Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2

Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2

0049972516 Jan Zajíc 2

Komiksová kni­ha od Jana Šorma je, jak už název napo­ví­dá o Janu Zajícovi, tedy sku­teč­né oso­bě, kte­rá stej­ně jako více zná­mý Jan Palach spáchal sebe­vraž­du, co by pro­test a nesou­hlas s rus­kou inva­zí a tota­lit­ním reži­mem.
Student Jan Zajíc a jeho kama­rá­di, už nechtě­jí být tiché oveč­ky tota­lit­ní­ho reži­mu a tiše tole­ro­vat nesvo­bo­du. Jsou mla­dý, plný ener­gie a plá­nů do budouc­na, jen­že...

Je Srpen 1968, v Praze je Ruská armá­da, a komu­nis­ti při­jí­ma­jí oku­pa­ci jako bra­tr­skou pomoc spřá­te­le­né země a své­mu lidu hlá­sa­jí, aby neklad­li armá­dě odpor.
Co teď? Ne vše se dá tole­ro­vat a dik­ta­tu­ra už tu jed­nou byla a tak Jan Zajíc se roz­hod­ne zor­ga­ni­zo­vat bojo­vat taj­ně vyro­be­ný­mi letá­ky, stáv­kou a poslé­ze i vlast­ním živo­tem. Když Jan Palach umí­rá za mír země, tak jeho pohřbem začí­na­jí nepo­ko­je, lidé se více bou­ří a komu­nis­té jsou zne­po­ko­je­ni. Tenhle čin se musí opa­ko­vat! Přichází se šoku­jí­cí myš­len­kou Jan Zajíc....

Kniha je uče­ná pro děti od 11 let. Komiksové vydá­ní o Janu Zajícovi je odleh­če­ná for­ma pře­dá­ní infor­ma­cí o naší his­to­rii a okol­nos­tech, kte­ré se navždy zapsa­li do našich dějin.

Knížka je výstiž­ná, struč­ná a díky ilu­stra­cím i tako­vé malé umě­lec­ké dílo, s vel­kou infor­mač­ní hod­no­tou a posel­stvím při­po­mí­nat naše ději­ny dál, všem gene­ra­cím. A ved­le boha­té ilu­stra­ce, jsou v kni­ze i vzpo­mín­ky jeho sou­ro­zen­ců, Marty a Jaroslava, kte­ří s odstu­pem pade­sá­ti let vzpo­mí­na­jí na tra­gic­kou udá­lost, kdy Jan Zajíc zemřel a okol­nos­ti, kte­ré ho k tomu ved­li.

Jan Zajíc - Příběh pochod­ně č.2
autor : Josef Šorm
ilu­stra­ce : Johana Hrábíková Vojnarová
vydá­no : 15.4 2019
vaz­ba pev­ná, počet stran 48

hod­no­ce­ní : 90%

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/49972516/jan-zajic/


Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2
Hodnocení: 4.2 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...