Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem.

Po moud­rých sovách s vše­vě­dou­cí­ma oči­ma při­chá­ze­jí na řadu vese­lé, hra­vé, pří­tul­né, hrdé a nezá­vis­lé koč­ky, koťa­ta a kocou­ři. Oblíbenost koček vyplý­vá z jejich nezá­vis­los­ti, ale záro­veň pří­tul­nos­ti a krá­se. Kočka pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším domá­cím maz­líč­kům, a tak obý­vá mno­ho domác­nos­tí stej­ně tak jako pes.

omalovánky pro dospělé, antistresové omalovánky, kočky

Nakladatelství Edika nyní dává šan­ci všem milov­ní­kům těch­to šel­mi­ček vstou­pit do jejich svě­ta a pře­tvo­řit ho dle svých před­stav pomo­cí pas­te­lek nebo fixů. Vezměte do ruky růz­né bar­vič­ky a na chví­li zapo­meň­te na okol­ní svět a buď­te jen teď a tady obklo­pe­ni kočka­mi, z nichž vyza­řu­je téměř za kaž­dých okol­nos­tí jis­tá vzne­še­nost a lad­nost. Na strán­kách oma­lo­vá­nek se setká­te s kočka­mi v růz­ných podo­bách, poje­tích. Ale těš­te se i na jiné tvo­ry. A aby neby­lo koček až pří­liš, najde­te tu i mno­ho kvě­tin a růz­ných rost­lin­ných tva­rů, tak­že pokud pře­ci jen vám z něja­ké­ho důvo­du nejsou koč­ky sym­pa­tic­ké, i vy si může­te v těch­to oma­lo­ván­kách při­jít na své.

A až si koč­ky či rost­lin­né tva­ry a kvě­ti­ny vybar­ví­te, stej­ně jako u sovích oma­lo­vá­nek si díky per­fo­ro­va­ným strán­kám může­te obrá­zek snad­no vytrh­nout a potě­šit jím sami sebe tím, že si ho umís­tí­te někam, kde ho bude­te mít na očích. Obrázek může­te také něko­mu daro­vat, aby i do jeho domo­va vstou­pi­la něja­ká kočka tře­ba jen z důvo­du, že živou si poří­dit kvů­li aler­gii na její srst nemů­že, přes­to je obdi­vu­je.

Už sta­čí se jen cho­pit pas­te­lek, vybrat si něja­kou číču a pus­tit se do vybar­vo­vá­ní, kte­ré vám při­ne­se rela­xa­ci a odtr­že­ní od běž­ných pro­blé­mů. Alespoň na krát­kou chví­li…


Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v roce 2016.

Knížku může­te zakou­pit na strán­kách Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66517 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56636 KB. | 30.06.2022 - 11:55:56