Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Knižní novinka - Noc v Orient expresu

Knižní novinka - Noc v Orient expresu

Kniha foto

Na nástu­piš­ti se vyčká­va­jí­cí ces­tu­jí­cí chvě­jí. Kdo ví, jest­li je to chlad­ným vzdu­chem, nebo tím, že se nemů­žou dočkat, až nastou­pí do nej­slav­něj­ší­ho vla­ku na svě­tě.

Román spi­so­va­tel­ky Veroniky Henry vyprá­ví o něko­li­ka posta­vách, jenž se sic navzá­jem nezna­jí, a ces­tu­jí z růz­ných důvo­dů, ale pojí je ces­ta Orientem expre­sem z Londýna do Benátek. Během ces­ty se pro­tnou pří­běhy všech postav, kte­ré dalo by se říct pojí čás­teč­ně pocit samo­ty a jeli­kož se jed­ná o roman­ti­ku, tak jim i pří­jem­ně změ­ní život.

Příběh začí­ná u postar­ší Adel, kte­rá čte­ná­ře zavá­dí do své minu­los­ti, kdy popi­su­je jak zís­ka­la obraz od Jacka, se kte­rým si na draž­bě vyhléd­li stej­ný obraz a on jí ho po letech chce daro­vat a tak vysí­lá svou vnuč­ku Imogen, gale­rist­ku, vyzved­nout obraz. Do vla­ku nastu­pu­je také Riley, asi­s­tent foto­gra­fa, kte­rý se v mlá­dí zakou­kal Silvie a po letech se setká­va­jí ve vla­ku aby osla­vi­li její naro­ze­ni­ny a leti­té přá­tel­ství. To Archie, kte­rý ač je mla­dý, tak krom prá­ce na far­mě, peču­je o nemoc­né­ho kama­rá­da, kte­ré­ho zase trá­pí Archieho samo­ta a tak mu domlu­ví sezna­mo­va­cí agen­tu­ru, kte­rá vyhlá­si­la sezna­mo­va­cí jízdu v luxus­ním vla­ku, kde se zúčast­ní ran­de na sle­po, s klo­bouč­ni­cí Emily. Rozvedená Stephanie se vydá­vá na ces­tu se svý­mi puber­tál­ní­mi dět­mi Beth a Jamiem, a jejím novým part­ne­rem, aby stme­li­li své vzta­hy...

Knihu jsem si vybra­la, pro­to­že jed­nak zís­ka­la titul best­selle­ru, ale i pro dějiš­tě pří­bě­hu, kte­rým je slav­ný vlak. Přečetla jsem ji cel­kem rych­le, je výprav­ná a čti­vá, a mys­lím, že roman­tic­kým duším, kte­ré nemu­sí moder­ní pří­běhy z měst­ské­ho pro­stře­dí,  by se kni­ha moh­la líbit.

Kniha lze objed­nat zde : https://www.motto.cz/tituly/49974772/noc-v-orient-expresu/#productInfos

Autorka : Veronika Henry vystu­do­va­la kla­sic­ká na uni­ver­zi­tě v Bristolu. Začínala psa­ním scé­ná­řů tele­viz­ních seri­á­lů, než se zača­la plně věno­vat psa­ní. V roce 2014 zís­ka­la za kni­hu Noc v Orient expre­su cenu od aso­ci­a­ce roman­tic­kých novi­ná­řů.

Hodnocení 80%

počet stran: 304
pro­dukt: Vázaný
datum vydá­ní: 23.9.2019
šíř­ka: 141mm
výš­ka: 32mm
hmot­nost: 440g
ISBN: 978–80–267–1616–7

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,14272 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53271 KB. | 05.12.2021 - 12:13:58