Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

IMG 20171018 094052600 1

Kniha za mili­on mož­ná mate svým názvem. Ano, váš „mili­on“ může být coko­liv. Milion korun, vysně­ný dům, vysně­ný part­ner, spo­ko­je­nost a smys­lu­pl­nost živo­ta. „Milion“ tady ber­te vel­mi čas­to s nad­hle­dem a jako syno­ny­mum pro svůj vlast­ní život­ní sen nebo svůj smy­sl živo­ta. Způsoby, jaký­mi dojít ke spo­ko­je­né­mu a napl­ně­né­mu živo­tu, jsou plné kni­hy. Mnoho z těch­to návo­dů zno­vu autor Jan van Helsing pro­bí­rá, zhod­no­cu­je, vylep­šu­je a vypi­su­je v této kni­ze. Je to obsáh­lá stud­ni­ce infor­ma­cí a teo­rií o tom, jak si k sobě při­táh­nout štěs­tí, jak ho více pro­ží­vat a jak ho také kolem sebe snad­ně­ji vidět, abychom na něj dosáh­ly.

S jedi­ným se dá tady sou­hla­sit a na to celá kni­ha sto­jí – jiné pře­mýš­le­ní vyvo­lá­vá i jiný pohled na svět. A když štěs­tí půjde kolem nás, sná­ze ho uvi­dí­me v pozi­tiv­ním a use­bra­ném nala­dě­ní, než zamra­če­ni na všech­no a obvi­ňu­jí­cí celý svět z našich neú­spě­chů. To je logic­ké.

A pří­klad z nej­bo­hat­ších rodin svě­ta!

Jan van Helsing je mis­tr v tom, aby ze svých knih vytřís­kal maxi­mum.  Zisku i popu­la­ri­ty. A nevá­há se při tom posta­vit i po bok jiných auto­rů, kte­ří jsou na jed­né stra­ně nesmír­ně pro­dá­vá­ni a při­tom také haně­ni jako je tře­ba Erich von Däniken. Protože oba mají jed­no spo­leč­né – jejich odváž­né teo­rie jsou plné hlu­bo­kých myš­le­nek, jed­no­du­chých logic­kých sou­vis­los­tí a jejich prav­di­vost uká­že jenom čas. Jsou mož­ná nad­ča­so­ví a umí v tuto chví­li rýp­nout prá­vě tam, kde se roz­le­tí hej­no vos. Vos, kte­ré se nad­še­ně vrh­nou na nabí­ze­nou krmi (tedy jejich kni­hu) a vos, kte­ré se na dru­hou stra­nu vrh­nou celou kni­hu roz­ští­pat do bez­vě­do­mí. Umí totiž i vybrat kon­tra­verz­ní téma­ta.

Kniha za mili­on je v pod­sta­tě inspi­ro­vá­na nej­bo­hat­ší­mi rodi­na­mi svě­ta, kte­rá – jak jen to děla­jí??? Mají stá­le na růžích ustlá­no, ale­spoň co se mate­ri­ál­na týče. Musí dodr­žo­vat řadu pra­vi­del, snad nepsa­ných, snad tvr­dě vtlou­ka­ných do hla­vy všem jejich potom­kům. Je to dril a obrov­ská sebe­ká­zeň, kte­rá udr­žu­je rodi­ny v cho­du na stej­ném mate­ri­ál­ním bla­hoby­tu. Samozřejmě může­te namít­nout kdeja­ké neka­los­ti, člen­ství v taj­ných spol­cích… což je samo­zřej­mě prav­da, ale i v to pří­pa­dě o to víc pla­tí to, co tu autor tvr­dí. Vše je o tom, abychom byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a měli na to vypěs­to­va­ný čich!!!!

Ostatně… pova­žu­ji tuto kni­hu za jed­nu z nej­lep­ších moti­vač­ních pro coko­liv. Pro své sny?

Nejvíc!

„Žij to, o čem sníš, a dělej to důsled­ně! Věřím, že to nej­pod­stat­něj­ší je si uvě­do­mit, že jsme uvěz­ně­ni ve stra­chu, že činím věci, kte­ré nás nau­či­li naše rodi­če, jakmi­le nám jako dětem vysvět­lo­va­li, co je mož­né a co mož­né není. V důsled­ku těch­to ome­zu­jí­cích pro­gra­mů z dět­ství nejsme schop­ni roz­li­šo­vat a utvá­řet si svo­ji rea­li­tu, poně­vadž ve sku­teč­nos­ti stá­le jenom opa­ku­je­me věci při­ja­té od rodi­čů a nedo­ká­že­me se od nich osvo­bo­dit. Rodiče nám čas­to říká­va­li: Tady ses naro­dil, tady žiješ, tady je tvé mís­to. Inu, máš-li vnitř­ní pocit, že se chceš vyví­jet dále, musíš si důvě­řo­vat a tyto sta­ré vzor­ce roz­bít…!“

Přesně tohle jsem si v této kni­ze ote­vře­la náhod­ně hned napo­pr­vé. A v pamě­ti mi to dou­fám, zůsta­ne dlou­ho….

Protože tohle je jen jed­na z mno­ha věcí, kte­ré musí­te pře­kro­čit. Svůj vlast­ní stín! Ostatně, sko­ro všech­no, o čem tu je řeč, co nás brz­dí v roz­le­tu, má co do čině­ní s tím, co jsme se jako děti nau­či­li, nebo co nám kde v živo­tě pod­ra­zi­lo sebe­vě­do­mí tak, že se už plně nezved­lo. Uvědomit si svou vlast­ní cenu, uvě­do­mit si také cenu peněz nebo mezi­lid­ských vzta­hů je zákla­dem pro „pohyb“. Jen tam, kde tohle všech­no chce­te niko­liv sta­tic­ky vlast­nit, ale pořád­ně to pus­tit do pro­sto­ru, žít to, roz­ví­jet… v tom pří­pa­dě se prý pod­le auto­ra stá­vá osud milos­tiv a může­me vše­ho svou vlast­ní pílí dosáh­nout.

Kniha za mili­on vás nau­čí a namo­ti­vu­je pře­kro­čit svůj vlast­ní stín!

O auto­ro­vi:

Jan van Helsing (vlast­ním jmé­nem Jan Udo Holey) se naro­dil v roce 1967. Je auto­rem mno­ha knih a maji­te­lem vyda­va­tel­ství Amadeus Verlag. V polo­vi­ně 80. let minu­lé­ho sto­le­tí začal ces­to­vat, zejmé­na při expe­di­cích po USA, Egyptě, Jižní Americe, Africe a Asii uči­nil obje­vy, kte­ré zpo­chyb­ňu­jí náš osví­ce­nec­ký pohled na svět. Na svých cestách se sezná­mil s řadou zají­ma­vých lidí z okru­hu taj­ných slu­žeb, tem­plář­ských rytí­řů i zed­nář­ských lóží. Tato setká­ní ved­la k tomu, že roku 1993 napsal svou prv­ní kni­hu o taj­ných spo­leč­nos­tech. Během dvou let se ten­to titul stal best­selle­rem, pro­da­lo se ho přes sto tisíc jejich exem­plá­řů a byla pře­lo­že­na do osmi jazy­ků. V roce 1995 násle­do­val dru­hý díl, jehož obsah však nato­lik pobou­řil jis­té zájmo­vé sku­pi­ny v Německu a ve Švýcarsku, že kni­ha byla na zákla­dě soud­ní­ho roz­hod­nu­tí sta­že­na z pro­de­je, aby tak obča­né byli „uchrá­ně­ni“ před „škod­li­vý­mi“ infor­ma­ce­mi.

Ještě úspěš­něj­ší byla pub­li­ka­ce Ruce pryč od této kni­hy, kte­rá oči­vid­ně sed­la do aktu­ál­ních nálad spo­leč­nos­ti, pro­to­že se jí pro­da­lo více než dvě stě tisíc výtis­ků. Ve svých (pro­za­tím) pat­nác­ti kni­hách doká­zal Jan van Helsing nejen s vel­kým před­sti­hem před­po­vě­dět poli­tic­ký i eko­no­mic­ký vývoj, ale také podrob­ně vysvět­lit, jak má být na svě­tě pomo­cí glo­bál­ní­ho tero­ris­mu a násled­né zostře­né kon­t­ro­ly obča­nů nasto­len nový svě­to­vý řád. Jana van Helsinga může­te navští­vit také na inter­ne­to­vých strán­kách www.amadeus-verlag.com.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu

  • Čínský gigant Tencent se prý chystá spolknout Electronic...26. ledna 2021 Čínský gigant Tencent se prý chystá spolknout Electronic... Čínský gigant Tencent se prý chystá spolknout Electronic Arts nebo Take-Two Interactive za miliardy dolarů. Pokud by se tak nestalo, majoritní vlastník Riot Games by se poohlédl po […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
  • KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?11. května 2020 KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti? No, není příjemné brát tuto knihu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto procent se dočká i dalších vydání, protože v naší republice platí za kultovní knihu Jana van Helsinga. Kdo ji […] Posted in Recenze knih
  • Tesař  - příběh pro úspěch (ané)19. dubna 2020 Tesař  - příběh pro úspěch (ané) Podnikatel Michael se jednoho dne probudí v nemocnici s ovázanou hlavou a netuší, jak se tam ocitl. Tak začíná anotace knihy Tesař, kterou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to […] Posted in Recenze knih
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
  • Muž, který chtěl být šťastný20. září 2019 Muž, který chtěl být šťastný Muž, který chtěl být šťastný se odehrává v krásném prostředí kouzelného ostrova Bali. Hlavním hrdinou je mladý Američan jménem Julien, který tu tráví svoji vysněnou dovolenou, a jak už to […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Recenze knih
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55335 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53345 KB. | 03.12.2021 - 14:19:50