Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Názory a komentáře > Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte nesko­na­lou prav­du
Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta.....Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta, dá se říct ‚že ame­ri­ka, její řeč, kte­rou však kupo­di­vu ovlá­da­jí i ostat­ní sebe­vzdá­le­něj­ší mimo­zem­ské rasy, vlád­ne celé­mu svě­tu v sys­té­mu veli­ce podob­ném reál­né­mu fun­gu­jí­cí­mu soci­a­lis­mu, ale mís­to srpů a kla­div jí sym­bo­li­zu­jí pha­se­ry. Nakonec se musí uznat, že star trek je vlast­ně snem všech, jak kapi­tal­stů zápa­du, tak chudá­ků výcho­du. Jak by to bylo hez­ké kdy­by nikdo nestrá­dal, kaž­dý by pra­co­val pro radost, nebo pro zlep­še­ní pod­mí­nek ostat­ních, jak se čas­to líčí v seri­á­lu. Je jis­té, že to ješ­tě něja­kou dobu nepů­jde a může za to nikdo jiný než západ­ní svět, zejmé­na ame­ri­ka, kte­rá má na zby­tek svě­ta dost vel­ký vliv. Ale spí­še k seri­á­lu, je to a vždyc­ky bude jen poně­kud pove­de­něj­ší seri­ál, na kte­rý se dá kou­kat, nejen, že bývá v ame­ric­kém sty­lu výprav­něj­ší, ale občas i zdán­li­vě navo­zu­je efekt herec­kých výko­nů a to je na ame­ric­ký seri­ál dosti nestan­dart­ní. Přesto, že svět v budouc­nos­ti má v hrs­ti jas­ně ame­ri­ka a lidé pořád mys­lí jako ame­ri­ča­né sou­čas­nos­ti zakon­čím svůj komen­tář spí­še kon­kret­ní­mi nedo­stat­ky, kte­ré jsem já, jakož­to dlou­ho­do­bý divák star tre­kov­ské­ho svě­ta, nasbí­ral a v hla­vě si uspo­řá­dal. Nedostatky sou­do­bé: V seri­á­lu původ­ním, počá­teč­ním, ze kte­ré­ho se poz­dě­ji vyvi­nu­la uzná­va­ná pra­vo­věr­ná Next Generation mi vždy vadi­lo mno­ho věcí, nejen, že loď vypa­dá jako gale­rie odlo­že­ných nepo­ve­de­ných designer­ských výrob­ků 60. let, ale má i mno­ho růz­ných zby­teč­ných kra­bic s mno­ha a mno­ha sví­ti­vý­mi tla­čít­ky a čud­lí­ky a páka­mi bez jaké­ho­ko­liv popis­ku, kterak se v tom asi ta posád­ka vyzná a stej­ně pokud celou loď řídí počí­ta­če k čemu tam jsou lidé, prav­da, jako pasa­žé­ři i něja­ká posád­ka tam musí být, uči­tě ale­spoň na udá­vá­ní smě­ru a na komu­ni­ka­ci a udrž­bu, ale proč musí kaž­dý panel ošmátá­vat desít­ky chla­pí­ků v pes­t­ro­ba­rev­ných semi­šo­vých uni­for­mách, a hlav­ně v době natá­če­ní a psa­ní scé­ná­řů, si jis­tě nikdo nepřed­sta­vo­val roz­mach počí­ta­čů a vůbec jejich pro­po­je­ní, jako tře­ba inter­net, kte­rý prá­vě vyu­ží­vám. Občas, když se na seri­ál divám v pátek v odpo­led­ních hodi­nách s dědou, kaž­dých pět minut se nemů­že ubrá­nit záchva­tu zuři­vos­ti při někte­rých seri­á­lo­vých eska­pá­dách typu, kapi­tán lodi byl roz­pol­cen při pře­no­su trans­por­té­rem na své dvě pova­ho­vé čás­ti, na dob­ré­ho kapi­tá­na a zlou­na. A hned po dal­ší chví­li se v seri­á­lu musí obje­vit lepá dív­ka vnad­ných tva­rů sou­do­bé­ho vku­su v nepře­hléd­nu­tel­ných šatech sty­lu té dobu a zce­la mod­ním úče­su zas té doby, doby natá­če­ní seri­á­lu. Jelikož píši komen­tář ne kri­ti­ku, či román, vyjá­d­řím se ješ­tě k mimo­zemš­ťa­nům. To, že z nás lidí jsou lidé, mělo vliv mno­ho růz­ných okol­nos­tí, celá evo­lu­ce je vlast­ně tako­vá náho­da, geny se mícha­ly, dědi­lo se růz­ně, orga­nis­mus se vyví­jel, roz­ví­jel, zani­kal, při­spů­so­bo­val se pro­stře­dí, pře­sou­val se z mís­ta na mís­to, vznik inte­li­gen­ce na Zemi je sko­ro náho­da, tak proč ufouni star­tre­kov­ští vypa­da­jí tak huma­no­id­ně, není to spí­še tím, že si je tak nějak před­sta­vo­va­li fan­tas­té 19. sto­le­tí, ilu­strá­to­ři a ostat­ní a nám se pros­tě vži­la před­sta­va, že tak nějak můse­jí vypa­dat. Nedá se popřít, že se občas tvůr­ci sna­ží, něja­ký ten mimo­zem­ský zástup­ce inte­li­gen­ce se vyvi­nul tře­bas z ptá­ka či z hmy­zu, ale proč by se mělo bez­pod­mí­něč­ně vyvi­nout ptactvo, či hmyz. Možná lid­ská fan­ta­zie není ve sku­teč­nos­ti tako­vým zázra­kem a člo­věk fan­ta­zí­ru­je čím více zná a sám vyzkou­má, kdy­by se nevě­dě­lo, nebo spi­še popí­ra­lo zákla­dů záko­nů pří­ro­dy, tedy vesmí­ru a sáze­lo se jed­no­duš­ší vyklá­dá­ní církve, tak bychom dnes pořád cho­di­li do kos­te­la byli kajíc­ní a na žád­ný seri­ál by se neču­če­lo!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,79310 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60818 KB. | 04.10.2022 - 04:16:37