Kritiky.cz > Recenze knih > Kognitivní trénink pro třetí věk - 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností

Kognitivní trénink pro třetí věk - 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností

DSC 0104

První část názvu kni­hy je tro­chu zavá­dě­jí­cí a mohl by odra­dit čte­ná­ře mlad­ší šede­sá­ti let,  to by však byla ško­da. Cvičení pro roz­voj kogni­tiv­ních schop­nos­tí nemů­že uško­dit ani mlad­ším roč­ní­kům včet­ně škol­ní mlá­de­že. Stačí si vybrat pod­le svých mož­nos­tí a je tu náplň pro vol­né chví­le doma i na cestách. Autorka pub­li­ka­ce Jana Bílková navá­za­la na své zku­še­nos­ti a čte­ná­řům nabí­zí cvi­če­ní, kte­rá jed­nak vznik­la pro zpes­t­ře­ní před­ná­šek pro stu­den­ty uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku, jed­nak pro roz­ví­je­ní kogni­tiv­ních schop­nos­tí dětí na prv­ním stup­ni základ­ní ško­ly. Tak vytvo­ři­la poměr­ně vel­ký zásob­ník cvi­če­ní a úko­lů, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do kapi­tol pod­le kogni­tiv­ních funk­cí, ale tam už nejsou úko­ly řaze­ny pod­le obtíž­nos­ti. Je ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la mož­nost pří­kla­dů řeše­ní, kte­ré by moh­ly být pro řeši­te­le názor­nou a ově­ře­nou nápo­vě­dou. Rozhodnutí, čím začít nebo jak postu­po­vat, tedy zůstá­vá na čte­ná­ři.

dsc_0105

Počet cvi­če­ní v jed­not­li­vých kapi­to­lách se liší a nej­vět­ší počet jich nabí­zí kapi­to­la Verbální doved­nos­ti. Některá cvi­če­ní v této kapi­to­le vyža­du­jí stře­do­škol­skou úro­veň zna­los­tí význa­mů poj­mů a vše­o­bec­ný pře­hled. Také v kapi­to­le Paměť je hned prv­ní cvi­če­ní nároč­ně nejen na paměť, ale jed­ná se o otáz­ky z růz­ných oblas­tí, kte­ré nemu­sí kaž­dý znát. V kapi­to­le Koncentrace je mno­ho úko­lů zalo­že­no na hle­dá­ní urči­té­ho prv­ku nebo sou­bo­ru prv­ků. K tomu jsou vyu­ži­ty čís­li­ce nebo pís­me­na řaze­né do tabu­lek, kte­ré mohou svou veli­kos­tí odra­zo­vat od řeše­ní. To by však byla ško­da. Jistě si kaž­dý i tady najde vari­an­tu, kte­rá mu pomů­že najít řeše­ní. Důležité je, aby se nene­chal odra­dit a zís­kal moti­va­ci k řeše­ní dal­ších úko­lů. V kapi­to­le Kreativita je až na jed­no cvi­če­ní roz­ví­je­na kre­a­ti­vi­ta s vyu­ži­tím ver­bál­ních schop­nos­tí.

Kniha je urče­na pro jed­not­liv­ce i pro sku­pi­ny dětí nebo dospě­lých. Určitě se vypla­tí, když si vedou­cí sku­pi­ny nebo orga­ni­zá­tor čin­nos­tí sám řeše­ní vyzkou­ší a pak při­způ­so­bí výběr cvi­če­ní pod­le slo­že­ní sku­pi­ny. Správná řeše­ní jsou uve­de­na v samo­stat­né kapi­to­le. V sezna­mu pou­ži­té lite­ra­tu­ry najdou zájem­ci názvy dal­ších zají­ma­vých pub­li­ka­cí.

Kniha obsa­hu­je množ­ství zají­ma­vých nápa­dů, kte­ré mohou být inspi­ra­cí pro tvor­bu vlast­ních vari­ant cvi­če­ní. Proto může být dob­rým pomoc­ní­kem pro orga­ni­zá­to­ry spo­leč­ných čin­nos­tí dětí i dospě­lých a dob­ře jí mohou vyu­žít i uči­te­lé v základ­ních ško­lách pro dopl­ně­ní výu­ky nebo v zájmo­vých krouž­cích.

dsc_0106

Grafická úpra­va kni­hy je stro­há a neza­jí­ma­vá, bez ilu­stra­cí. Cvičení s men­ším počtem pří­kla­dů půso­bí na strán­kách jako nedo­kon­če­ná prá­ce. Přitom sta­či­lo dopl­nit vari­an­ty nebo nao­pak počet úko­lů sní­žit.  V kni­ze nejsou obsa­že­ny odbor­né infor­ma­ce ani podrob­něj­ší meto­dic­ké poky­ny. Proto pub­li­ka­ce půso­bí tro­chu ama­tér­ským dojmem a mys­lím si, že by jí pro­spěl for­mát A4, pro­to­že obsa­hem i gra­fic­kou úpra­vou půso­bí spíš jako meto­dic­ká pří­ruč­ka nebo pra­cov­ní sešit. Jen měk­ké des­ky půso­bí láka­vě a na zad­ní stra­ně desek je šikov­ně umís­tě­na rekla­ma na pub­li­ka­ce s podob­ným zamě­ře­ním.


 • Autor: Bílková Jana
 • Formát / stran: 17×24 cm, 248 stran
 • Datum vydá­ní: 07.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 21007
 • ISBN: 978-80-271-0067-5
 • Edice: Psyché
 • Kategorie: Odborná psy­cho­lo­gic­ká lite­ra­tu­ra

Knihy si může­te zakou­pit na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […]
 • SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.9. července 2016 SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s oblibou listují v časopisech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdání klame. Slovo úroveň, […]
 • "Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?" - To najdete v knize Náš tajný příběh8. července 2018 "Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?" - To najdete v knize Náš tajný příběh „Hlavně ale brečím kvůli nekonečné samotě, která mě v tuhle chvíli pohlcuje.“ (str. 221) Olivia se probouzí z kómatu a zjišťuje, že jí kus života chybí. Nejde jenom o pár měsíců, ale […]
 • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]