Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Koktejl
Koktejl

Namíchtejte si ingre­di­en­ce své­ho koktej­lu tak, abys­te byli sku­teč­ně šťast­ní. Tahle kni­ha vám neřek­ne nic nové­ho, ale pomů­že vám si uvě­do­mit, že všech­no, co potře­bu­je­te k dosa­že­ní štěs­tí, je už dáv­no ve vás, jenom to musí­te pro­bu­dit.

Musím uznat, že kni­ha ve mně necha­la roz­po­ru­pl­né poci­ty. Některé myš­len­ky se mi líbi­ly a donu­ti­ly člo­vě­ka k zamyš­le­ní, ale někte­ré myš­len­ky byly tako­vé, že jsem nej­spíš pocho­pi­la, jak to autor­ka mys­le­la, ale napsa­la to tak, že mě to naštva­lo, pro­to­že to se štěs­tím nemě­lo nic spo­leč­né­ho. Člověk si z toho zkrát­ka musí vzít jenom někte­ré myš­len­ky.

“To, co nemů­že­te sami ovliv­nit, a tím pádem změ­nit, nech­te pla­vat a zabý­vej­te se tím, co změ­nit může­te.” (str. 39)

Koncept kni­hy se mi líbil a poměr­ně spl­ní i to, co slí­bi­la. Připomene vám někte­ré důle­ži­té věci. Také se mi líbi­lo, že vás autor­ka pod­ně­co­va­la k tomu, abys­te jenom nečet­li, ale záro­veň si i někte­ré věci zapsa­li, což vám pomů­že k zamyš­le­ní a zapa­ma­to­vá­ní.

Co musím vyzdvih­nout na celé čáře, tak to je gra­fic­ká úpra­va. Ne jenom, že obál­ka je skvost, kte­rý v knihov­ně chce­te mít, ale i záro­veň uvnitř jsou nád­her­né ilu­stra­ce, kte­ré na vás pří­jem­ně půso­bí a jsou skvě­lým doplň­kem kni­hy.

“Jsem tako­vá, jaká jsem, a v tom je moje síla.” (str. 66)

Zajímavostí ješ­tě je, že kni­ha má dvě čás­ti. První, kde autor­ka píše o tom, jak si namí­chat koktejl štěs­tí a ve dru­hé čás­ti jsou roz­ho­vo­ry s lid­mi. To vám urči­tě hod­ně dá a v někte­ré oblas­ti mož­ná i více, než prv­ní část kni­hy.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la těm, kdo se zají­má o osob­ní roz­voj, ale záro­veň je důle­ži­té tří­dit někte­ré myš­len­ky. Určitě kni­ha není pro ty, kte­ří tomu­to téma­tu nejsou ote­vře­ní, pro­to­že pokud chce­te něco změ­nit, musí­te to sami chtít, jinak pro vás kni­ha bude zby­teč­ná. Hodnotím ji jako prů­měr­nou, pro­to­že si mys­lím, že na toto téma je více lep­ších knih, ale gra­fic­kou strán­ku hod­no­tím nad­prů­měr­ně, pro­to­že to je pas­tva pro oči a duši.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86182 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56639 KB. | 02.07.2022 - 00:57:42