Kritiky.cz > Recenze knih > Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 %

Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 %

Osetro

Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., je autor­kou mno­ha člán­ků s lékař­skou tema­ti­kou, mimo jiné i Sociální komu­ni­ka­ce - sou­část odbor­né eru­di­ce sest­ry (2009), Význam soci­ál­ní komu­ni­ka­ce v dět­ském lékař­ství (2009) či Práva dět­ské­ho paci­en­ta v ošet­řo­va­tel­ské péči (2010).

V Předmluvě podo­tý­ká, že „nové tren­dy v ošet­řo­va­tel­ském vzdě­lá­ní při­ná­še­jí vyš­ší náro­ky na odbor­nou při­pra­ve­nost posky­to­va­te­lů péče v rám­ci pří­pra­vy na povo­lá­ní“ vše­o­bec­né sest­ry. Stále více je kro­mě pro­fes­ních zna­los­tí vyža­do­vá­no také pově­do­mí o mecha­nis­mu fun­go­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů, kdy je do popře­dí kla­de­na vzá­jem­ná inter­ak­ce sest­ry s paci­en­tem. Přáním autor­ky je při­nést inspi­ra­ci a moti­va­ci pro zkva­lit­ňo­vá­ní vzta­hu zdra­vot­ní­ků s kli­en­ty.

Nejprve vyme­zu­je pojem komu­ni­ka­ce a při­po­mí­ná, že sest­ra může vůči paci­en­to­vi uplat­nit komu­ni­kač­ní styl syme­t­ric­ký, zalo­že­ný na rov­nos­ti mezi ní a léče­ným, či asy­me­t­ric­ký, v němž je zdů­raz­ně­na závis­lost nemoc­né­ho na pečo­va­tel­ce. Docentka Zacharová je toho názo­ru, že ošet­řo­va­tel­ská péče bude účin­ná jen teh­dy, pokud bude vzá­jem­ný vztah zalo­žen prá­vě na syme­t­ric­kém způ­so­bu doro­zu­mí­vá­ní.

Druhá kapi­to­la řeší ver­bál­ní komu­ni­ka­ci ve zdra­vot­nic­tví. Zdůrazněn je zde indi­vi­du­ál­ní pří­stup jed­ná­ní s ohle­dem na spe­ci­fic­ké zvlášt­nos­ti kli­en­ta, úcta, vcí­tě­ní i pozi­tiv­ní vztah k němu. Podmínkou ozdrav­né síly slo­va je vzá­jem­ná důvě­ra. Ukazatelem roz­po­lo­že­ní sto­na­jí­cí­ho je hla­si­tost a rych­lost řeči, poml­ky, výš­ka hla­su i dél­ka pro­je­vu. Sestra by se měla vyja­d­řo­vat jed­no­du­še, struč­ně, u závaž­ných témat by měla roz­hod­nout o správ­ném nača­so­vá­ní zprá­vy, měla by být důvě­ry­hod­ná a v rám­ci svých mož­nos­tí se při­způ­so­bit potře­bám paci­en­ta.

Příručka upo­zor­ňu­je na chy­by v soci­ál­ní komu­ni­ka­ci, napří­klad na pou­ží­vá­ní odbor­ných výra­zů, jimž nemoc­ný nemu­sí rozu­mět, rych­lý a nepře­ru­šo­va­ný mono­log zdra­vot­ni­ce, kla­de­ní uza­vře­ných otá­zek s oče­ká­vá­ním odpo­vě­di ano – ne, či nad­měr­né ubez­pe­čo­vá­ní o uzdra­ve­ní.

Dále popi­su­je fáze roz­ho­vo­ru, typy roz­ho­vo­rů v kli­nic­ké pra­xi, např. dia­gnos­tic­ký, tera­pe­u­tic­ký, infor­mač­ní nebo edu­kač­ní se sna­hou zapo­je­ní posti­že­né­ho do léč­by. Probírá typy odpo­vě­dí, způ­so­by navá­zá­ní roz­ho­vo­ru, mode­lo­vé situ­a­ce k vede­ní empa­tic­ké­ho roz­ho­vo­ru na základ­ních oddě­le­ních a roze­bí­rá never­bál­ní komu­ni­ka­ci. Ta „zahr­nu­je širo­kou oblast toho, co sig­na­li­zu­je­me beze slov či jako dopro­vod slov­ní komu­ni­ka­ce, tedy řeč těla“. Zabývá se také postu­ro­lo­gií - drže­ním těla a polo­ho­vý­mi kon­fi­gu­ra­ce­mi.

Významná je i mimi­ka. Z tvá­ře je mož­né vyčíst sedm základ­ních dru­hů emo­cí, štěs­tí - neštěs­tí, radost - smu­tek, klid - roz­či­le­ní, zájem - nezá­jem, spo­ko­je­nost - nespo­ko­je­nost, neo­če­ká­va­né pře­kva­pe­ní - spl­ně­né oče­ká­vá­ní, pocit jis­to­ty - strach. Připomíná, že úsměv je nej­ú­čin­něj­ším pro­střed­kem doro­zu­mě­ní, jenž slou­ží i k uvol­ně­ní napě­tí. Důležitá je rov­něž dél­ka pohle­du, jeho zamě­ře­ní a čet­nost.

Autorka dále vypi­su­je vše­o­bec­né zása­dy pro vede­ní roz­ho­vo­ru mezi sestrou a paci­en­tem. Čtvrtá kapi­to­la mapu­je způ­so­by cho­vá­ní od pasiv­ní­ho, kdy dochá­zí k potla­čo­vá­ní vlast­ních práv, k agre­si­vi­tě, tedy poru­šo­vá­ní práv jiných, a aser­ti­vi­tě, čili úctě k sobě i ostat­ním. Poslední ze jme­no­va­ných postu­pů je neji­de­ál­něj­ší. Mezi aser­tiv­ní tech­ni­ky, zde jme­no­va­né, nále­ží sebe­o­te­vře­ní, při­ja­tel­ný kom­pro­mis nebo meto­da aser­tiv­ní­ho ne. Důležitá jsou upo­zor­ně­ní na komu­ni­kač­ní chy­by a omy­ly v kli­nic­ké pra­xi.

Publikace je urče­na zejmé­na odbor­ní­kům, pra­cu­jí­cím ve zdra­vot­nic­tví či soci­ál­ních služ­bách. Může být zají­ma­vá též pro stu­den­ty soci­o­lo­gie či psy­cho­lo­gie. Pacientům zas pomů­že pocho­pit, jak je role zdra­vot­ní sest­ry nároč­ná a nau­čí je vět­ší tole­ran­ci k pochy­be­ní dru­hých. Kniha je odbor­nou učeb­ni­cí, z toho­to důvo­du je text nároč­něj­ší na čte­ní.

Líbí se mi, že se v sou­čas­nos­ti zvý­šil zájem o empa­tic­ký dia­log mezi léka­řem i paci­en­tem a začí­ná být respek­to­vá­na  psy­chic­ká strán­ka kli­en­ta. Svazek shr­nu­je základ­ní poznatky z odvět­ví soci­ál­ní komu­ni­ka­ce apli­ko­va­né na ošet­řo­va­tel­skou péči.


 • Autor: Zacharová Eva
 • Formát stran: 14×21 cm, 128 stran
 • Datum vydá­ní: 25.05.2016
 • Katalogové čís­lo: 16013
 • ISBN: 978-80-271-0156-6
 • Edice: Sestra
 • Kategorie: Sestra

Knihu může­te kou­pit na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným20. března 2017 Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným Pokud podnikáte prostřednictvím společnosti s ručením omezeným nebo uvažujete o jejím založení, tato publikace vám poskytne velmi dobrý návod, jak začít. Daňový poradce Mgr. Ing. Miloslav […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
 • Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství20. listopadu 2018 Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství O rozepři sportovních rukavic - to se takhle jednou sešlo několik párů sportovních rukavic a začaly se mezi sebou dohadovat, které z nich jsou nejlepší a největší hvězdy. Fotbalové […]