Kritiky.cz > Pro ženy > Kokedama jako fantastický bytový doplněk

Kokedama jako fantastický bytový doplněk

img a303084 w1731 t1513238139

Kokedama je z Japonska pochá­ze­jí­cí způ­sob pěs­to­vá­ní rost­lin, kte­rý původ­ně vzni­kl z bonsa­jí. Můžeme jej pře­lo­žit jako „mecho­vá kou­le“.  Rostlina v tom­to pří­pa­dě nevy­růs­tá z kvě­ti­ná­če, ale je umís­tě­na do zemi­no­vé­ho oba­lu kulo­vi­té­ho tva­ru, kte­rý je oba­le­ný mechem. Můžete ji nejen umís­tit na talí­řek, ale také zavě­sit do pro­sto­ru a docí­lit tak luxus­ní­ho doplň­ku v japon­ském sty­lu.
 ginkakudži chrám
Pro ten­to spe­ci­ál­ní způ­sob pěs­to­vá­ní je vhod­ná téměř jaká­ko­liv rost­li­na. Velice pěk­ně vypa­dá napří­klad Myrta, Aloe, Cykas nebo Fíkus Ginseng. Doporučuje se však volit spí­še vlh­ko­mil­né rost­li­ny, jejichž sub­strát lépe drží pohro­ma­dě a vydr­ží tak mno­hem déle. A pokud s koke­da­mou nemá­te žád­né zku­še­nos­ti, vyber­te si radě­ji poko­jo­vou rost­li­nu, kte­rá není nároč­ná na pěs­to­vá­ní.
 
Péče o koke­da­mu není nijak slo­ži­tá. Záleží na dru­hu rost­li­ny a na pro­stře­dí, ve kte­rém je umís­tě­na. Od kla­sic­ky pěs­to­va­ných rost­lin se liší pou­ze ve způ­so­bu zalé­vá­ní. Kokedamu vlo­ží­me na talí­řek s odstá­tou vodou, kde celý bal nechá­me nasák­nout nebo ho do vody rov­nou celý pono­ří­me. Trvá to jen pár minut. Přemístíme ji na prázd­nou mis­ku a počká­me, než se voda pořád­ně vsák­ne. Poté ji může­me ihned zavě­sit na její mís­to. V tep­lej­ším pro­stře­dí může­me rost­li­nu i rosit. Díky malé­mu pro­sto­ru, kte­rý koře­ny mají, rost­li­ny buj­ně ros­tou. Čas od času je tedy tře­ba je tva­ro­vat. Je to jeden z důvo­dů, proč se koke­da­my nepře­sa­zu­jí a živi­ny jim jsou dopl­ňo­vá­ny občas­ným při­dá­ním hno­ji­va do záliv­ky.
 
Kokedamu si může­te jak kou­pit ve spe­ci­a­li­zo­va­ných obcho­dech, tak si ji jed­no­du­še vyro­bit doma. Mimo rost­li­nu potře­bu­je­te jako základ japon­ský čer­ný jíl. Do něj se pak při­dá­va­jí růz­né pří­sa­dy, kte­ré vážou živi­ny, zadr­žu­jí vodu nebo tře­ba odleh­ču­jí sub­strát. Použití raše­li­ny se nedo­po­ru­ču­je z důvo­du rych­lé­ho vysy­chá­ní a nega­tiv­ní­ho vli­vu na rost­li­ny. Ne kaž­dá sne­se kyse­lou reak­ci půdy, jež raše­li­na způ­so­bu­je.  Z namo­če­né smě­si pak vymač­ká­me pře­by­teč­nou vodu a men­ším množ­stvím opa­tr­ně oba­lí­me koře­ny rost­li­ny, kte­ré jsme pře­dem zba­vi­li původ­ní­ho sub­strá­tu. Dlaněmi postup­ně tva­ru­je­me kou­li. K té pak při­tisk­ne­me mech, jež postup­ně pře­va­zu­je­me pro­váz­kem z umě­lých vlá­ken.
 pyramida z kamenů
Tento obzvlášť atrak­tiv­ní způ­sob pěs­to­vá­ní doká­že umoc­nit krá­su samot­né rost­li­ny a pohla­dit nejed­nu ženu po duši. Přeneste se do Japonska i vy.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,30321 s | počet dotazů: 211 | paměť: 50179 KB. | 11.04.2021 - 23:23:06