Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD

Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD

V pon­dě­lí 19. říj­na pro­bě­hl křest DVD nej­ú­spěš­něj­ší­ho čes­ké­ho fil­mu roku 2009, kome­die sce­nárist­ky a reži­sér­ky Marie Poledňákové  Líbáš jako Bůh. DVD při­chá­zí do pro­de­je 26. říj­na 2009 a kro­mě fil­mu je na něm jako bonus zařa­zen film o fil­mu, ukáz­ky, foto­gra­fie a trai­ler.

Od pre­mi­é­ry 12.2. 2009 si film při­psal na kon­to více než 900.000 divá­ků a s výraz­ným násko­kem vede žeb­ří­ček nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů v čes­kých kinech v letoš­ním roce. Komedie Líbáš jako Bůh se před­sta­vi­la na 7. Festivalu evrop­ských fil­mo­vých úsměvů v Mladé Boleslavi odkud si odnes­la Cenu pro nej­lep­ší čes­ký film.  Několik oce­ně­ní  zís­kal film na 31. roč­ní­ku fes­ti­va­lu čes­ké fil­mo­vé a tele­viz­ní kome­die v Novém měs­tě na Metují. O udě­le­ní divác­ké ceny Novoměstský hrnec smí­chu tra­dič­ně roz­ho­du­je nejdel­ší doba, po kte­rou se divá­ci při pro­mí­tá­ní v kině smě­jí. Při fil­mu Líbáš jako bůh časo­mě­ři­či namě­ři­li cel­kem 19,28 pro­cen­ta smí­chu. Svou hlav­ní cenu, Zlatý prim v kate­go­rii nej­lep­ší fil­mo­vá kome­die udě­li­la sním­ku Líbáš jako Bůh i odbor­ná poro­ta a Mladý prim pro nej­lep­ší čes­kou kome­dii se roz­hod­la mu udě­lit i stu­dent­ská poro­ta, kte­rá roz­ho­do­va­la v sek­ci Studentský smích. Kolekci pak dopl­ni­la i Cena čte­ná­řů TV maga­zí­nu pro nej­lep­ší čes­kou kome­dii. Více info na www.Falcon.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06100 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56675 KB. | 03.07.2022 - 13:38:12