Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > TV Tipy > Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Tenkrat

Prázdniny už jsou na kon­ci, příští týden začí­ná škol­ní týden a tele­vi­ze mění pro­gra­my v tele­vi­zi. Přecházíme od sla­bých (retro) fil­mů do kva­lit­ních. Tentokrát dopo­ru­ču­ji Tenkrát na zápa­dě, Hulka od Anga Lee a Louis de Funès v Pošetilosti moc­ných.

27.8.

Hrdina proti své vůli - Nova Cinema 27.8.2018  20:00

Bernie LaPlante je stá­le jed­nou rukou v cizí kap­se a jed­nou nohou ve věze­ní. Manželka a syn jej opus­ti­li a ani v prá­ci není bez pro­blé­mu. Když je jed­né bouř­li­vé noci okol­nost­mi více­mé­ně při­nu­cen zachrá­nit ces­tu­jí­cí z hava­ro­va­né­ho leta­dla, radě­ji se z mís­ta neštěs­tí vytra­tí. Životní zku­še­nost mu velí zby­teč­ně na sebe neu­po­zor­ňo­vat. Televizní repor­tér­ka Gale Gayleyová chce zís­kat prvotříd­ní repor­táž zjiš­tě­ním totož­nos­ti nezná­mé­ho zachrán­ce. Je vypsá­na odmě­na jeden mili­on dola­rů. Bernie však svo­ji šan­ci zmešká. Ocitne se ve věze­ní a jeho roli pře­vez­me bez­do­mo­vec John Bubber, jemuž Bernie celou záchran­nou akci vylí­čil. Zdrcený LaPlante ve věze­ní sle­du­je Bubberovu hvězd­nou kari­é­ru. Nejvíc mu vadí, že John zís­kal odmě­nu. Po pro­puš­tě­ní se zkou­ší o pení­ze při­hlá­sit, ale nikdo jeho his­tor­ce nevě­ří. Je „pro­ti jeho cha­rak­te­ru“, jak mu řek­ne jeho pří­tel. Nicméně i Gale začí­ná mít jis­té pochyb­nos­ti o pra­vos­ti osla­vo­va­né­ho hrdi­ny. V dra­ma­tic­kém závě­ru dojde ke kon­fron­ta­ci sku­teč­né­ho i fik­tiv­ní­ho zachrán­ce na řím­se luxus­ní­ho hote­lu. Bernie celou ože­ha­vou situ­a­ci vyře­ší s neče­ka­nou noble­sou. Obraz hrdi­ny je zacho­ván a jen pro­fe­si­o­nál­ka Gale pojed­nou neví, kte­ré­mu z mužů věno­vat svou pří­zeň.

Čajovna U srpnového měsíce - ČT2 27.8.2018  21:55

Je těž­ké zavá­dět demo­kra­cii tam, kde niko­mu neschá­zí.

Divadelní kome­die Johna Patricka Čajovna U srp­no­vé­ho měsí­ce měla svo­ji broadwa­yskou pre­mi­é­ru v roce 1953 a sta­la se veli­kým hitem s více než jed­ním tisí­cem před­sta­ve­ní. Kromě divác­ké­ho úspě­chu byla vyzna­me­ná­na Pulitzerovou cenou, Cenou Tony za nej­lep­ší hru a stej­né­ho oce­ně­ní se dočkal i před­sta­vi­tel Sakiniho David Wayne. Hollywoodská fil­mo­vá ver­ze z roku 1956, kte­rou reží­ro­val Daniel Mann, byla tedy adap­ta­cí pro­vě­ře­né­ho tex­tu, jehož se také poměr­ně věr­ně drže­la... O roli japon­ské­ho tlu­moč­ní­ka Sakiniho pro­je­vil zájem Marlon Brando a cel­kem pocho­pi­tel­ně dostal před­nost před sice skvě­lým, ale pře­ce jen pro potře­by fil­mu málo zná­mým Waynem. Jeho nemé­ně kva­lit­ním pro­ti­hrá­čem je Glenn Ford jako kapi­tán Fisby, kte­rý dosta­ne neleh­ký úkol zavést v malé ves­nič­ce Tobiki na japon­ské Okinawě demo­kra­cii (mj. tím, že pro ženy zalo­ží spo­le­čen­ský klub a nechá posta­vit ško­lu ve tva­ru Pentagonu). Do své prá­ce se pus­tí s nezlomnou ver­vou („Mým úko­lem je nau­čit tyto domo­rod­ce, co to zna­me­ná demo­kra­cie. A oni se to nau­čí, i kdy­bych je měl do jed­no­ho postří­let!“), ale brzy zjiš­ťu­je, že to nebu­de tak jed­no­du­ché. Než se nadě­je, ves­ni­ča­né ho s pomo­cí nastr­če­né gej­ši Lotosového Květu (význam­ná japon­ská hereč­ka Machiko Kyo) umlu­ví, aby mís­to ško­ly nechal zbu­do­vat čajov­nu. Velitel ost­ro­va, plu­kov­ník Purdy (skvě­lý Paul Ford tu opa­ku­je svo­ji broadwa­yskou roli) se však hod­lá domů vrá­tit jako gene­rál a nikdo mu to nepře­ka­zí... Čajovna U srp­no­vé­ho měsí­ce pat­ří k nej­lep­ším kome­di­ím pade­sá­tých let a ze své­ho vti­pu dodnes nic neztra­ti­la. S odstu­pem času si také uvě­do­mí­me, že byla nepo­chyb­ně jed­nou z inspi­ra­cí popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu M*A*S*H (kro­mě Altmanova fil­mu samo­zřej­mě).

28.8.

Ohnivý oceán - Nova Cinema 28.8.2018  20:00

Kovboj Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen) byl kdy­si žijí­cí legen­dou, ale dny jeho slá­vy jsou dáv­no sečte­ny - se svým věr­ným koněm Hidalgem se stal vydě­děn­cem ve vlast­ní zemi. Když je ale jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč nelí­tost­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě, má zno­vu šan­ci doká­zat, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Závod, během kte­ré­ho se poku­sí o nemož­né, se však sta­ne nejen zále­ži­tos­tí hrdos­ti a cti, ale také bojem o pře­ži­tí.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2006/ohnivy-ocean-hidalgo/

Pošetilost mocných - ČT1 28.8.2018  22:00

Ó, jak malá posta­va a jak vel­ké intri­ky!

Don Salluste, minis­tr poli­cie a finan­cí, posta­vou nejmen­ší z gran­dů na dvo­ře špa­něl­ské­ho krá­le, je nená­vi­děn i obá­ván pro svou lako­tu, s níž neci­tel­ně vymá­há daně a bez­o­hled­ně je str­ká víc do vlast­ní kapsy než do krá­lov­ské poklad­ni­ce. Jeho slu­ha Blaze je nato­lik chyt­rý, aby pána pro­kou­kl, jen­že jíst se chce a slou­žit je nut­no... Když si k Donu Sallustovi dosa­dí­me za jmé­no Blaze – Blas, nebo chcete-li Ruy Blas, ihned se nám vyba­ví slav­né dra­ma Victora Huga. Tentokrát ovšem v tro­chu jiném podá­ní. Onoho lehce při­po­sra­že­né­ho gran­da totiž hra­je Louis de Funes a jeho poně­kud vyš­ší­ho slu­hu Yves Montand. Oba je v nád­her­ných špa­něl­ských exte­ri­é­rech reží­ro­val Gérard Oury a vznik­la tak exce­lent­ní kome­die na téma vel­ká lás­ka a ješ­tě vět­ší intri­ky. Jeden za všech­ny – všich­ni za sebe!

29.8.

Nezastavitelný  - Prima MAX 29.8.2018  15:50

Téměř kilo­me­tr dlou­hý náklad­ní vlak bez posád­ky, kte­rý veze nebez­peč­ný toxic­ký náklad, se řítí kra­ji­nou smě­rem k hus­tě osíd­le­né oblas­ti. Bývalý inže­nýr a mla­dý prů­vod­čí mají ris­kant­ní plán, jak ho zasta­vit…

Masivní loko­mo­ti­va bez obslu­hy, kte­ré pře­zdí­va­jí Bestie, veze toxic­ký náklad a řítí se zbě­si­le kra­ji­nou. Je téměř nemož­né ji zasta­vit, vše, co se jí posta­ví do ces­ty, se vypa­ří. Bývalý inže­nýr a mla­dý prů­vod­čí mají neu­vě­ři­tel­ný plán – čeka­jí na Bestii na palubě dal­ší­ho vla­ku ve sna­ze ji zasta­vit a zachrá­nit tak neda­le­ké měs­to před niči­vou kata­stro­fou. V tom­to napí­na­vém thrille­ru Tonyho Scotta uvi­dí­te drži­te­le Oscara Denzela Washingtona a Chrise Pinea.

Šaráda - ČT2 29.8.2018  22:10

Regina (Hepburn) se vra­cí do Paříže z lyžo­vač­ky ve Švýcarsku. Čeká ji ovšem nemi­lé pře­kva­pe­ní. Její man­žel je nezvěst­ný a spo­lu s ním i všech­ny pení­ze, kte­ré měli. Do toho se o ni začnou zají­mat agen­ti CIA a dal­ší podi­ví­ni, kte­rým jde všem jen o jedi­nou věc. Dozvědět se, kde jsou pení­ze. Manžel je totiž za vál­ky zpro­ne­vě­řil. Napětí, žánro­vé schvál­nos­ti, pro­duct pla­ce­ment a dal­ší kom­po­nen­ty ten­to film uči­ni­ly nesmr­tel­ným. Především muzi­ká­lo­vý reži­sér Donen napí­ná divá­ky od začát­ku do kon­ce. Audrey Hepburnové v roz­to­mi­lém kožíš­ku a šper­cích za něko­lik desí­tek tisíc dola­rů jde totiž per­ma­nent­ně o ž

30.8.

Černý jestřáb sestřelen - Prima Cool 30.8.2018  22:20

Část elit­ní jed­not­ky armá­dy USA je v roce 1993 poslá­na do somál­ské­ho Mogadishu, aby se sta­la sou­čás­tí míro­vé ope­ra­ce Spojených náro­dů. Úkolem mise je unést něko­lik vyso­kých důstoj­ní­ků somál­ské­ho dik­tá­to­ra. Jde o sou­část stra­te­gic­ké­ho plá­nu na potla­če­ní občan­ské vál­ky, kte­rá zuří po celé zemi. Ovšem zdán­li­vě bez­peč­ně naplá­no­va­ná mise se obrá­tí nespráv­ným smě­rem. Rangers i vete­rá­ni musí bok po boku bojo­vat pro­ti zdr­cu­jí­cí pře­si­le a prchat za nepřá­tel­ský­mi lini­e­mi dokud se záchran­né­mu kon­vo­ji nepo­da­ří vyra­zit k jejich záchra­ně. V těž­kém boji umí­ra­jí přá­te­lé, for­mu­jí se vzta­hy, chlap­ci se stá­va­jí muži a vojá­ci se učí jak vypa­dá sku­teč­ná tvář vál­ky a hrdin­ství

Stepující stonožka - ČT1 30.8.2018  22:40

Venuše v bed­ně, nahý muž v zahra­dě a Němci, kam se podí­váš.

Cestu plnou dob­ro­druž­ství pro­ží­va­jí ve fran­couz­ské kome­dii Stepující sto­nož­ka tři přá­te­lé, kte­ří se v době oku­pa­ce Francie roz­hod­nou zachrá­nit před nacis­ty vzác­nou sochu Venuše. Tajně ji vyne­sou z Louvru, peč­li­vě ulo­že­nou v obrov­ské bed­ně, a téměř před oči­ma „umě­ní­mi­lov­ných“ oku­pan­tů se ji sna­ží odvézt na bez­peč­né mís­to, na zastr­če­ný záme­ček. Ale i tam jsou už Němci a jedi­né, co odváž­ným Francouzům zbý­vá, je jejich ducha­pří­tom­nost a pomoc dal­ších vlas­ten­ců.

31.8.

Frankenweenie: Domácí mazlíček - Nova Cinema 31.8.2018  18:25

Frankenweenie: Domácí maz­lí­ček je dojem­ným pří­bě­hem chlap­ce a jeho psa. Když mla­dý Victor neče­ka­ně při­jde o své­ho milo­va­né­ho psa Sparkyho, povo­lá na pomoc vědu a své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le při­ve­de zno­vu k živo­tu – jen s něko­li­ka drob­ný­mi změ­na­mi. Snaží se svůj výtvor ukrý­vat, ale když se Sparkymu poda­ří unik­nout, zjis­tí Victorovi spo­lu­žá­ci, uči­te­lé i ostat­ní oby­va­te­lé měs­ta, že zno­vuzro­ze­ní může mít pří­šer­né násled­ky.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2013/frankenweenie-domaci-mazlicek-65/

Tenkrát na Západě - Prima MAX 31.8.2018  20:00

Opuštěná želez­nič­ní sta­ni­ce, na kte­ré tři muži trpě­li­vě čeka­jí na pří­jezd vla­ku, je legen­dár­ním pro­lo­gem jed­no­ho z nej­slav­něj­ších wes­ter­nů v his­to­rii svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Ty tři poslal bez­cit­ný mod­ro­o­ký pis­tol­ník Frank, aby se posta­ra­li o muže, kte­rý si říká Harmonika a chce si s Frankem vyří­dit něja­ké sta­ré účty. V oka­mži­ku, kdy na malém nádra­ží dojde k nevy­hnu­tel­né pře­střel­ce, vyvraž­dí Frank se svý­mi muži rodi­nu far­má­ře McBaina, a to jen chví­li před­tím, než sem dora­zí McBainova novo­man­žel­ka Jill. Dalšími „figu­ra­mi“ ve hře se stá­va­jí ban­di­ta Čejen, na kte­ré­ho se Frank poku­sil vyvraž­dě­ní McBainovy rodi­ny hodit a nemo­cí zmr­za­če­ný mili­o­nář Morton, pro kte­ré­ho Frank pra­cu­je. Tihle všich­ni mezi sebou roze­hra­jí slo­ži­tou hru plnou úsko­ků, intrik, pod­ra­zů a rych­le letí­cích kulek, hru kde jde nejen o vyprah­lý kus pus­ti­ny, kte­rý by se díky blí­ží­cí se želez­ni­ci mohl stát zla­tým dolem. Jde také o lás­ku, o chlap­skou čest a pomstu. Frank totiž kdy­si zavraž­dil Harmonikovi star­ší­ho bra­t­ra a mlčen­li­vý muž je odhod­lán se pomstít. Aby se mohl stát vyko­na­va­te­lem dáv­no odpři­sáh­lé odpla­ty, musí dokon­ce Frankovi zachrá­nit život, když se ho poku­sí zabít jeho vlast­ní lidé poštva­ní Mortonem, kte­rý se cítí ohro­žen Frankovou nena­syt­nos­tí a bez­cit­nos­tí. Slunce pálí, níz­ko nad zemí žene vítr všu­dypří­tom­ný prach a jed­not­li­vé posta­vy nevy­hnu­tel­ně krá­čí vstříc své­mu osu­du.

1.9.

Mr. & Mrs. Smith - Prima MAX 1.9.2018  20:00

Jane je krás­ná, mla­dá, inte­li­gent­ní resus­ci­tá­tor­ka počí­ta­čo­vých sys­té­mů, John je mla­dý, pohled­ný a úspěš­ný v oblas­ti nemo­vi­tos­tí. Jejich osu­dy se prol­nou v momen­tě, kdy na sebe nara­zí na dovo­le­né a vzá­jem­ně si pomo­hou ze šla­mas­ti­ky. Brzy na to si řek­nou své ano a po pěti nebo šes­ti letech man­žel­ství si už spo­lu nema­jí co říct, z váš­ni­vé­ho vzta­hu je nuda a zdá se, že je neza­chrá­ní už ani man­žel­ská porad­na. Jejich život ale začne nabí­rat na obrát­kách ve chví­li, kdy se z Jane vyklu­be nájem­ná vra­žed­ky­ně a z Johna nájem­ný vrah. Potíž je v tom, že oba pra­cu­jí pro jinou agen­tu­ru a tak jed­no­ho dne dojde k nevy­hnu­tel­né­mu. Oba dosta­nou za úkol zlik­vi­do­vat stej­ný cíl. Od toho oka­mži­ku není v ohro­že­ní jen jejich man­žel­ství, ale i jejich vlast­ní živo­ty a koneč­ným řeše­ním už není roz­vod, ale vraž­da.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2005/mr-mrs-smith/

Hulk - Nova Cinema 1.9.2018  20:00

Vědec Bruce Banner se při neho­dě pro­mě­ní v obrov­skou a sil­nou stvů­ru, kte­rá bude bojo­vat nejen se zlem, ale i sama se sebou. Skvělé efek­ty a akč­ní scé­ny pod­tr­hu­jí ten­to dob­ro­druž­ný pří­běh.

Vědec Bruce Banner se prá­vě roze­šel s kole­gy­ní Betty Rossovou, poda­ři­lo se jim však zůstat přá­te­li. Společně pra­cu­jí na vývo­ji vzor­ce, kte­rý za pou­ži­tí paprsku gama umož­ní lid­ské tká­ni auto­ko­rek­ce. Bruce vyrůs­tal v dět­ském domo­vě, zemře­la mu mat­ka a otce Davida zavře­li do věze­ní. Teď se David vra­cí do živo­ta syna, kte­rý o něm neměl tuše­ní. Jednoho dne ochro­mí Bruce neho­da v labo­ra­to­ři, díky níž je vysta­ven sil­né radi­a­ci mají­cí za násle­dek vel­mi zvlášt­ní jev – uči­ní ho sil­něj­ším a moc­něj­ším. Setkání s Davidem vzbu­dí v syno­vi dáv­né vzpo­mín­ky a uvol­ní vztek a dáv­né napě­tí. Díky gama radi­a­ci se změ­ní v obrov­skou zele­nou sval­na­tou pří­še­ru - HULKA - výplod čis­té­ho hně­vu...

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2003/hulk/

2.9.

Šakal - ČT2 2.9.2018  20:00

Kultovní poli­tic­ký thriller nato­če­ný pod­le romá­nu Fredericka Forsytha vychá­zí ze sku­teč­ných udá­los­tí kolem poku­su o aten­tát na fran­couz­ské­ho pre­zi­den­ta gene­rá­la Charlese de Gaulle. Začátkem 60. let 20. sto­le­tí pova­žo­va­li býva­lí čle­no­vé fran­couz­ských legií osa­mo­stat­ně­ní Alžírska a jeho odsou­hla­se­ní fran­couz­skou vlá­dou za zra­du svých pad­lých spo­lu­bo­jov­ní­ků. Vytvořili sku­pi­nu sou­stře­dě­nou na likvi­da­ci de Gaulla, avšak bez úspě­chu. Prezident se tak stal nej­stře­že­něj­ším člo­vě­kem na svě­tě. Po dopa­de­ní a zabi­tí něko­li­ka důle­ži­tých čle­nů sku­pi­ny pro­to naja­li pro­fe­si­o­nál­ní­ho zabi­já­ka s kry­cím jmé­nem Šakal, kte­rý měl za zce­la samo­stat­nou ope­ra­ci zin­ka­so­vat půl mili­o­nu dola­rů. Příběh se sou­stře­dí na pří­pra­vy aten­tá­tu a na sna­hu taj­né poli­cie vysto­po­vat Šakala. Film je kla­si­kou své­ho žán­ru a roku 1997 se dočkal i rema­keu.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2015/den-sakala-1973-thriller-mrazivy-jako-duse-zabijaka-2/

Smrtonosná past - Prima Cool 2.9.2018  20:00

Newyorský poli­cis­ta John McClane (Bruce Willis) při­jel do Los Angles navští­vit svou ženu, kte­rá je zrov­na na vánoč­ním večír­ku v nedo­sta­vě­né budo­vě fir­my Nakatomi. Do budo­vy však vtrh­ne němec­ký tero­ris­ta Hans Gruber (Alan Rickman) se svou jed­not­kou a zajme všech­ny hos­ty (včet­ně McClaneovy ženy). Jen McClane unik­ne požár­ním scho­diš­těm. Teroristé nechtě­jí pro­puš­tě­ní něko­li­ka svých čle­nů, jak říka­jí, ale jejich hac­ker se pokou­ší dostat do sej­fu fir­my Nakatomi, ve kte­rém se nachá­zí 640 mili­o­nů dola­rů. McClane musí zasáh­nout. Film byl nomi­no­ván na něko­lik tech­nic­kých Oscarů a odstar­to­val hvězd­nou kari­é­ru Bruce Willise

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49653 s | počet dotazů: 238 | paměť: 52030 KB. | 25.10.2021 - 06:45:34