Kritiky.cz > Hudební recenze > Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

ZZTop

V polo­vi­ně červ­na se Praze a oko­lí naskyt­la zvlášt­ní a vel­mi neo­do­la­tel­ná pří­le­ži­tost. Do praž­ské­ho sta­di­o­nu v Edenu (ano, vím, že je to Sinobo Stadium a neza­jí­má mě to) totiž dora­zi­ly hned dvě rocko­vé legen­dy, jejichž kon­cert už mož­ná nikdy nemu­sí být pří­le­ži­tost si užít.

Jako před­sko­ka­ni obou slav­ných usku­pe­ní při­šli čeští BSP, na kte­ré jsem se také doce­la těšil. Kapela kolem Kamila Střihavky toho nemá na kon­tě mno­ho, zato však pár noto­ric­ky zná­mých kous­ků typu Když se sná­ší déšťHolka čap­ni draka, či Země vzdá­le­ná, díky kte­rým jsou napros­to ide­ál­ní kan­di­dá­ti na rych­lý roz­jezd kon­cer­tu, na sezna­mu již mají. Nic více od nich vzhle­dem ke krat­ší časo­vé dota­ci, odpo­led­ním hodi­nám a mini­mál­ní mož­nos­ti vyu­žít veli­kou stage nikdo nemohl čekat, a nic více, ale ani méně jsme sku­teč­ně nedo­sta­li. Za mě skvě­lý roz­jezd s cha­risma­tic­ký­mi voká­ly i říz­ně nala­dě­nou kyta­rou.

ZZ Top

Po skvě­le zvo­le­ném úvo­du dora­zi­lo trio ZZ Top, kte­ré jak všich­ni dob­ře víme, tvo­ří jed­nu z nejdéle hra­jí­cích rocko­vých kapel ve stá­le stej­né sesta­vě. Tohle trio už to spo­lu táh­ne 50 let a prá­vě k této pří­le­ži­tos­ti se uká­za­li i v Praze coby před­sko­ka­ni vel­ko­le­pé show od KISS, čímž bylo dosa­že­no vel­mi neob­vyk­lé­ho, zato však výraz­né­ho kon­tras­tu, kte­rý opět skvě­le zapa­dl do celé­ho veče­ra. ZZ Top na svých kon­cer­tech nepo­řá­da­jí žád­né opu­lent­ní show ani žád­né svě­tel­né vel­ko­le­posti a vysta­čí si s pěk­ně vyve­de­ný­mi skrom­ný­mi rekvi­zi­ta­mi, kte­ré vět­ši­nou při­po­mí­na­jí jejich milo­va­nou Ameriku a ben­zi­nem nasák­lé road tri­py. Během toho­to kon­cer­tu to neby­lo jinak a nej­vět­ší akce, kte­rou jsme u těch­to legend spat­ři­li, byli jejich typic­ké roz­váž­né, zato však syn­chro­ni­zo­va­né úkro­ky obou vou­sa­tých muzi­kan­tů na strunách, kte­ré s blí­ží­cím se kon­cem měni­li jak se říká „osto­šest“.

Jejich pla­y­list byl pro mě osob­ně napros­tou novin­kou, pro­to­že živé vystou­pe­ní těch­to děd­ků jsem viděl prv­ně a při­znám se, že až na vyjím­ky nejsem pří­liš obe­zná­men ani s jejich tvor­bou. Zazněly však typic­ké vypa­lo­vá­ky, kte­ré zná asi kaž­dý rocko­vý fan­da, i kdy­by ZZ Top pro něj byl jen nezná­mý nápis. Slyšeli jsme mimo­ji­né Gimme All Your Lovin‘Sharp Dressed Man nebo La Grange v pří­dav­ku. Pak také ješ­tě tro­chu neče­ka­ný cover Elvise Presleyho v dru­hém pří­dav­ku s titu­lem Jailhouse Rock, ale proč ne. Co jsme nao­pak nesly­še­li a co mě tro­chu mrze­lo, byla také hitov­ka Viva Las Vegas, nicmé­ně chá­pu, že zaznít nemů­že zda­le­ka vše.

Vystoupení ZZ Top jsem si moc užil, bylo to něco úpl­ně jiné­ho, než běž­ně navště­vu­ji a trou­fám si tvr­dit, že to pat­ří k základ­ní­mu rocko­vé­mu vzdě­lá­ní, kte­ré jsem si rád dopl­nil.

Uděluji 70%

KISS

Po prv­ních dvou krat­ších vystou­pe­ních už se na pódi­um při­ří­ti­li typic­ky namas­ko­va­ní Paul StanleyGene Simmons a spol., aby za dopro­vo­du opu­lent­ní show před­sta­vi­li legen­dár­ní KISS, což je také záži­tek, kte­rý si v rám­ci své­ho vzdě­lá­ní jis­tě jed­nou rád dopře­ji. A to asi i kdy­by kape­la nedo­dr­že­la slo­vo a nako­nec i po tom­to tour ješ­tě někdy zakon­cer­to­va­la. Hudba KISS mě až na tři čty­ři hitov­ky vcel­ku minu­la, a zde se musím při­dat k počet­né­mu lis­tu lidí, kte­ří tvr­dí (ať již sou­hla­sí­te, či ne), že KISS hudeb­ně až na tyto osa­mo­ce­né kous­ky nema­jí pří­liš co nabíd­nout.

Koncerty vypro­dá­va­jí nej­spíš hlav­ně pro­to, že své hity vždy pocti­vě zahra­jí a k nim při­da­jí i pořád­nou dáv­ku ohni­vé a mno­hých dal­ších show, včet­ně své­ho mas­ko­vá­ní, kte­rým pro­slu­li, a díky kte­ré­mu si udě­la­li tako­vé jmé­no, jaké mají. Všechno to dohro­ma­dy zkrát­ka utvo­ři­lo funkč­ní a mar­ke­tingo­vě extrém­ně úspěš­ný celek, nicmé­ně pod vším tím pozlát­kem se skrý­vá poměr­ně nezá­živ­ná a měl­ká hudeb­ní zále­ži­tost, kte­rá když neho­ří, nevy­buchu­je a nepo­le­tu­je po pódiu za pou­ži­tí nej­růz­něj­ších tri­ků, není nic víc než šedou nudou. Možná by se těch lep­ších son­gů našlo i více, netvr­dím a neo­ba­lu­ji to strikt­ně na 5, ale na to, jak dlou­hou za sebou tihle klu­ci mají dráhu by člo­věk čekal mož­ná tro­chu více. Marně však.

A přes­ně to se pro­je­vi­lo i na kon­cer­tu. Diváci se sice jakš-takš bavi­li, ale žád­né vel­ké ova­ce sta­di­on nepro­táh­ly, pro­to­že zkrát­ka není za co. Je sice hez­ké, že Gene Simmons obli­gát­ně bavil svý­mi kla­sic­ký­mi tri­ky jako pli­vá­ním krve, stří­le­ním pyro­tech­ni­ky z kyta­ry a Paul Stanley i přes svůj pokro­či­lej­ší věk před­vá­děl také nej­růz­něj­ší kaska­dér­ské kous­ky, když je ale nemá­te jak pod­lo­žit pořád­nou dáv­kou hitů, nikdy to nebu­de ono. Možná prá­vě pro­to se také oba zaklá­da­jí­cí čle­no­vé sna­ži­li pub­li­kum poměr­ně dost čas­to povzbu­zo­vat k vře­lej­ší atmo­sfé­ře, nicmé­ně vět­ši­nou krát­ce a neú­spěš­ně. A čím to bylo čas­těj­ší, tím to bylo otrav­něj­ší, a tím méně lidí na to rea­go­va­lo. Abych neza­po­mněl, na pódiu samo­zřej­mě spo­lu se zaklá­da­jí­cí­mi čle­ny byli také dlou­ho­le­tí soukme­ní­ci Eric Singer za bicí­mi a Tommy Thayer s kyta­rou, ti si však oba až na zce­la vyjí­meč­né chvil­ky hle­dě­li svých nástro­jů a necha­li zakla­da­te­le před­vá­dět jejich leti­tou pra­xi.

Nerad bych jen hanil, ono tohle vše, co jsem napsal, bylo vlast­ně dost oče­ká­va­tel­né, ale přes­to jsem se ale­spoň při těch výše zmí­ně­ných hitech typu Say YeahLick It UpI Was Made for Lovin‘ You a např. ješ­tě Crazy Nights v souč­tu s dob­ře nacvi­če­nou a vymyš­le­nou, i když mís­ty zby­teč­ně old-schoolovou show, kte­rou jsem pros­tě chtěl ješ­tě vidět na vlast­ní oči, dob­ře bavil. Proč také ne, i když mají své hudeb­ní meze­ry, jsou KISS legen­dou, kte­rou pros­tě chce­te naži­vo vidět a jed­nou, tře­ba za pár dekád si říci „Jo! Na nich jsem byl!“.

Jo, a abych neza­po­mněl! Zvuk byl tak nějak OK! 🙂 Žádný prů­ser, žád­ná hit­pa­rá­da.

Uděluji 75%

  • Jan P. Muchow - The Antagonist8. prosince 2017 Jan P. Muchow - The Antagonist Jan P. Muchow je nejen vyhledávaným producentem a remixérem, ale i jedním z nejoceňovanějších skladatelů filmové hudby. Během dvaceti let složil hudbu k více než třiceti filmům a v […] Posted in Hudební recenze
  • Koncert: Within Temptation – Praha 201827. prosince 2018 Koncert: Within Temptation – Praha 2018 Po velmi dlouhé době jsem navštívil koncert téhle nizozemské legendy, které už poslední dobou pro její vstup do multižánrového průsečíku nevěnuji zdaleka tolik pozornosti, co dříve. […] Posted in Hudební recenze
  • Legendární československé šlágry - Duety - 100 %12. listopadu 2017 Legendární československé šlágry - Duety - 100 % Lámete si hlavu nad tím, co darovat rodičům pod stromeček? A může to být něco, co vyvolá krásné vzpomínky vonící nostalgií? Pak sáhněte po trojcédéčku Legendární československé šlágry. […] Posted in Hudební recenze
  • Blood Red Shoes - Get Tragic (2019)15. března 2019 Blood Red Shoes - Get Tragic (2019) To, že deska Get Tragic vlastně vůbec spatřila světlo světa, je takový menší zázrak. S kapelou jako takovou to už chvíli vypadalo dost bledě, duo spolu přestalo komunikovat a zdálo […] Posted in Hudební recenze
  • Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 20186. listopadu 2018 Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018 Letošní koncertní sezóna je v plném proudu. Před-předevčírem jsem vyrazil na koncert velmi zajímavé kombinace, a sice dánsko-švédských Amaranthe předskokanů v čele s moji platonickou […] Posted in Hudební recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Orbital - Monsters Exist (2018)21. prosince 2018 Orbital - Monsters Exist (2018) Skupina Orbital je pro mě jednoduše velkým pojmem, a když jsem u internetových vrabců na virtuální střeše zaslechl, že se chystá nové album, tak jsem se těšil pomalu jako na Ježíška. […] Posted in Hudební recenze
  • Paul McCartney - Egypt Station (2018)5. října 2018 Paul McCartney - Egypt Station (2018) Paul McCartney je taková živoucí encyklopedie populární hudby, jen těžko byste totiž hledali osobu, na níž by tato charakteristika seděla trefněji. Čas běží jako voda a populární […] Posted in Hudební recenze
  • Ladytron - Ladytron (2019)8. listopadu 2019 Ladytron - Ladytron (2019) Z kraje tohoto roku přišli Ladytron po osmi letech s další řadovou deskou. Čekání to bylo dlouhé, členové skupiny se věnovali různým bokovkovým projektům a moc to na návrat s dalším […] Posted in Hudební recenze
  • Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze19. září 2017 Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze Stavovské divadlo je posledním dochovaným divadlem, kde v němž osobně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se světová premiéra opery Figarova svatba (Le nozze di […] Posted in Hudební recenze

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Webový projekt Zapisuji.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...