Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka

Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka

kocour v botach 3d prekrasna pohadka od tvurcu shreka
kocour v botach 3d prekrasna pohadka od tvurcu shreka

Tvůrci Shreka si jed­no­ho krás­né­ho dne sed­li a domlu­vi­li se, že dají jed­né posta­vě ze Shreka šan­ci a udě­la­jí mu 90 minu­to­vý pro­stor k tomu, aby vysvět­lil svo­jí his­to­rii před tím, než se setkal se zele­ným zlo­b­rem jmé­nem Shrek. Všechno to zakom­po­no­va­li do pře­krás­né­ho 3D kabá­tu a máme tu vel­mi dobrou pohád­ku, kte­rá sice není tak dob­rá jak prv­ní díl Shreka, ale přes­to má něco do sebe a roz­hod­ně jí sto­jí za to vidět.

Režije se ujal Chris Miller, kte­rý již nato­čil vele­ú­spěš­né pohád­ky Shrek, Sindibád: Legenda sed­mi moří, Madagaskar a Monstra vs. Vetřelci. Tyto fil­my mu dali dosta­teč­né zku­še­nos­ti k tomu, aby nato­čil dal­ší vel­mi dobrou pohád­ku, kte­rou Kocour v botách 3D roz­hod­ně je.

Co musím na pohád­ce vypích­nout je urči­tě 3D obraz. Ten je napros­to úžas­ný a i když vět­ši­na lidí tvr­dí, že na něm nezá­le­ží, tak já si jim dovo­lu­ji opo­no­vat. Přeci jenom je 3D tech­no­lo­gie pro lidi novin­kou a pro někte­ré ne zrov­na pří­jem­nou. Pro mě ovšem ano a kaž­dý film nato­če­ný kva­lit­ně ve 3D oprav­du obdi­vu­ji. Ano, mož­ná někdy má 3D kabát zakrýt nedo­stat­ky ve fil­mu, ale to se děje v malém měřít­ku a pře­ci jenom je slo­ži­těj­ší nato­čit film ve 3D, než ve kva­lit­ní HD kva­li­tě.

Pokud jste měli rádi prv­ní díl Shreka, pak roz­hod­ně Kocoura v botách 3D v kinech nemiň­te. Stojí to za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61552 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56770 KB. | 07.07.2022 - 01:01:45