Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

IMG 20171018 094052600 1

Kniha za mili­on mož­ná mate svým názvem. Ano, váš „mili­on“ může být coko­liv. Milion korun, vysně­ný dům, vysně­ný part­ner, spo­ko­je­nost a smys­lu­pl­nost živo­ta. „Milion“ tady ber­te vel­mi čas­to s nad­hle­dem a jako syno­ny­mum pro svůj vlast­ní život­ní sen nebo svůj smy­sl živo­ta. Způsoby, jaký­mi dojít ke spo­ko­je­né­mu a napl­ně­né­mu živo­tu, jsou plné kni­hy. Mnoho z těch­to návo­dů zno­vu autor Jan van Helsing pro­bí­rá, zhod­no­cu­je, vylep­šu­je a vypi­su­je v této kni­ze. Je to obsáh­lá stud­ni­ce infor­ma­cí a teo­rií o tom, jak si k sobě při­táh­nout štěs­tí, jak ho více pro­ží­vat a jak ho také kolem sebe snad­ně­ji vidět, abychom na něj dosáh­ly.

S jedi­ným se dá tady sou­hla­sit a na to celá kni­ha sto­jí – jiné pře­mýš­le­ní vyvo­lá­vá i jiný pohled na svět. A když štěs­tí půjde kolem nás, sná­ze ho uvi­dí­me v pozi­tiv­ním a use­bra­ném nala­dě­ní, než zamra­če­ni na všech­no a obvi­ňu­jí­cí celý svět z našich neú­spě­chů. To je logic­ké.

A pří­klad z nej­bo­hat­ších rodin svě­ta!

Jan van Helsing je mis­tr v tom, aby ze svých knih vytřís­kal maxi­mum.  Zisku i popu­la­ri­ty. A nevá­há se při tom posta­vit i po bok jiných auto­rů, kte­ří jsou na jed­né stra­ně nesmír­ně pro­dá­vá­ni a při­tom také haně­ni jako je tře­ba Erich von Däniken. Protože oba mají jed­no spo­leč­né – jejich odváž­né teo­rie jsou plné hlu­bo­kých myš­le­nek, jed­no­du­chých logic­kých sou­vis­los­tí a jejich prav­di­vost uká­že jenom čas. Jsou mož­ná nad­ča­so­ví a umí v tuto chví­li rýp­nout prá­vě tam, kde se roz­le­tí hej­no vos. Vos, kte­ré se nad­še­ně vrh­nou na nabí­ze­nou krmi (tedy jejich kni­hu) a vos, kte­ré se na dru­hou stra­nu vrh­nou celou kni­hu roz­ští­pat do bez­vě­do­mí. Umí totiž i vybrat kon­tra­verz­ní téma­ta.

Více na Kritiky.cz
Rybí filé v rajčatech. No to si pochutnáte! Rybí filé v rajčatech patří mezi lehká jídla, která doporučuji k všednodennímu obědu neb...
X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o t...
Star Wars II - Klony útočí Tak Obchodní federace byla zničena a Qui-Gon Jinn před deseti lety zemřel, z Padmé se stala sen...
Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o čás...
Harry Potter a Kámen mudrců - a jak to vlastně začalo! Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let pozd...

Kniha za mili­on je v pod­sta­tě inspi­ro­vá­na nej­bo­hat­ší­mi rodi­na­mi svě­ta, kte­rá – jak jen to děla­jí??? Mají stá­le na růžích ustlá­no, ale­spoň co se mate­ri­ál­na týče. Musí dodr­žo­vat řadu pra­vi­del, snad nepsa­ných, snad tvr­dě vtlou­ka­ných do hla­vy všem jejich potom­kům. Je to dril a obrov­ská sebe­ká­zeň, kte­rá udr­žu­je rodi­ny v cho­du na stej­ném mate­ri­ál­ním bla­hoby­tu. Samozřejmě může­te namít­nout kdeja­ké neka­los­ti, člen­ství v taj­ných spol­cích… což je samo­zřej­mě prav­da, ale i v to pří­pa­dě o to víc pla­tí to, co tu autor tvr­dí. Vše je o tom, abychom byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a měli na to vypěs­to­va­ný čich!!!!

Ostatně… pova­žu­ji tuto kni­hu za jed­nu z nej­lep­ších moti­vač­ních pro coko­liv. Pro své sny?

Nejvíc!

„Žij to, o čem sníš, a dělej to důsled­ně! Věřím, že to nej­pod­stat­něj­ší je si uvě­do­mit, že jsme uvěz­ně­ni ve stra­chu, že činím věci, kte­ré nás nau­či­li naše rodi­če, jakmi­le nám jako dětem vysvět­lo­va­li, co je mož­né a co mož­né není. V důsled­ku těch­to ome­zu­jí­cích pro­gra­mů z dět­ství nejsme schop­ni roz­li­šo­vat a utvá­řet si svo­ji rea­li­tu, poně­vadž ve sku­teč­nos­ti stá­le jenom opa­ku­je­me věci při­ja­té od rodi­čů a nedo­ká­že­me se od nich osvo­bo­dit. Rodiče nám čas­to říká­va­li: Tady ses naro­dil, tady žiješ, tady je tvé mís­to. Inu, máš-li vnitř­ní pocit, že se chceš vyví­jet dále, musíš si důvě­řo­vat a tyto sta­ré vzor­ce roz­bít…!“

Přesně tohle jsem si v této kni­ze ote­vře­la náhod­ně hned napo­pr­vé. A v pamě­ti mi to dou­fám, zůsta­ne dlou­ho….

Protože tohle je jen jed­na z mno­ha věcí, kte­ré musí­te pře­kro­čit. Svůj vlast­ní stín! Ostatně, sko­ro všech­no, o čem tu je řeč, co nás brz­dí v roz­le­tu, má co do čině­ní s tím, co jsme se jako děti nau­či­li, nebo co nám kde v živo­tě pod­ra­zi­lo sebe­vě­do­mí tak, že se už plně nezved­lo. Uvědomit si svou vlast­ní cenu, uvě­do­mit si také cenu peněz nebo mezi­lid­ských vzta­hů je zákla­dem pro „pohyb“. Jen tam, kde tohle všech­no chce­te niko­liv sta­tic­ky vlast­nit, ale pořád­ně to pus­tit do pro­sto­ru, žít to, roz­ví­jet… v tom pří­pa­dě se prý pod­le auto­ra stá­vá osud milos­tiv a může­me vše­ho svou vlast­ní pílí dosáh­nout.

Kniha za mili­on vás nau­čí a namo­ti­vu­je pře­kro­čit svůj vlast­ní stín!

O auto­ro­vi:

Jan van Helsing (vlast­ním jmé­nem Jan Udo Holey) se naro­dil v roce 1967. Je auto­rem mno­ha knih a maji­te­lem vyda­va­tel­ství Amadeus Verlag. V polo­vi­ně 80. let minu­lé­ho sto­le­tí začal ces­to­vat, zejmé­na při expe­di­cích po USA, Egyptě, Jižní Americe, Africe a Asii uči­nil obje­vy, kte­ré zpo­chyb­ňu­jí náš osví­ce­nec­ký pohled na svět. Na svých cestách se sezná­mil s řadou zají­ma­vých lidí z okru­hu taj­ných slu­žeb, tem­plář­ských rytí­řů i zed­nář­ských lóží. Tato setká­ní ved­la k tomu, že roku 1993 napsal svou prv­ní kni­hu o taj­ných spo­leč­nos­tech. Během dvou let se ten­to titul stal best­selle­rem, pro­da­lo se ho přes sto tisíc jejich exem­plá­řů a byla pře­lo­že­na do osmi jazy­ků. V roce 1995 násle­do­val dru­hý díl, jehož obsah však nato­lik pobou­řil jis­té zájmo­vé sku­pi­ny v Německu a ve Švýcarsku, že kni­ha byla na zákla­dě soud­ní­ho roz­hod­nu­tí sta­že­na z pro­de­je, aby tak obča­né byli „uchrá­ně­ni“ před „škod­li­vý­mi“ infor­ma­ce­mi.

Ještě úspěš­něj­ší byla pub­li­ka­ce Ruce pryč od této kni­hy, kte­rá oči­vid­ně sed­la do aktu­ál­ních nálad spo­leč­nos­ti, pro­to­že se jí pro­da­lo více než dvě stě tisíc výtis­ků. Ve svých (pro­za­tím) pat­nác­ti kni­hách doká­zal Jan van Helsing nejen s vel­kým před­sti­hem před­po­vě­dět poli­tic­ký i eko­no­mic­ký vývoj, ale také podrob­ně vysvět­lit, jak má být na svě­tě pomo­cí glo­bál­ní­ho tero­ris­mu a násled­né zostře­né kon­t­ro­ly obča­nů nasto­len nový svě­to­vý řád. Jana van Helsinga může­te navští­vit také na inter­ne­to­vých strán­kách www.amadeus-verlag.com.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […]
  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Muž, který chtěl být šťastný20. září 2019 Muž, který chtěl být šťastný Muž, který chtěl být šťastný se odehrává v krásném prostředí kouzelného ostrova Bali. Hlavním hrdinou je mladý Američan jménem Julien, který tu tráví svoji vysněnou dovolenou, a jak už to […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […]
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]