Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace

Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace

pictureprovider
pictureprovider

Studujete logo­pe­dii? Hledáte oprav­du zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá vám pomů­že ve vašem stu­diu? Pracujete s dět­mi a chce­te si dopl­nit zna­los­ti z oblas­ti logo­pe­die? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na tuto kni­hu. Opravdu vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem autor a jeho kolek­tiv zpra­co­val tuto pří­ruč­ku. 

Tato kolek­tiv­ní mono­gra­fie při­bli­žu­je sou­čas­né poznatky a kon­cep­ce sou­vi­se­jí­cí s dia­gnos­ti­kou, tera­pií a pre­ven­tiv­ním půso­be­ním v oblas­ti zdra­vot­nic­ké péče o oso­by s poru­cha­mi komu­ni­ka­ce. Publikace pre­zen­tu­je pří­stu­py k dia­gnos­tic­ko - tera­pe­u­tic­ké čin­nos­ti. Zabývá se sou­čas­nou kon­cep­cí obo­ru kli­nic­ké logo­pe­die, její his­to­rií i sou­čas­nos­tí, pro­fe­sí logo­pe­da jako tako­vé­ho, jeho vzdě­lá­vá­ním a pro­fes­ní pří­pra­vou na toto povo­lá­ní, dia­gnos­ti­kou, tera­pií a pre­ven­cí poruch komu­ni­ka­ce, poru­cha­mi řeči a komu­ni­ka­cí z pohle­du dět­ské kli­nic­ké psy­cho­lo­gie. Nemoci jakou jsou PAS, dys­fá­zie, neu­ro­gen­ní poru­chy komu­ni­ka­ce, CMP, nádo­ry, infek­ce CNS a úra­zy hla­vy. Dále se zabý­vá poru­cha­mi řeči, jejím fyzi­o­lo­gic­kým vývo­jem, poru­cha­mi arti­ku­la­ce, ply­nu­los­ti, dysa­trie, dyspra­xie, afá­zie, kogni­tiv­ně - komu­ni­kač­ní poru­chy, psy­cho­gen­ní poru­chy řeči, dys­fá­gie - poru­chy poly­ká­ní, vliv bilin­gv­ní­ho pro­stře­dí na vývoj řeči. Další zají­ma­vou kapi­to­lou je pro­ble­ma­ti­ka hla­su, ana­to­mic­ké ulo­že­ní arti­ku­lač­ních orgá­nů, vady slu­chu, nesly­ší­cí dítě, kochle­ár­ní implan­tát, spe­ci­fic­ké poru­chy škol­ních doved­nos­tí. Na kon­ci je umís­těn věc­ný rejstřík, kte­rý usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze.

Poruchy řeči vyža­du­jí oprav­du více­o­bo­ro­vý pří­stup k člo­vě­ku, kli­nic­kou logo­pe­dii, peda­go­gi­ku, medi­cí­nu i psy­cho­lo­gii.

Publikaci je urče­na kli­nic­kým logo­pe­dům a odbor­ní­kům dal­ších pro­fe­sí z oblas­ti medi­cí­ny, psy­cho­lo­gie, peda­go­gic­kých a soci­ál­ních obo­rů a stu­den­tům logo­pe­die a kli­nic­ké logo­pe­die. Přehledně uspo­řá­da­né a sou­hrn­né infor­ma­ce v ní mohou nalézt i odbor­ní­ci dal­ších pro­fe­sí, stu­den­ti obo­ru v oblas­ti tzv. pomá­ha­jí­cích pro­fe­sích a všich­ni, kdo jsou pro­ble­ma­ti­ce pomo­ci oso­bám s komu­ni­kač­ní­mi poru­cha­mi zain­te­re­so­vá­ni.

Tato pub­li­ka­ce je výji­meč­ná svým zamě­ře­ním. Opravdu vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem se zabý­vá veš­ke­rou pro­ble­ma­ti­kou poruch komu­ni­ka­ce. Nejedná se o leh­kou čet­bu. Odborné tex­ty jsou pro­klá­dá­ny růz­ný­mi tabul­ka­mi, kte­ré pomo­hou k pocho­pe­ní tex­tu. Logopedie je veli­ce těž­ký, ale krás­ný obor. Mé původ­ní povo­lá­ní zdra­vot­ní sest­ry mě při prá­ci na neu­ro­chi­rur­gic­kém oddě­le­ní při­vá­dě­lo k paci­en­tům, kte­ří měli po úra­zech a ope­ra­cích páte­ře čas­to pro­blémy s komu­ni­ka­cí a dochá­ze­la za nimi logo­ped­ka. Při prá­ci s dět­mi vedu logo­pe­dic­ký krou­žek a musím říci, že mě tato kni­ha oprav­du obo­ha­ti­la a vím, že se k ní budu čas­to vra­cet.

Několik slov o auto­ro­vi:

Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., je před­ní odbor­ník v oblas­ti logo­pe­dic­ké péče o děti i dospě­lé. Dlouhodobě vede pra­co­viš­tě kli­nic­ké logo­pe­die v České Lípě a podí­lí se na rea­li­za­ci pro­gra­mu spe­ci­a­li­zač­ní­ho vzdě­lá­vá­ní v obo­ru kli­nic­ké logo­pe­die (Institut post­gra­du­ál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ve zdra­vot­nic­tví Praha). V sou­čas­nos­ti je koor­di­ná­to­rem odbor­né komi­se Asociace kli­nic­kých logo­pe­dů ČR a před­ná­ší v pre­gra­du­ál­ním stu­diu obo­ru v ČR i na Slovensku.

Autor: Karel Neubauer a kol.

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 768

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-1390-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,99844 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55962 KB. | 24.05.2022 - 08:35:21