Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

maxresdefault
maxresdefault

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka koč­ce, že pře­vrh­la mis­ku a čiči­ně ozná­mí, že už jí leze na ner­vy. Číča však vyu­ži­je to, co umí kaž­dá tahle čtyř­no­há sleč­na - odha­lí bříško a dív­ka se z ní může zbláz­nit a stá­le doko­la jí opa­ku­je, jak moc ji milu­je.

V dal­ší čás­ti děv­če řeší, jak v obcho­dě slo­žit trič­ko. Na začát­ku jí to při­jde, že to nic není, ale nako­nec je to hor­ší než čeka­la. Další kapi­to­la Můj vnitř­ní mono­log je poměr­ně roz­sáh­lá. Dívka mys­lí na to, jak se tře­ba stre­su­je kvů­li zprá­vám, nebo když věří, že se svět žene do záhu­by. Další část se zabý­vá tím jak řeší pro­blémy nor­mál­ní člo­věk v porov­ná­ní s tím, jak je řeší řešič. V jed­né z čás­tí této kni­hy se dív­ka zabý­vá vel­kým důle­ži­tým úko­lem a malý­mi nedů­le­ži­tý­mi úko­ly. Jenže ani její kočka nezů­stá­vá poza­du. Například pro­hlá­sí, že svou maji­tel­ku bude budit ve tři hodi­ny ráno.

Dále pře­vrh­ne hrneč­ky, roz­sá­pe záclo­ny, na zna­me­ní lás­ky jí zary­je dráp­ky do masa, odmít­ne jíst svo­je žrádlo, bude si stě­žo­vat, bude vraž­dit nevin­ná zví­řát­ka a nosit své panič­ce jejich mrt­vol­ky. Na tohle všech­no má panič­ka jen jed­no slo­vo - koťá­teč­ko. Další kapi­to­la se zají­má o to, co bylo před rokem 2016. Řeší se zde, co lidi moti­vu­je. V dal­ší čás­ti kni­hy se mla­dá dáma zají­má o otáz­ky typu proč - proč nemů­že spát, proč ji tak bolí bři­cho nebo proč ji tak tla­čí na hru­di. Také se zabý­vá poměr­ně prag­ma­tic­kou zále­ži­tos­tí - jaký je roz­díl v tom, když uklí­zí ona, a když uklí­zí muž.

Je to vel­mi dob­rá kníž­ka komik­sů, oprav­du krát­kých. Jedná se povět­ši­nou o úsměv­né věci. Kresba je zde čis­tě čer­no­bí­lá, ale k tomu se to úpl­ně hodí. I obál­ka se mi líbí. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 112 stran.

  • Autor: Sarah Andersenová
  • Žánr: komiks
  • Nakladatelství: COOBOO
  • Datum vydá­ní: 30. 07. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46506 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56623 KB. | 27.06.2022 - 23:34:44