Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Komedie Matky míří do kin jako první „velký“ český film ‚po jejich znovuotevření

Komedie Matky míří do kin jako první „velký“ český film ‚po jejich znovuotevření

Matky PLAKAT

Nová čes­ká kome­die Matky si na svo­ji pre­mi­é­ru počka­la déle než půl roku. Z původ­ní­ho lis­to­pa­do­vé­ho ter­mí­nu se pře­sou­vá na letoš­ní léto a do čes­kých a slo­ven­ských kin vstou­pí jako jeden z prv­ních čes­kých pre­mi­é­ro­vých sním­ků 24. červ­na. Příběhy čtve­ři­ce kama­rá­dek, kte­ré ztvár­ni­ly Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková a Gabriela Marcinková, se tak na plát­na dostá­va­jí téměř po roce od loň­ské­ho natá­če­ní.

 

Ve fil­mu jsou čty­ři hlav­ní hrdin­ky mamin­ka­mi dohro­ma­dy pěti dětí. Ve sku­teč­nos­ti na hereč­ky v tu dobu doma čeka­li čty­ři vlast­ní potom­ci. Než se však přes covi­do­vé obdo­bí sní­mek dostal do kin, věci se změ­ni­ly, a Petra Hřebíčková s Gabrielou Marcinkovou se do pre­mi­é­ry posta­ra­ly o dal­ší dva pří­růst­ky. Slovenská hereč­ka poro­di­la na kon­ci břez­na své­ho dru­hé­ho syna Jakuba, Petru Hřebíčkovou čeká porod tře­tí­ho dítě­te v nej­bliž­ších týd­nech. Poměrně čer­stvou mamin­kou je i zpě­vač­ka a hereč­ka Berenika Kohoutová, kte­rá nazpí­va­la ústřed­ní song fil­mu s názvem Matky. Dámské obsa­ze­ní fil­mu dopl­ňu­jí hereč­ky  Alena Mihulová, Zuzana Mauréry, Anna Polívková nebo Elizaveta Maximová.

 

To mužští hrdi­no­vé zatím počty potom­ků nezvy­šu­jí a do pre­mi­é­ry tak u her­ců zřej­mě zůsta­ne „všech­no při starém“. V hlav­ních muž­ských rolích se ve fil­mu obje­ví Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Václav Neužil a Vladimír Polívka, ve ved­lej­ších pak napří­klad Viktor Preiss, Ondřej Pavelka, Jan Dolanský či Filip Rajmont.    

 

Snímek Matky byl nato­čen loni v létě za přís­ných covi­do­vých opat­ře­ní. Po téměř roce se tak dostá­vá do kin snad už v mír­něj­ším reži­mu. Produkuje jej spo­leč­nost Up&Up pro­ducti­on Moniky a Jana Schwarczových, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost Bontonfilm.  

 

„Držíme pal­ce nejen Matkám, ale i  všem ostat­ním fil­mům, kte­ré se roz­hod­ly vstou­pit do kin po tak dlou­hé pau­ze prá­vě v tom­to obdo­bí. Věříme, že návště­va kina všem chy­bí, stej­ně jako nám,  že fil­my zno­vu při­lá­ka­jí své divá­ky, a že se všich­ni před plát­ny zase potká­me,“ svě­ři­la se pro­du­cent­ka sním­ku Monika Schwarcz. „A mé osob­ní přá­ní je, aby Matky děla­ly radost a dopřá­ly hodi­nu a půl odpo­čin­ku a zába­vy kaž­dé mamin­ce, kte­rá si se svý­mi dět­mi posled­ní rok uži­la se vším všu­dy. Jste hrdin­ky!“ doda­la. 

Synopse:

Čtyři nej­lep­ší kama­rád­ky jsou sebe­vě­do­mé, chyt­ré, uží­va­jí si, pro­bí­ra­jí spo­lu chla­py, vzta­hy a  sex. K tomu se ale taky sta­ra­jí o děti, nebo je prá­vě poro­di­ly, pří­pad­ně jsou těhot­né. Sára (Hana Vagnerová) má hez­ký zadek, a tak ho zača­la fotit a žít ve svě­tě soci­ál­ních sítí. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak tro­chu ve zla­té kle­ci, její man­žel wor­ko­ho­lik (Jiří Langmajer) moc doma není, a  tak není divu, že ji okouz­lí mla­dý zpě­vák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po roz­cho­du s Kamilem (Václav Neužil) bez peněz, pros­tě upra­co­va­ná a  uho­ně­ná mat­ka dvou dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvě­lé­ho klu­ka (Štěpán Benoni), nesne­si­tel­né rodi­če, je těhot­ná a je jí špat­ně úpl­ně ze vše­ho. Ale hlav­ně mají jed­na dru­hou…


Obsazení:

Sára: Hana Vagnerová

Hedvika: Petra Hřebíčková 

Zuzana: Sandra Nováková

Eliška: Gabriela Marcinková

Jirka: Jakub Prachař

Milan: Jiří Langmajer

Zdeněk: Štěpán Benoni

David: Vladimír Polívka

Kamil: Václav Neužil

Máma Elišky: Zuzana Mauréry

Táta Elišky: Viktor Preiss

Máma Zuzany: Alena Mihulová

Táta Zuzany: Ondřej Pavelka

V dal­ších rolích: Anna Polívková, Elizaveta Maximová, Jan Dolanský, Filip Rajmont, Martina Preissová, Ladislav Hampl

 

Štáb:

Režie: Vojtěch Moravec

Scénář: Vanda Zaplatílková Hutařová, Sandra Nováková

Kamera: Jan Drnek

Architekt: Lucie Fejková

Kostýmy: Peter Tistan

Masky: Marta Janotová

Střih: František Svěrák

Hudba: Ondřej Brzobohatý

Zvuk: Lukáš Moudrý a Lukáš Martina

Producenti: Up&Up pro­ducti­on – Monika a Jan Schwarczovi

 

Žánr: Romantická kome­die

Délka fil­mu: 95 min

Distributor: Bontonfilm

Premiéra: 24. 6. 2021

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,67712 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53280 KB. | 24.06.2021 - 22:46:19