Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není přečtena...

knihaaa

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym)

Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám, co udě­lá­te? Jestliže vás nepo­žá­dá o radu a vy mu stej­ně řek­ne­te, co by měl dělat, sta­ne­te se bře­me­nem a on bude mít vět­ši­nou pocit, že je posu­zo­ván a kon­t­ro­lo­ván. To při­pra­vu­je půdu pro neú­spěch. Nebude se dívat na vaši radu jako na dar a jeho zájem vidět vás pokles­ne.

Když tako­vým pří­buz­ným při­ne­se­te kni­hu nebo infor­ma­ci a řek­ne­te jim, že vám pomoh­la, sku­teč­ně jste je obda­ro­va­li. Váš čin doka­zu­je, že se o ně sta­rá­te. Poskytli jste zdroj a je na nich, zda jej pou­ži­jí, nebo ne. Musíte se však také smí­řit s mož­nos­tí, že vaši kni­hu nikdy neo­te­vřou ani vám neza­vo­la­jí.

Darem je to, že se sta­rá­te. Každý potře­bu­je něko­ho, kdo se sta­rá. Jestliže se sta­ne­te pedan­tem, dar zni­čí­te. Musí mít tou­hu a záměr, aby pou­ži­li dané infor­ma­ce, pře­čet­li si kni­hu, změ­ni­li život­ní styl nebo coko­li jiné­ho, co se od nich žádá. Stane-li se kri­ti­zu­jí­cím uči­te­lem, rodi­čem nebo man­žel­ským part­ne­rem, ničí­te dar, kte­rý jste nabí­ze­li.

Dávejte svou lás­ku a sou­cí­tě­ní v podo­bě daru, ale pama­tuj­te si tuto větu z kréda Al-Anona: „Jen pro dnešek se zdr­žím zdo­ko­na­lo­vá­ní něko­ho kro­mě sebe.“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,24496 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54765 KB. | 28.07.2021 - 08:57:15