Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Komisař Clouseau na stopě

Komisař Clouseau na stopě

Cluso
Cluso
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komisař Clouseau na sto­pě aneb Výstřel v tem­no­tě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barev­ná kome­die z roku 1964, kte­rou v Panavisionu nato­čil Blake Edwards. Jedná se o dru­hý díl fil­mo­vé série Růžový pan­ter, v němž si Peter Sellers zopa­ko­val svou roli inspek­to­ra fran­couz­ské Sûreté Jacquese Clouseaua.

Clouseauova pople­te­ná osob­nost se nezmě­ni­la, ale prá­vě v tom­to fil­mu mu Sellers začal dávat své­ráz­ně pře­hna­ný fran­couz­ský pří­zvuk, kte­rý se poz­dě­ji stal cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kem této posta­vy. Ve fil­mu se také popr­vé obje­vu­je Herbert Lom jako jeho dlou­ho­le­tý šéf, komi­sař Dreyfus, a Burt Kwouk jako jeho neú­stup­ný slu­ha Cato a André Maranne jako François, kte­ří se poz­dě­ji sta­li pra­vi­del­ný­mi her­ci seri­á­lu. Elke Sommerová ztvár­ni­la pode­zře­lou z vraž­dy Marii Gambrelliovou. Postava Gambrelliové se vrá­tí ve fil­mu Syn Růžového pan­tera (1993), ten­to­krát v podá­ní Claudie Cardinale, kte­rá se obje­vi­la jako prin­cez­na Dala ve fil­mu Růžový pan­ter (1963). Graham Stark, kte­rý ztvár­nil poli­cis­tu Hercula Lajoye, si tuto roli zopa­ku­je o osm­náct let poz­dě­ji, ve fil­mu Stopa růžo­vé­ho pan­tera (1982).

Ve fil­mu původ­ně nefi­gu­ro­val Clouseau, ale jed­na­lo se o adap­ta­ci diva­del­ní hry Harryho Kurnitze, kte­rá byla upra­ve­na pod­le fran­couz­ské hry L’Idiote od Marcela Acharda. Film byl uve­den do kin pou­hý rok po prv­ním Clouseauově fil­mu Růžový pan­ter.

Obsah filmu

V noci se ve slu­žeb­ních pro­sto­rách vel­ké­ho domu pohy­bu­je něko­lik mužů a žen: pota­jí lezou naho­ru a dolů, vstu­pu­jí do míst­nos­tí a zase je opouš­tě­jí, skrý­va­jí se a špe­hu­jí jeden dru­hé­ho. Pak se ozvou výstře­ly.

Jedná se o ven­kov­ské síd­lo mili­o­ná­ře Benjamina Ballona (George Sanders) a inspek­tor Clouseau (Peter Sellers) ze Sûreté, fran­couz­ské stát­ní poli­cie, je tam povo­lán, aby vyšet­řil vraž­du šofé­ra Miguela Ostose, kte­rý měl poměr s jed­nou ze slu­žeb­ných, Marií Gambrelliovou (Elke Sommerová), a poté, co se s ním roze­šla, ji napa­dl v její lož­ni­ci. Miguel tam byl zastře­len a Maria byla nale­ze­na s kou­ří­cí pis­to­lí v ruce, ale tvr­dí, že neví, jak se tam dosta­la, pro­to­že tvr­dí, že byla omrá­če­na. Všechny důka­zy uka­zu­jí na Marii jako na vra­ha, ale Clouseau je pře­svěd­čen o její nevi­ně, pro­to­že ho oka­mži­tě při­ta­hu­je. Komisař Dreyfus (Herbert Lom) si uvě­do­mí, že Clouseau byl nedo­pat­ře­ním při­dě­len k závaž­né­mu pří­pa­du, a nechá ho odvo­lat a osob­ně se ujme vyšet­řo­vá­ní.

Sklíčený Clouseau se vra­cí domů. Brzy ráno ho pro­bu­dí zjev­ný pokus o aten­tát, kte­rý na něj spáchal čín­ský vrah. Když zazvo­ní tele­fon, boj na život a na smrt usta­ne a vyjde naje­vo, že útoč­ní­kem je jeho slu­ha Cato (Burt Kwouk). Aby si Clouseau udr­žel bys­tré smys­ly, pově­řil Cata, aby na něj zaú­to­čil, když to bude nejmé­ně čekat. Inspektor je zno­vu nasa­zen na Ballonův pří­pad a oka­mži­tě naří­dí pro­puš­tě­ní Marie Gambrelliové z věze­ní, pro­to­že je pře­svěd­čen, že kry­je sku­teč­né­ho vra­ha, o němž Clouseau tuší, že je jím sám Ballon.

Následuje série dal­ších vražd Ballonových zaměst­nan­ců. Důkazy pokaž­dé uka­zu­jí na Marii, kte­rá je neu­stá­le zatý­ká­na, aby ji Clouseau opět pro­pus­til, přes­to­že pro­ti ní vzrůs­tá počet obvi­ně­ní z vraž­dy. Clouseauovo počí­ná­ní při­vá­dí Sûreté do roz­pa­ků v tis­ku, ale komi­sař Dreyfus ho nemů­že z pří­pa­du odvo­lat, pro­to­že Ballon uplat­nil poli­tic­ký vliv, aby byl neor­to­dox­ní a zdán­li­vě neschop­ný detek­tiv k vyšet­řo­vá­ní při­dě­len. Zatímco Clouseau pří­pad stá­le zpac­ká­vá, komi­sař Dreyfus se stá­le více roz­či­lu­je a ner­vo­vě se zhrou­tí, což ho při­ve­de do sta­vu psy­cho­tic­ké­ho blouz­ně­ní. Pronásleduje Clouseaua, aby ho zavraž­dil, ale mís­to toho omy­lem zabi­je řadu nevin­ných kolemjdou­cích a pří­pa­du dodá dal­ší pro­slu­lost.

Když Clouseau kon­fron­tu­je Ballonovu domác­nost ve sna­ze při­mět vra­ha, aby se odha­lil, vyjde naje­vo, že se na vraž­dách podí­le­li všich­ni - kaž­dý z nich zabil ale­spoň jed­nu z před­cho­zích obě­tí kvů­li zlo­či­nům v afek­tu a/nebo násled­ným poku­sům o vydí­rá­ní - s výjim­kou Marie, kte­rá je nevin­ná. Ballon nako­nec odha­lí, že se jeho žena pokou­še­la Marii zastře­lit v domně­ní, že je při­stih­ne při milost­ném pomě­ru, ale Miguela zastře­li­la omy­lem. Ballon se v době střel­by scho­vá­val ve skří­ni, kde Marii omrá­čil kli­kou od dve­ří skří­ně a násled­ně jí dal do ruky zbraň, aby svou ženu ochrá­nil. Když se mezi zaměst­na­va­te­li a per­so­ná­lem strh­ne hro­mad­ná hád­ka, je vypnu­to svět­lo (na čemž se Clouseau domlu­vil se svým asi­s­ten­tem) a viní­ci vyu­ži­jí pří­le­ži­tos­ti, nasklá­da­jí se do Clouseauova auta a ute­čou. Všichni jsou zabi­ti, když auto zni­čí bom­ba, kte­rou nastra­žil komi­sař Dreyfus při dal­ším poku­su zabít Clouseaua. Když je svěd­kem toho­to výsled­ku, Dreyfus se změ­ní ve zví­ře­cí zuři­vost a je odve­den Clouseauovým asi­s­ten­tem.

Nakonec Clouseau a Maria osla­ví očiš­tě­ní své­ho jmé­na dlou­hým a váš­ni­vým polib­kem - kte­rý je rych­le pře­ru­šen dal­ším zákeř­ným úto­kem Cata.

Výroba

Sellers měl hrát v adap­ta­ci broadwa­yské­ho hitu Harryho Kurnitze ješ­tě před uve­de­ním a úspě­chem Růžového pan­tera, ale nebyl spo­ko­jen se scé­ná­řem Aleca Coppela a Normana Krasny. Walter Mirisch oslo­vil Blakea Edwardse a požá­dal ho, aby po Anatolu Litvakovi pře­vzal režii sním­ku A Shot in the Dark. Edwards nej­pr­ve odmí­tl, ale nako­nec pod nátla­kem ustou­pil pod pod­mín­kou, že bude moci pře­psat scé­nář a nahra­dit hlav­ní posta­vu inspek­to­rem Clouseauem a cho­re­o­gra­fo­vat komic­ké scé­ny za pocho­du, jak to úspěš­ně udě­la­li se Sellersem u jejich před­cho­zí­ho fil­mu. Vztahy mezi Edwardsem a Sellersem se zhor­ši­ly nato­lik, že si na závěr fil­mu slí­bi­li, že už spo­lu nikdy nebu­dou pra­co­vat. Nakonec se usmí­ři­li a o čty­ři roky poz­dě­ji úspěš­ně spo­lu­pra­co­va­li na fil­mu The Party a v 70. letech na dal­ších třech fil­mech o Růžovém pan­te­ro­vi.

Stejně jako vět­ši­na ostat­ních fil­mů s Clouseauem obsa­hu­je i Výstřel ve tmě ani­mo­va­nou úvod­ní titul­ko­vou sek­ven­ci, kte­rou vytvo­ři­la spo­leč­nost DePatie-Freleng Enterprises s vyu­ži­tím ani­mo­va­né ver­ze inspek­to­ra Clouseaua. Tento film a Inspektor Clouseau jsou jedi­né fil­my s Clouseauem, v jejichž úvod­ních titul­cích se neob­je­vu­je posta­va Růžového pan­tera. Znělka Henryho Manciniho k tomu­to fil­mu slou­ží jako úvod­ní zněl­ka a dopro­vod­ná hud­ba v krát­kých kres­le­ných fil­mech The Inspector, kte­ré spo­leč­nost DePatie-Freleng natá­če­la v letech 1965 až 1969.

Titulní píseň „The Shadows of Paris“ napsal Henry Mancini. Zpěvačka není uve­de­na, ale dobo­vé obchod­ní zprá­vy potvr­zu­jí, že to byla Gina Carroll, uměl­ky­ně z nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti Decca Records.

Přijetí

Bosley Crowther z The New York Times napsal: „Je to šíle­né, ale úžas­ná obrat­nost a věč­ně pode­pře­ná důstoj­nost, s níž pan Sellers hra­je svou roli, činí to, co by moh­lo být rych­le mono­tón­ní, pří­jem­ným až do kon­ce.“ Variety napsa­lo: „Zbývá posou­dit moud­rost pro­mí­tá­ní dru­hé­ho vystou­pe­ní toho­to k popuká­ní neschop­né­ho detek­ti­va tak brzy po stá­le ješ­tě aktu­ál­ním pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní „Pantera“, pro­to­že část spon­tán­ní novos­ti se mož­ná vyčer­pa­la, ale smí­chu je stá­le dosta­tek díky nápa­di­tým kous­kům a něko­li­ka úder­ným břiš­ním pro­por­cím.“ Philip K. Scheuer z Los Angeles Times napsal, že film „je samá vari­a­ce na padá­ní a bou­chá­ní .... Nebudu říkat „ad nause­um“, pro­to­že Sellers je chyt­rý komik a nikdy to není tak boles­ti­vé, aby to bole­lo. Ale co je moc, to je moc.“ Richard L. Coe z dení­ku The Washington Post film ozna­čil za „sna­ži­vou kome­dii“ a dodal: „Hlášky jsou sice jas­né a někdy i mod­ré, ale sku­teč­nou zába­vu při­ná­še­jí vtíp­ky z pohle­du, což je sta­rá, i když opo­mí­je­ná fil­mo­vá ingre­di­en­ce.“ Monthly Film Bulletin napsal: „Tam, kde měl Růžový pan­ter styl a jis­tou jem­nost, může jeho nástup­ce ... nahra­dit jen slaps­tic­ky nej­hrub­ší­ho zrna. Sellers je ten­to­krát v roli nemotor­né­ho inspek­to­ra napros­to mimo, jeho hlav­ním - a done­ko­neč­na opa­ko­va­ným - gagem je pád s hla­si­tým šplouch­nu­tím do vel­ké­ho množ­ství vody.“ John McCarten z The New Yorker napsal: „ „Výstřel ve tmě“ v broadwa­yské podo­bě byl prů­měr­nou kome­dií, ale Blake Edwards, kte­rý film reží­ro­val a spo­lu­pra­co­val na scé­ná­ři s Williamem Peterem Blattym, měl dost rozu­mu na to, aby vyho­dil základ­ní záso­by z okna a nechal pana Sellerse řádit...“. Celkově nesmír­ně vese­lé.“

Film pat­řil v roce 1965 mezi 13 nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů ve Velké Británii.

Film byl dob­ře při­jat kri­ti­kou. K lis­to­pa­du 2018 má na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes 94 % pří­z­ni­vých hod­no­ce­ní z 31 zapo­čí­ta­ných recen­zí. Průměrné hod­no­ce­ní udě­le­né kri­ti­ky je 8 z 10. Shoda kri­ti­ků zní: „Film je vel­mi dob­rý: „Výstřel ve tmě je čas­to pova­žo­ván za nej­lep­ší z pokra­čo­vá­ní Růžového pan­tera a Peter Sellers zde podá­vá špič­ko­vý výkon, díky němuž je slaps­tic­ko­vé šaš­ko­vá­ní neza­po­me­nu­tel­né.“


Photo © United Artists

Zdroj: Wikipedie

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
  • Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.12. listopadu 2021 Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmosféra, skvělé herecké výkony a k tomu literární předloha Stephena Kinga. Stanley Kubrick je pro mě osobně jedním z nejlepších režisérů, které tenhle svět poznal. Obdivuji na […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,85564 s | počet dotazů: 247 | paměť: 60232 KB. | 18.08.2022 - 15:50:23