Kritiky.cz > Recenze knih > Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi

250598 350 0 fit

Vášeň pro kni­hy, pro čte­ní, vůně knih, to je pros­tě něco neza­po­me­nu­tel­né­ho a úžas­né­ho. Také jsem ji pro­padla už v dět­ství a teď se to asi nej­ví­ce stup­ňu­je. Když byli klu­ci úpl­ně malí, nemě­la jsem vůbec čas otevřít kni­hu, začíst se a užít si ten bož­ský klid. Teď už vyrost­li a moc ráda si sed­nu, ote­vřu kni­hu a rela­xu­ji. Když se mě do rukou dosta­la kni­ha s názvem Knihkupectví na Bylinkovém náměs­tí, už tak jsem spo­ji­la dvě váš­ně dohro­ma­dy a těmi jsou návště­va knih­ku­pec­tví a pěs­to­vá­ní byli­nek, kte­ré mám moc ráda. Hned jsem se do romá­nu začet­la a musím říci, že roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat, pokud udě­lá­te to stej­né. 

Manželé Nathálie a Natan jsou ve věku, kdy jim odrost­ly děti a začí­na­jí žít novou eta­pu živo­ta bez dětí. Společně udě­la­jí závaž­ný krok a to, že se odstě­hu­jí z Paříže na jih Franciem, do míst stře­do­vě­ké­ho měs­teč­ka Uzés. Natálie si zde ote­vře knih­ku­pec­tví. Povoláním uči­tel­ka fran­couz­šti­ny si spl­ní svůj sen, mít svo­je vlast­ní knih­ku­pec­tví a „žít mezi kni­ha­mi.“ Natálie doká­že přes­ně odhad­nout, pro jakou kni­hu si zákaz­ní­ci jdou, vyslech­ne jejich pří­běhy a doká­že jim jako něja­ká apa­ty­kář­ka ordi­no­vat kni­hy, jak se říká „na míru.“ Vždy pora­dí, vyslech­ne život­ní pří­běhy, kte­ré nejsou jed­no­du­ché a sama v sobě nalé­zá tu správ­nou rov­no­váhu. Setkává se s mla­dou dív­kou Cloé, kte­rá žije v zaje­tí svých rodi­čů a nemů­že se sama svo­bod­ně roz­ho­do­vat. Jacques po smr­ti svém ženy změ­ní svůj pohled na život a své moud­ro vyprá­ví i Natálii. Filip - neú­nav­ný ces­to­va­tel, kte­rý pro­ces­to­val mno­ho zemí, Leila - dív­ka, jež neu­mě­la číst a mno­ho dal­ších zají­ma­vých a sil­ných život­ních pří­bě­hů. Celkem jich zde najde­te 9.

Vyprávění Erica de Kermel je poctou všem kni­hám, čte­ná­řům i knih­kup­cům. Součástí kni­hy jsou odka­zy na růz­né titu­ly, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za zmín­ku a může­te si je i vyhle­dat. Určitě si mezi nimi najde­te tu svou.

Mám moc ráda romá­ny o kni­hách, o knih­ku­pec­tví a knihov­nám. Vždy se v nich cítím uvol­ně­ně, poho­do­vě, pros­tě krás­ně. Byla jsem zvě­da­vá, jak na mě román zapů­so­bí. Po pře­čte­ní ano­ta­ce jsem se do této kni­hy napros­to zami­lo­va­la.  Kniha je roz­čle­ně­na na kapi­to­ly.  Začíná před­mluvou a kon­čí epi­lo­gem a sezna­mem knih, kte­ré může­te najít v Knihkupectví na Bylinkovém náměs­tí. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Často jsem si děla­la poznám­ky, růz­né myš­len­ky z kni­hy, o kte­ré jsem do budouc­na nechtě­la při­jít a budu se k nim vra­cet i v myš­len­kách. Vůbec jsem se u něj nenu­di­la a pře­čet­la ho jed­ním dechem. Kniha má 264 stran a doká­za­la bych si ješ­tě před­sta­vit, že by jich bylo více. Bylo mě líto, že už kon­čí. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem kni­ho­mo­lům, pros­tě těm, kdo má rád kni­hy, kdo s nimi pra­cu­je a kdo se bez nich jen tak neo­be­jde.

Ukázka z kni­hy:

„Knihy jsou jako koře­ní, zvý­raz­ňu­jí naše dny, nepři­po­mí­na­jí nám naši všed­nost, ale umož­ňu­jí nám zře­tel­ně si uvě­do­mit, kolik pro­sto­ru k rados­ti, lás­ce, poko­ji či dob­ro­druž­ství může kaž­dý ve svém živo­tě najít.“

„Myslím si, že je hroz­ně důle­ži­té, jak kni­ha půso­bí fyzic­ky na smys­ly. Čtenář, kte­rý strá­ví něko­lik hodin v kon­tak­tu s papí­rem, musí poci­ťo­vat rozkoš, rozkoš ze strán­ky, kte­rá mu šus­tí mezi prs­ty, než ji oto­čí z obál­ky, kte­rou laská jako hed­vá­bí, z oříz­ky, kte­rou si může při­lo­žit na rty, aniž se poře­že o ostří lis­tů. Člověk musí mít mož­nost při­tisk­nout se nahou kůží na papír, jako kdy­by si lehal na pro­stě­ra­dlo, kte­ré se suši­lo ve vět­ru a na slun­ci!“

Éric de Kermel je fran­couz­ský novi­nář a redak­tor časo­pi­sů o pří­ro­dě. Mládí pro­žil v Maroku a Jižní Americe a v dospě­los­ti se vrá­til zpět do Francie do kra­je poblíž Uzés s typic­kou lesoste­pí, kte­rý mu je vel­mi blíz­ký. Svými tex­ty se anga­žu­je v oblas­ti eko­lo­gie a huma­nis­mu a kaž­dý den usi­lu­je o to, aby naše Země byla pří­jem­něj­ším a las­ka­věj­ším mís­tem k živo­tu pro všech­ny, kdo ji obý­va­jí. Éric de Kermel je žena­tý a má čty­ři děti.

Román k krás­ných kni­hách, čte­ná­řích a maleb­ném měs­teč­ku na jihu Francie.

Autor: Éric de Kermel

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 264

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7625-059-8

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví2. května 2017 Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví Kdo byl někdy zaměstnaný v obchodě, ví, jaké je to utrpení pracovat se zákazníky a tvářit se u toho profesionálně. O to více to platí v knihkupectví, kam často chodí zákazníci s velmi […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Francouzské klenoty23. června 2018 Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovolenou a nevíte, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabídne mnoho krásných míst, které si […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Vyznamenání – emocionální příběh o válce3. ledna 2019 Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spojené s válkou? Román Vyznamenání od světoznámé autorky Danielle Steel vás rozhodně nenechá […]