Kritiky.cz > Recenze knih > Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla

Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla

570x460x0 eddcc105cc5e3941d297c1daf6956d0e

Postava bel­gic­ké­ho detek­ti­va Hercula Poirota, kte­rou v roce 1920 vytvo­ři­la Agatha Christie se nyní opět obje­vi­la na pul­tech čes­kých knih­ku­pec­tví. Případ nazva­ný Zavřená truh­la, napsa­la i ten­to­krát ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Sophie Hannah, kte­rá jako jedi­ná zís­ka­la od potom­ků opráv­ně­ní psát ve sty­lu Agathy Christie detek­tiv­ní pří­pa­dy, kte­ré vyšet­řu­je prá­vě Hercule Poirot.

Spisovatelky Sophie Hannah je to dal­ší detek­tiv­ka ve sty­lu Agathy Christie. V roce 2014 napsa­la kni­hu Vraždy s mono­gra­mem, kte­rou o rok poz­dě­ji osob­ně uved­la v Praze. Kniha měla vel­ký úspěch, i když spi­so­va­tel­ka to nemě­la z počát­ku vůbec jed­no­du­ché vůči před­sta­vám a oče­ká­vá­ní čte­ná­řům, vyrov­nat se svým dílem krá­lov­ně detek­ti­vek, ale výsle­dek byl nad oče­ká­vá­ní dob­rý a kni­ha zapů­so­bi­la nato­lik, že se pro­da­la do 50 zemi a byla byla pře­lo­že­na do 27 jazy­ků.

Nový pří­běh s názvem Zavřená Truhla je i ten­to­krát zasa­zen do roku 1929 a ode­hrá­vá se na pan­ství Lillieoak, v irském měs­te Clonakilty, ve kte­rém byd­lí postar­ší spi­so­va­tel­ka dět­ské lite­ra­tu­ry lady Athelindy Playfordové.

‚Chci všech­no odká­zat své­mu sekre­tá­ři Josephu Scotcherovi,“ řek­ne lady Athelinde Playfordová, své­mu práv­ní­ko­vi Michaelu Gathercoli, kte­rý má na sta­rost její závět‘. „Nikdy jsem to niko­mu neřek­la, ale Josepha milu­ji, jako by to byla moje vlast­ní tělo a krev,“ zdů­vod­ňu­je mu důvod své­ho roz­hod­nu­tí. Překvapující to je nejen pro něj, ale také pro nej­bliž­ší rodi­nu a zná­mé, kte­rým je roz­hod­nu­tá vše ozná­mit téhož dne při spo­leč­né veče­ři, na kte­rou pozva­la také dce­ru Claudii a syna Harryho, jenž pod­le původ­ní závě­ti, měli být hlav­ní dědi­co­vé. Jelikož lady Pfayfordová před­ví­dá okol­nos­tem a cítí se v nebez­pe­čí, pozve si na pan­ství detek­ti­va Edwarda Catchpoola a také slav­né­ho Hercuila Poirota. Když se na Lillieoaku sejde cel­kem jede­náct hos­tů, včet­ně tří slu­žeb­ní­ků, ote­ví­rá se opět pří­běh plný zvlášt­ních vzta­hů a intrik, pře­tvá­řek a pře­de­vším tou­ze po bohat­ství.

Spisovatelky prvo­ti­nu jsem pře­čet­la jed­ním dechem a neji­nak tomu bylo i ten­to­krát. Ačkoliv jsem si žánr detek­tiv­ky oblí­bi­la až nedáv­no, snad díky popu­lár­ní­mu seri­á­lu o pun­tič­kář­ském detek­ti­vo­vi a také své zvě­da­vos­ti, kte­rá pak to spi­so­va­tel­ka si trouf­ne psát ve sty­lu Agathy Christie, tak dojem byl veli­ký. Vcítila jsem se do děje, kni­ha byla čti­vá, zají­ma­vá a také bar­vi­tě popsa­ná, tak abych se vcí­ti­la do jed­not­li­vých postav, napja­té atmo­sfé­ry a mého oblí­be­né­ho Hercuile Poirota.

Hodnocení : 100%

ori­gi­nal : Closed Casket

pře­klad : Veronika Volheinová

počet stran : 344, hmot­nost 506 g, 218 mm

ISBN :  978-80-242-5469-2

vyda­va­tel : Euromedia Group a.s

knih­ku­pec­tví : www.bux.cz

Kniha k objed­ná­ní zde : Dobre-knihy.cz

[adro­ta­te banner=„48“]


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...