Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kočičí kavárna - zábavné a pohodové čtení pro dlouhé zimní večery

Kočičí kavárna - zábavné a pohodové čtení pro dlouhé zimní večery

coffee 2306471 1920
coffee 2306471 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny o koč­kách? Chcete si pře­číst poho­do­vé čte­ní a při­tom se poba­vit? Tak prá­vě vám je určen román Kočičí kavár­na, jehož autor­kou je Charlie Jonas. Román vydal Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group. Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás spous­tu chlu­pa­tých koči­ček. 

Leonie je uči­tel­ka něm­či­ny a fran­couz­šti­ny a má star­ší sou­sed­ku Zuzanu, kte­rá ji požá­dá, aby se na čtr­náct dní posta­ra­la o její kočič­ku Mimi, pro­to­že se chys­tá na svou posled­ní dovo­le­nou na Ischii. Ztratila své­ho man­že­la a nemů­že se s jeho ztrá­tou vyrov­nat. Leonie sou­hla­sí, i když neví, do čeho jde. Soužití s Mimi je napros­to šíle­né a Leonie to nezvlá­dá. Její kama­rád­ka Maxie ote­ví­rá kavár­nu a napad­ne ji, že by se o Mimi moh­la posta­rat. Zpočátku se to zdá jako šíle­ný nápad, ale nako­nec sou­hla­sí. Z její kavár­ny se stá­vá koči­čí kavár­na a hrne se k ní spous­ty lidí, jen aby vidě­lo krás­nou Mimi. Ta si pro všech­ny při­chys­tá pře­kva­pe­ní. Porodí tam něko­lik nád­her­ných chlu­pa­tých koťá­tek a kavár­na se stá­vá širo­ko dale­ko tou nej­na­vště­vo­va­něj­ší. Stará paní si dovo­le­nou pro­dlou­ží a Leonie zaži­je i něco, po čem oprav­du hod­ně tou­ži­la. Jak vše dopad­ne? Tak to už se dozví­te, pokud se usa­dí­te a začte­te se do novin­ky Charlie Jonas. Střídavě se pono­ří­te do slun­né Itálie, či deš­ti­vé­ho Kolína nad Rýnem.

large 1

Román se mně moc líbil a pře­čet­la jsem ho jed­ním dechem. Jelikož mám moc ráda koč­ky, byla to lás­ka na prv­ní pohled a jas­ná vol­ba. Román se četl báječ­ně. Je mě tro­chu mrze­lo, že jsem si Mimi i její krás­ná chun­de­la­tá koťát­ka nemoh­la pomaz­lit doo­prav­dy. Bylo by to nád­her­né. Kniha se čte vel­mi dob­ře. Je roz­dě­le­na na 28 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem. Co vás roz­hod­ně na této kni­ze může bavit je to, že autor­ka při­da­la na konec kni­hy nej­chut­něj­ší recep­ty na zákus­ky z mod­ré kni­hy tety Pauly. Především na mra­mo­ro­vou bábov­ku s pocti­vým más­lem, nadý­cha­ný jableč­ný koláč s vlaš­ský­mi oře­chy nebo sko­ři­co­vé šne­ky s rozin­ka­mi. To mně autor­ka udě­la­la vel­kou radost a roz­hod­ně jsem na tyto dob­ro­ty dosta­la vel­kou chuť. Už vím, co si příští týden upe­ču dob­ré­ho. Nechybí ani glosář názvů, kte­ré autor­ka pou­ži­la v romá­nu. Na titul­ní strán­ce najde­te sleč­nu, kte­rá kou­ká na bílou koč­ku sedí­cí na žid­li. Vypadá to, jako by jí něco říka­la, roz­hod­ně se na ni i zlo­bi­la. Že by Mimi zase něco pro­ved­la v jejím bytě?

Román Kočičí kavár­na je roman­tic­ký pří­běh o koč­ce a ženě, kte­rá hle­dá lás­ku a mož­ná i něco více. Je to román o hle­dá­ní, o nové lás­ce, že není nikdy poz­dě začít.

Ukázka z kni­hy:

Krásko moje, dneš­ní večer si nechá­vám pro tebe, a budeš-li chtít, i celou noc. Připravil jsem pro nás něco dob­ré­ho k zakous­nu­tí, šam­paň­ské se chla­dí v led­ni­ci, přijď ke mně, budu na tebe čekat, a potom uvi­dí­me, kam nás chtíč a lás­ka pove­dou...

„A mně řekl, že má sraz s něja­kým spo­lu­žá­kem,“ řek­la Maxie.

„Hajzl!“ Najednou se její zlost vypa­ři­la.

Leonie při­kýv­la.

„Ale já mu uká­žu. Jestli se ješ­tě někdy obje­ví v kavár­ně, vlast­no­ruč­ně ho vyho­dím.“

„Přesně.“

„Promiň, že jsem na tebe tak ječe­la. To bylo v pod­sta­tě urče­no něko­mu jiné­mu.“ Maxie se zkrou­še­ně podí­va­la na svou kama­rád­ku. „A..Leonie? Je dob­ře, žes mi o tom řek­la. Doufám, že ten par­chant se v tom svém šumi­vém víně uto­pí.“

„To sotva.“ Leonie se lehce pou­smá­la. „Věř mi, že bych ti byla radě­ji vyprá­vě­la něco hez­čí­ho. Není to zas tak láka­vé být pos­lem špat­ných zpráv.“

Několik slov o autor­ce:

Charlie Jonas je pseu­do­nym němec­ké novi­nář­ky, jež pova­žu­je koč­ky za vel­mi roz­to­mi­lá stvo­ře­ní. Žije v Kolíně nad Rýnem neda­le­ko náměs­tí Lenauplatz, kde se ode­hrá­vá děj její kni­hy. K napsá­ní romá­nu ji inspi­ro­va­ly návštěvy útul­né­ho obcho­du Otis a Clementines Books and Coffee v kanad­ském Halifaxu, kde si může­te nejen kou­pit kni­hy a vypít kávu, ale také ado­p­to­vat malé koč­ky.

Autor: Charlie Jonas

Přeložila: Olga Dobríková

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2021, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 256

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4650-4Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,20340 s | počet dotazů: 262 | paměť: 58564 KB. | 29.01.2023 - 11:07:16