Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

experimenty

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, dych­ti­vé otáz­ky.

Čas od času se totiž stá­vá, že na někte­ré zví­da­vé otáz­ky svých dětí jen těž­ko hle­dá­me ade­kvát­ní a hlav­ně ne pří­liš slo­ži­té vysvět­le­ní na jimi polo­že­né otáz­ky. Věřte, že se tahle kni­ha sta­ne vaším vděč­ným pomoc­ní­kem na ces­tě nejen za pozná­ním, ale hlav­ně vám uká­že, jak lze poměr­ně snad­no a jed­no­du­še vysvět­lit jed­not­li­vé fyzi­kál­ní jevy a úka­zy.

Kniha je vel­mi krás­ně zpra­co­va­ná, dopl­ně­ná nejen o spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, kte­ré se děti běž­ně učí ve ško­le v hodi­nách fyzi­ky, che­mie nebo v pří­ro­do­pi­su, ale setká­va­jí se s nimi i v běž­ném živo­tě.

Kromě toho je kni­ha boha­tě dopl­ně­ná o barev­né a pou­ta­vé ilu­stra­ce s podrob­ný­mi a názor­ný­mi postu­py jed­not­li­vých expe­ri­men­tů. Samozřejmě u kaž­dé­ho tak­to pro­vá­dě­né­ho poku­su nesmí chy­bět i vysvět­le­ní proč, a jakým způ­so­bem se daný jev u poku­su děje, proč se ode­hrá­vá.

„Řekni mi, já to zapo­me­nu. Ukaž mi, mož­ná si zapa­ma­tu­ji.

Nech mě zku­sit si to a já to pocho­pím.“

(Konfucius)

Ostatně, co nej­ví­ce děti na poku­sech zají­má, je pře­de­vším to „Co se sta­ne a Proč k tomu dochá­zí?“ No  a prá­vě na tyto otáz­ky kni­ha vždy odpo­ví­dá vel­mi uspo­ko­ji­vý­mi a hlav­ně sro­zu­mi­tel­ný­mi odpo­věď­mi - na své si sku­teč­ně při­jdou nejen děti, ale i dospě­lí.

Svým způ­so­bem to není jen oby­čej­ná kni­ha plná expe­ri­men­tů, ale i tako­vý drob­ný „ency­klo­pe­dic­ký výcuc“, kde pře­hled­ně nalez­ne­te vysvět­le­ní základ­ních poj­mů spo­je­ných s che­mií, fyzi­kou nebo smys­lo­vý­mi pro­žit­ky.

Děti se tak rych­le nau­čí např. slo­že­ní vzdu­chu, vody, země, ohně, co je to mlha, koloběh vody, jed­not­li­vé sku­pen­ství, co je to sop­ka, vše o ohni a hoře­ní, che­mic­ké reak­ce, oxi­da­ce, kyse­lost a   zása­di­tost, co je síla, vol­ný pád, jed­not­li­vé dru­hy síly, roz­díl mezi nimi, ener­gie a mno­ho dal­ší­ho.

Ať už chce­me či nechce­me, poku­sy jsou zákla­dem lid­ské­ho pozná­ní, bez toho by neby­lo nic pozná­no, obje­ve­no a pro­zkou­má­no, a zce­la urči­tě bychom nemě­li tako­vé zna­los­ti jako dnes. Někdy se na někte­ré sku­teč­nos­ti, jevy a děje při­jde for­mou meto­dy pokus - omyl, jin­dy pomo­cí náho­dy.

V kni­ze plné expe­ri­men­tů se mohou děti těšit na to, že se dozví, jak fun­gu­je jejich tělo pro­střed­nic­tvím pěti základ­ních lid­ských smys­lů, dále pod­sta­tu samot­né­ho svě­ta, jeho záko­nů a prin­ci­pů, díky nimž se svět řídí a na jejichž zákla­dě fun­gu­je.

To vše - za pomo­ci toho­to malé­ho prů­vod­ce - snad­no pocho­pí a dosta­ne se jim  i jed­no­du­ché­ho vysvět­le­ní a popi­su, vše si vyzkou­ší pro­střed­nic­tvím „vhod­ných“ poku­sů takří­ka­jíc na vlast­ní kůži.

Všechny zve­řej­ně­né expe­ri­men­ty jsou vel­mi jed­no­du­ché, na suro­vi­ny a potře­by nená­roč­né, ostat­ně vše lze nalézt v kaž­dé domác­nos­ti; sesta­ve­né a kon­ci­po­va­né tak, aby byly hlav­ně tak bez­peč­né a jed­no­du­ché, aby je doká­za­ly děti zvlád­nout i bez dohle­du dospě­lé oso­by.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na na tyto kapi­to­ly:

 1. Pět smys­lů a svět, kte­rý vás obklo­pu­je: expe­ri­men­ty se zamě­řu­jí do oblas­tí, kde je může­me vní­mat pro­střed­nic­tvím svých pěti smys­lů jako je zrak, sluch, hmat, chuť, čich.
 2. Zkoumáme pří­rod­ní živly - pro­střed­nic­tvím jejich stu­dia zblíz­ka (tj. ohně, vody, země, vzdu­chu) se děti poku­sí pocho­pit, jakým způ­so­bem svět kolem nich fun­gu­je. Uvědomí si, že vše, co je v živo­tě obklo­pu­je, má svo­ji vel­mi důle­ži­tou a neza­mě­ni­tel­nou funk­ci.
 3.  Zkoumáme hmo­tu aneb tro­chu che­mie: Díky této kapi­to­le se sezná­mí s tím, z čeho se může sklá­dat jed­not­li­vá hmo­ta a v jakých podo­bách se může vysky­to­vat.
 4. Trochu síly a ener­gie, aneb co je to fyzi­ka? Tato kapi­to­la odha­lí prin­ci­py a zákla­dy, kte­rý­mi se řídí vesmír; nau­čí a názor­ně uká­že, jak lze jed­no­du­še pro­zkou­mat nej­růz­něj­ší jevy.

Kniha plná expe­ri­men­tů odpo­ví­dá na spous­tu někdy i nevy­řče­ných otá­zek pomo­cí zají­ma­vých, a o to víc smysl­pl­ný­mi odpo­věď­mi. Zahrnuje teo­re­tic­ké vědo­mos­ti, jež uplat­ňu­je v pra­xi pomo­cí vel­mi jed­no­du­chých expe­ri­men­tů. Dozvíte se spous­tu infor­ma­cí, jež jsou v kni­ze vel­mi pře­hled­ně uspo­řá­dá­ny. POZOR! I věda může být oprav­du hra­vá a zábav­ná a ne nud­ná a nezá­živ­ná!!! S touhle kni­hou roz­hod­ně NE!

KNIHA PLNÁ EXPERIMENTŮ

Napsala: Anastazia Zanoncelli

Překlad: Andrea Jacková

Ilustrace: Mario Stoppele a archiv nakla­da­tel­ství Edizioni del Baldo

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 156

 • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
 • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
 • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […] Posted in Recenze knih
 • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
 • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
 • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
 • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
 • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
 • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32856 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53336 KB. | 02.12.2021 - 17:18:40