben Ríh a na něm jez­dil syn hadží Halefa Omara - Kara ben Halef. Ríh při­šel o život v povíd­ce Návraty k Haddedínům (někde Ríh! Ríh! Ríh!), kte­rá byla doda­teč­ně při­po­je­ná k romá­nu Žut, což je posled­ní díl tzv. ori­en­tál­ní­ho cyk­lu Ve stí­nu Padišaha (u Vilímka Po sto­pě zlé­ho činu).

„Nebylo mi mož­no zara­zi­ti, neboť Rih se prá­vě vze­pjal ke sko­ku. Viděl jsem ústí ruč­ni­ce namí­ře­né na mne; rána zahouk­la, prá­vě když můj vra­ník vzná­šel se vyso­ko nad ska­lou. Poněvadž Bebbeh v před­chá­ze­jí­cím oka­mži­ku mířil hlou­bě­ji, než jsem násled­kem sko­ku prá­vě byl, kule neza­sáh­la mne, nýbrž mého koně... Rih se pře­ko­til a zůstal leže­ti na dru­hé stra­ně ská­ly... Kule mu pro­nik­la hru­dí, byl neod­vrat­ně ztra­cen...“ [2].


Použitá literatura

[1] MAY, Karel. Pouští: Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1930. Cit. s. 365 - 366.
[2] MAY, Karel. Šut : Návraty k Haddedihnům : Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1931. Cit. s. 374.
[3] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 183 - 184.
[4] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 186.
[5] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 197.
[6] MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentle­man : 3. díl. Praha: Jos. R. Vilímek, 1901. Cit. s. 365.
[7] MAY, Karel. Ahriman Mirza : Román z cyk­lu V říši stří­br­né­ho lva. Český Těšín: Laser, 1992. Cit. s. 185.


Foto:

PopisVorlage zu einer Illustration zu Karl May: In den Schluchten des Balkan, illustrier­te Ausgabe 1908, Seite 171

Kara Ben Nemsi auf Rih. Federzeichnung No 9 in sch­war­zer Tusche, auf Karton. Monogrammiert: „P.S.“. Bildgröße: 12,5 x 11,6 cm. Kartongröße: 24,8 x 22,2 cm

Datum
ZdrojGalerie Bassenge
Autor

Části seriálu:  Koně v díle Karla Maye


Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54119 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53623 KB. | 19.01.2022 - 15:27:06