Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > KNIŽNÍ RECENZE: Otevři se lásce: Aneb jak o sobě najít pravdu

KNIŽNÍ RECENZE: Otevři se lásce: Aneb jak o sobě najít pravdu

IMG 20201109 160108

Příprava na lás­ku, uza­ví­rá­ní, léče­ní nej­hlub­ších zra­ně­ní, nasta­vu­je­me kurz, jed­no po dru­hém, život, kte­rý sto­jí za to žít, žít napl­ně­nou lás­ku; při­pa­dá vám to všech­no jako dob­rá linie jaké­ho­si ozdra­ve­ní své duše a vzta­hu ke vzta­hům obec­ně? Nemusí jít jen o ty part­ner­ské, ale zákla­dem vždy je uzdra­vit vztah sám k sobě. Pak je tato kni­ha tou pra­vou pro vás.

Primárně je urče­na pro ženy, pro­to­že naše vzta­ho­vá trau­ma­ta jsou čas­to zra­ně­ním do nej­cit­li­věj­ších čás­tí těla i duše, ale co si bude­me poví­dat - někte­rá z témat oslo­ví i muže.

Takže pokud máte pro­blém se vzta­hy a pořád natre­fu­je­te na tu nepra­vou, mož­ná je čas se podí­vat na zou­bek tomu, proč to tak je.

TIP: I kdy­bys­te si tuto kni­hu JENOM pře­čet­li, najde­te tu chy­bu. Najdete ten emo­ci­o­nál­ní zamuchla­nec, kte­rý si nese­te kdo­ví odkud, kdo­ví od koho - ale kte­rý vás neu­stá­le neo­myl­ně vede špat­ným smě­rem.

IMG 20201201 080048
IMG 20201201 080048
IMG 20201109 160108
IMG 20201109 160108

Ptáme se sami sebe: A tady začí­ná váš vlast­ní pří­běh

Pokud vez­me­te kni­hu za svou a pus­tí­te se do opra­vy své­ho vlast­ní­ho živo­ta, dosta­ne napros­to jiný nádech. Už nebu­de jen teo­rií, ale bude pra­xí. Každý den jed­no téma. Základními pilí­ři toho­to kur­zu pak je sebe­do­ta­zo­vá­ní, prav­di­vé odpo­ví­dá­ní si na své niter­né otáz­ky. A malé úko­ly, kte­ré mož­ná nezpů­so­bí žád­ný zázrak, ale uvol­ní sta­ré oko­vy. A nasta­ví nové hra­ni­ce. Otevřou sym­bo­lic­ky dve­ře, u kte­rých už zarez­ly pan­ty. Otevřou okna. Vymetou sme­tí z kaž­dé­ho rohu.

Ať už si pak vědo­mě dáte doma na polič­ce kvě­ti­ny po dvou, bude­te psát ima­gi­nár­ní dopi­sy dru­hým i sobě nebo oslo­ví­te dru­hé­ho člo­vě­ka s něčím, co bude pro vás pře­kro­če­ní vlast­ní­ho stí­nu, bude to důle­ži­té. Protože to je osa­há­vá­ní si své­ho nové­ho já.

Neb jak víme – Do živo­ta si může­me při­vo­lat vždy jen tako­vé­ho part­ne­ra, na jaké­ho jsme v té chví­li při­pra­ve­ni.

Kniha jako pří­prav­ka: Jen pro čte­ní

Rozhodnete-li se kni­hu jen pře­číst, nebo je pro vás jen kur­zem při­pra­ve­nos­ti v již exis­tu­jí­cím vzta­hu, i tak dopo­ru­ču­ji nechat si na ni něko­lik dnů. Nebo se jed­not­li­vým oddí­lům vra­cet, nemu­sí­te plnit úko­ly, ale může­te se sem tam zasta­vit a dočis­tit v sobě to, co tře­ba ješ­tě zůsta­lo pošpi­ně­né a kdo­ví, tře­ba to špi­ní váš sou­čas­ný stav – a vztah.

Otevři se lás­ce je kni­ha jako ZVĚTŠOVACÍ SKLO živo­ta, jako žije­me.

A pod­le toho, co vám zvět­šo­va­cí sklo uká­že, může­te jít a nalo­žit s kni­hou tak, jak bude­te potře­bo­vat.

O autor­ce:

Katherine Woodward Thomas je celo­svě­to­vě uzná­va­ná man­žel­ská a rodin­ná tera­pe­u­t­ka. Svou pra­xi tera­pe­u­ta a lek­to­ra doved­la na mis­trov­skou úro­veň. V sou­čast­nos­ti tré­nu­je a vzdě­lá­vá tera­pe­u­ty, kou­če a exper­ty zabý­va­jí­cí se osob­ní­mi vzta­hy po celém svě­tě. Jejími tré­nin­ky a kur­zy pro­šly sta­ti­sí­ce lidí. Katherine je také autor­kou best­selle­ru Rozcházení (čes­ký pře­klad, Jan Melvil, 2020), kte­rá byla nomi­no­vá­na na cenu za kni­hu pro lep­ší život.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, 2020, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/knihy/umeni-milovat/000504_otevri-se-lasce.php

Profilový obrázek

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 7,13998 s | počet dotazů: 216 | paměť: 56183 KB. | 06.05.2021 - 11:09:58
X