Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Kobra 11 po 25 letech končí

Kobra 11 po 25 letech končí

K11

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei (zkrá­ce­ně Alarm für Cobra 11, Cobra 11, AfC11, C11) je němec­ký akč­ní seri­ál, kte­rý vzni­kal v letech 1995-2020 a v letech 1996-2021 jej vysí­la­la tele­vi­ze RTL.

Seriál popi­su­je čin­nost Kripo Autobahn, fik­tiv­ní­ho oddě­le­ní Autobahnské poli­cie. Hlavními posta­va­mi jsou dva poli­cis­té, kte­ří spo­leč­ně tvo­ří tým Kobra 11. Úkoly týmu Kobra 11 spo­čí­va­jí pře­de­vším v řeše­ní trest­ných činů a zadr­že­ní pacha­te­lů. Ve fil­mu jsou pou­ži­ty typic­ké prv­ky akč­ní­ho žán­ru, tak­že nechy­bí auto­mo­bi­lo­vé honič­ky, pře­střel­ky, výbuchy a pěst­ní sou­bo­je. Tyto akč­ní scé­ny jsou čas­to pro­pra­co­va­né a vel­ko­le­pě insce­no­va­né. Seriál je nej­pro­pra­co­va­něj­ší a nej­draž­ší z pro­duk­ce RTL.
1. čer­ven­ce 2021 RTL ozná­mi­la, že „pro­za­tím posled­ní sezó­na“ s osmi nový­mi epi­zo­da­mi začne 29. čer­ven­ce 2021. 12. čer­ven­ce 2021 již byla kom­plet­ní sezó­na zve­řej­ně­na na TVNOW.

Historie

První tři sezó­ny pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Polyphon, kte­rá se posta­ra­la o akč­ní tri­ky. Vysílá se ve čtvr­tek ve 20:15, po úter­ním vysí­lá­ní na začát­ku série.

Seriál začal v roce 1996 pilot­ním dílem Bomby na 92. kilo­me­t­ru. 22. série se vysí­la­la od 14. září 2017 do 3. květ­na 2018 s tří­mě­síč­ní pře­stáv­kou ve vysí­lá­ní. Od 13. září 2018 se vysí­lá 44. sezó­na, kte­rá obsa­hu­je 11 dílů. Začátkem břez­na téhož roku RTL ozná­mi­la, že v roce 2019 bude seri­ál pokra­čo­vat dal­ší sezó­nou. Kvůli pan­de­mii COVID-19 a úspor­ným opat­ře­ním RTL je v sou­čas­né době výro­ba seri­á­lu poza­sta­ve­na. Po odvy­sí­lá­ní 25. sezó­ny bude seri­ál podro­ben revi­zi a hod­no­ce­ní.

Na začát­ku tvo­ři­li tým Kobry 11 vrch­ní inspek­tor Frank Stolte a vrch­ní inspek­tor Ingo Fischer. Po pou­hých dvou dílech vystří­dal Ingo Fischera šéfin­spek­tor Semir Gerkhan, kte­rý byl při jed­né z ope­ra­cí postře­len. Od té doby zůsta­la role Semira Gerkhana pev­nou sou­čás­tí seri­á­lu, zatím­co jeho spo­lu­hráč se něko­li­krát změ­nil. V roce 2020 došlo v seri­á­lu k zásad­ním změ­nám, pro­to­že Semir Gerkhan má popr­vé po svém boku ženu v podo­bě Vicky Reisingerové, zby­tek poli­cej­ní­ho týmu Autobahnu byl téměř kom­plet­ně vymě­něn a poli­cej­ní sta­ni­ce byla roz­sáh­le pře­pra­co­vá­na.

Výroba

Místa natáčení

Zpočátku byly mís­ty akce Berlín a Braniborsko. První slu­žeb­nou byla budo­va na býva­lém kon­t­rol­ním sta­no­viš­ti Bravo u Dreilindenu. Dálniční scé­ny se natá­če­ly na úseku býva­lé říš­ské sil­ni­ce 51 (nyní A115), opuš­tě­né v roce 1969, kte­rá byla v letech 1999/2000 zno­vu zpří­rod­ně­na.

Později se seri­ál pře­su­nul do Porýní mezi Krefeld a Kolín nad Rýnem, kde síd­lí pro­dukč­ní spo­leč­nost Action Concept. Dálniční scé­ny se původ­ně natá­če­ly na dál­ni­ci A540 v Grevenbroichu, pro­to­že ten­to úsek je sou­čás­tí dál­ni­ce, kte­rá ješ­tě neby­la plně rea­li­zo­vá­na, je na něm poměr­ně malý pro­voz a lze jej snad­no uzavřít.

Od roku 2005 má štáb fil­mu Poplach pro Kobru 11 také „vlast­ní“ dál­ni­ci, FTL Germany, fil­mo­vou dál­ni­ci v Siersdorfu u Aldenhovenu. Je zde při­bliž­ně 1000 m dlou­hý úsek dál­ni­ce, kte­rý se pro­na­jí­má k natá­če­ní. Areál v Aldenhovenu si může kdo­ko­li pro­najmout pro natá­če­ní, tes­to­vá­ní a akce. Na této tra­ti se natá­če­la vět­ši­na kaska­dér­ských scén v seri­á­lu.

Objekt slu­žeb se nachá­zí v are­á­lu spo­leč­nos­ti Action Concept.

Většina scén pilot­ní­ho dílu 18. série, Vzkříšení, se natá­če­la v Rakousku v Tyrolsku.

Produkce odje­la do Tirany na šest dní natá­čet scé­ny pro pilot­ní film Vendeta.

Ve fil­mu Kobra, pře­vez­mi to! se scé­ny zúčto­vá­ní s pilo­tem natá­če­ly v pří­sta­vu Liège.

Epizoda FKK-Alarm für Semir se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Rujána v Baltském moři.

V pilot­ním fil­mu Jenseits von Eden se někte­ré scé­ny ode­hrá­va­jí v bun­k­ru. Jako mís­to natá­če­ní poslou­ži­lo býva­lé alter­na­tiv­ní síd­lo zem­ské vlá­dy Severního Porýní-Vestfálska v Kall-Urft. Scény v pouš­ti Atacama se natá­če­ly v povr­cho­vém dole Garzweiler u Grevenbroichu.

Mnoho dal­ších scén se natá­čí v již opuš­tě­ných továr­nách nebo domech.

Pojmenování

Na začát­ku seri­á­lu byl vola­cí znak vysí­lač­ky „Kobra 11“ pro dál­nič­ní poli­cej­ní sta­ni­ci 11 a „Kobra“ pro kraj­skou poli­cej­ní sta­ni­ci, při­čemž hlav­ní akté­ři vystu­po­va­li jako Kobra 11/1, respek­ti­ve Kobra 11/2 a uni­for­mo­va­ní akté­ři mimo jiné jako Kobra 11/4, což čás­teč­ně odpo­ví­dá i sku­teč­ným sché­ma­tům vola­cích zna­ků vysí­lač­ky BOS pro poli­cii.

Když se pro­duk­ce uja­lo akč­ní poje­tí, sta­la se „Kobra 11“ rádi­o­vým vola­cím zna­kem dvou hlav­ních her­ců, zatím­co sta­ni­ce se sta­la „Kobrou“, uni­for­mo­va­ní her­ci „Kobrou 19“, her­ci z týmu 2 „Kobrou 12“ a vede­ní sta­ni­ce „Kobrou 1“. V epi­zo­dě z roku 1983 oba „hrdi­no­vé prv­ní hodi­ny“ vyprá­vě­jí pří­běh o půvo­du jmé­na, kte­ré pod­le Semira při­nes­lo dál­nič­ní poli­cii vola­cí znak Kobra. Semir to komen­tu­je slo­vy, že člo­věk by neměl věřit vše­mu, co říka­jí malé děti nebo sta­ří lidé. To také nemů­že být prav­da, pro­to­že název rádia Kobra byl pou­žit již v prv­ních dílech, kdy Semir ješ­tě nebyl sou­čás­tí seri­á­lu.

Struktura epizody

Seriál obvykle začí­ná zlo­či­nem. Následuje auto­mo­bi­lo­vá honič­ka na dál­ni­ci, po níž násle­du­je hro­mad­ná neho­da a/nebo pře­střel­ka. Pachateli nebo pacha­te­lům se obvykle poda­ří uprch­nout. Oba detek­ti­vo­vé pak zahá­jí vyšet­řo­vá­ní. Podezřelí jsou vyslý­chá­ni a je zkou­má­no sou­kro­mí pacha­te­le. Obvykle je zatčen pode­zře­lý nebo jsou zajiš­tě­ny důle­ži­té důka­zy. Nakonec, po více či méně úspěš­ném „chy­ce­ní“, násle­du­je dal­ší honič­ka. Pachatel je při­tom zadr­žen nebo má neho­du.

Se začát­kem 19. série se popr­vé v seri­á­lu obje­vi­la dru­há dějo­vá linie jed­no­ho ze dvou komi­sa­řů (Semir Gerkhan). To trvá něko­lik sezón. Podle jejich vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní by to seri­ál uči­ni­lo dospě­lej­ším. Další novin­kou od této sezó­ny je zave­de­ní hlav­ní­ho scé­náris­ty do seri­á­lu. S pří­cho­dem Vinzenze Kiefera (Alex Brandt) do seri­á­lu se obje­vi­la dal­ší dějo­vá linie. To se vyví­jí v prů­bě­hu celé sezó­ny, což vede ke cli­f­fhan­ge­ru na kon­ci sezó­ny. Epizody mají také tem­ný nádech, kte­rý nahra­zu­je kome­di­ál­ní styl, jímž se vyzna­čo­va­ly jed­not­li­vé epi­zo­dy v letech 2008 až 2013.

Některé epi­zo­dy se zabý­va­jí tra­gic­ký­mi téma­ty, jako je smrt blíz­kých osob, v jiných však pře­va­žu­jí humor­né prv­ky. Zejména v nedáv­né minu­los­ti se obje­vi­ly i epi­zo­dy s poměr­ně bizar­ním obsa­hem. Například ve fil­mu Jenseits von Eden vidí­me pokus o pře­vrat ze stra­ny býva­lých vojá­ků NVA, zatím­co Road Trip je zalo­žen na wes­ter­nu.

Od začát­ku 25. série se seri­ál vrá­til k původ­ní­mu sché­ma­tu epi­zod z let 1996-1999, a tak se kri­mi­nál­ní pří­pa­dy a vyšet­řo­va­cí prá­ce, ale i samot­né posta­vy s vlast­ní­mi osu­dy a život­ní­mi i kari­ér­ní­mi nezda­ry, posu­nu­ly do mno­hem vět­ší­ho cen­t­ra pozor­nos­ti než v minu­lých séri­ích s někdy pře­hna­ný­mi, ale zábav­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi. Do seri­á­lu se dostá­va­jí i aktu­ál­ní udá­los­ti, jako je kon­tro­verz­ní raso­vé pro­fi­lo­vá­ní v poli­cii, nové digi­tál­ní meto­dy vele­ní a říze­ní a vyšet­řo­vá­ní.


 • Zdroj: Německá Wikipedie
 • Foto: © RTL
 • Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky13. ledna 2022 Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prostě ty nejkrásnější prázdniny. Jenže to vypadá, že ho čekají spíše otravné a nudné dny. Jednou […] Posted in Recenze knih
 • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
 • Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku13. ledna 2022 Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku Říše ptáků je velice různorodá a fascinující. Je plná nejrůznějších roztomilých mláďátek, jejich rodičů a zvířecích rodinek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autorkami leporela Naši […] Posted in Recenze knih
 • Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti13. ledna 2022 Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace pro pohybové aktivity? Máte rádi jógu a chcete se dozvědět, jak ji s dětmi cvičit? Tak právě vám je určena publikace Moniky Nikodemové s […] Posted in Recenze knih
 • Martina Formanová nelakuje jen narůžovo13. ledna 2022 Martina Formanová nelakuje jen narůžovo Po smrti manžela se Martina Formanová pustila opět do psaní. Kniha „Nalakuj to narůžovo“ vznikla na základě deníkových záznamů z období mezi srpnem 2018 až lednem 2020, které zachycují […] Posted in Recenze knih
 • Slovenské povstání bez mýtů a legend13. ledna 2022 Slovenské povstání bez mýtů a legend Vladimír Žikeš byl vzdělaný člověk, který se snažil žít svůj život aktivně. Proto není divu, že se během druhé světové války zapojil do odbojové činnosti. Považoval to za správné a pro […] Posted in Recenze knih
 • Pan Tau (2020)13. ledna 2022 Pan Tau (2020) Pan Tau (německy "Herr Tau") je čtrnáctidílný dětský seriál vysílaný na Ersten od 4. října 2020. Jedná se o remake stejnojmenného německo-československého koprodukčního filmu, který se […] Posted in Speciály
 • Vřískot (2022) - 75 %12. ledna 2022 Vřískot (2022) - 75 % 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno […] Posted in Filmové recenze
 • Vřískot 412. ledna 2022 Vřískot 4 Wes Craven má ještě hororovému světu co říct, a rád by si tak napravil svou reputaci po hodně nepovedeném Vem si mou duši. Podvedlo se mu to? Ale jo, myslím, že reputaci si napravil, ale […] Posted in Retro filmové recenze
 • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10771 s | počet dotazů: 205 | paměť: 53839 KB. | 16.01.2022 - 10:22:26