Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

nebesa0 e1530815151315

Také vás a vaše děti fas­ci­nu­je noč­ní oblo­ha plná hvězd a rádi bys­te se o ní dozvě­dě­li mno­hem více? Pak jsou tu pro vás „Nebeské sym­fo­nie“ od auto­rů Petra Horálka, Miloše Rábla a Vladislava Slezáka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress.

S tou­to kni­hou si dopře­je­te jedi­neč­ný audi­o­vi­zu­ál­ní záži­tek tj. díky pro­po­je­ní krás­ných foto­gra­fií den­ní a noč­ní oblo­hy spo­lu s rela­xač­ní hud­bou. Věřte, že s touhle kom­bi­na­cí se vám bude při pro­hlí­že­ní obráz­ků oblo­hy zdát hud­ba vel­mi pod­ma­ni­vá, rozkoš­ná, ryt­mic­ká, hra­vá, chytla­vá, váš­ni­vá, emo­tiv­ní, plná váš­ně; ostat­ně stej­ně tak na nás půso­bí i samot­ný okol­ní vesmír.

Vesmír - pozo­ru­hod­ný, tajem­ný, nedo­sa­ži­tel­ný, nepřed­sta­vi­tel­ně obrov­ský, ele­gant­ní v detai­lu i cel­ku, pohled do vesmí­ru máme noc co noc nad svý­mi hla­va­mi, a mož­ná si ani neu­vě­do­mu­je­me, že tako­vý pohled do vesmí­ru je pohled do naší minu­los­ti.

Přiložené CD s hud­bou Miloše Rábla a kni­hou s neza­po­me­nu­tel­ný­mi obráz­ky v ruce se snad­no člo­věk nechá uná­šet pod­ma­ni­vý­mi tóny. Navíc jed­not­li­vé klad­by doko­na­le pod­kres­lu­jí všech­ny úchvat­né pohle­dy nebe, jež se nám dosta­nou pro­střed­nic­tvím foto­gra­fií šikov­né­ho Petra Horálka.

Lahodivé rytmy námi totiž nejen hýba­jí, ale také sti­mu­lu­jí kre­a­tiv­ní část moz­ku, kte­rá je tak nesmír­ně důle­ži­tá pro roz­voj naší fan­ta­zie, co nás v živo­tě posou­vá dál ve vlast­ních tuž­bách a snech. A co by to bylo za život, kdy­bychom po ničem netou­ži­li nebo nesni­li, že?

Seznam skla­deb

 1. Zatmění 2:41
 2. Nebeské sym­fo­nie 6:39
 3. Tam, kde se rodí hvězdy 3:31
 4. Návštěvníci 5:55
 5.  Indiánským okem 1:32
 6. Déšť pada­jí­cích hvězd 3:29
 7. Za jeden den 5:28
 8. Hlubinami vesmí­ru 3:22
 9. Mléčná drá­ha z oce­á­nu 3:49
 10. Na kome­tár­ní pou­ti 3:18
 11. Jiskřivé hvězdy v mra­zi­vé noci 3:51
 12. Pod nebeskou klen­bou 3:38
 13. Tanec polár­ních září 4:14
 14. Kontakt 4:46
 15. Osud 2:24
 16. Hvězdné nebe po bou­ři 1:35
 17. Svítání 3:30
 18. Snění / Strhující vesmír 5:08

PRELUDE: Kouzla den­ní oblo­hy

I za den­ní­ho svět­la lze pozo­ro­vat úžas­ná před­sta­ve­ní např. úpl­né zatmě­ní slun­ce, nebeský požár, vlně­ní slun­ce, zele­ný záblesk nad Pacifikem, sou­mrač­né mra­ky léta, děsi­vý límec bou­ře a spous­tu jiné­ho.

RALLENTANDO: Když se den lou­čí

Když slun­ce poma­lu zapad­ne a barev­né odstí­ny mra­ků vybar­ví večer­ní a poma­lu noč­ní oblo­hu, vše oko­lo chtě nechtě poma­lu bled­ne a usí­ná. První hvězdou je „večer­ni­ce“. Za sou­mra­ku si pro­to nenech­te ujít východ úplň­ku tj. když slun­ce zapad­ne, vychá­zí úpl­něk na opač­né stra­ně oblo­hy a díky optic­ké­mu kla­mu se zdá obrov­ský. Dále si může­te pro­hléd­nout spous­tu dal­ších foto­gra­fií plných barev­ných sou­mra­ků, bouř­li­vých mra­ků, večer­ních paprs­ků, měsí­ce a večer­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho.

LARGO GRAZIOSO: Pod jeho veli­čen­stvem vesmí­rem

Vesmír. Mléčná drá­ha. Orion. Hvězdný kouř. Hvězdný vodo­pád. Velký vůz. Prach z Halleyovy kome­ty. Pohled k Jižnímu kří­ži. Majellanův oblak. Největší nale­ze­ný mete­o­rit. Noční velry­ba na oblo­ze. Tolik krás­ných a neví­da­ných pohle­dů, jež na vás čeka­jí v této úžas­né kapi­to­le.

CON AFFETTO: Dech berou­cí před­sta­ve­ní

Pohledy do klid­né­ho noč­ní nebe nebý­va­jí pou­ze pod­ma­ni­vé, ale mnoh­dy také plné jedi­neč­ných udá­los­tí. Například o bar­vi­té a kou­zel­né před­sta­ve­ní se může zaslou­žit polár­ní záře, či nepřed­ví­da­tel­ně může na nebi zazá­řit jas­ná kome­ta. Autoři vám pro­to dají nahléd­nout na někte­ré z komet, na kome­tár­ní úprk, může­te spo­leč­ně pozo­ro­vat pada­jí­cí hvězdy, hvězd­ný ohňostroj nebo roj, polár­ní záři, noč­ní oblo­hu plnou bles­ků, bouř­li­vý hřib, Vánoční hvězdu, Měsíc a Býčí oko, Auru kolem úplň­ku ane­bo dokon­ce i Krvavý nebo Zatmělý měsíc.

Budete vel­mi mile pře­kva­pe­ni, jak nepřed­ví­da­tel­ná může být jak den­ní, tak i noč­ní oblo­ha a může vás pře­kva­pit neče­ka­ný­mi zob­ra­ze­ní­mi. Stačí jen pozor­ně sle­do­vat a nene­chat se rušit.

EPILOG: Na sklon­ku noci a počát­ku nové­ho dne.

S pozvol­ným roz­břeskem poma­lu svět­lá nebe a bled­nou hvězdy. První záblesk slu­neč­ní­ho svět­la nad obzo­rem, roz­břesk sílí a je to znát. Noc je minu­los­tí, roz­břesk vzpo­mín­ka a nový den začí­ná....

Nebeské sym­fo­nie jsou vel­mi pro­pra­co­va­nou pub­li­ka­cí, jež vás pohl­tí nejen svý­mi pod­ma­ni­vý­mi skladba­mi, ale i kou­zel­ný­mi foto­gra­fie­mi a bude­te si přát stát se sami pozo­ro­va­te­li a být svěd­ky podob­ných úka­zů na vlast­ní kůži.

NEBESKÉ SYMFONIE
Petr Horálek, Miloš Rábl, Vladislav Slezák
Fotografie: Petr Horálek
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017
Vydání prv­ní
Počet stran: 184

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
 • Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové6. ledna 2019 Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové Glycerinová mýdla je doslova voňavá kniha pro všechny tvořivé duše, ale i pro ty, kteří milují hlavně kvalitní produkty vyrobené z přírodních surovin v prostředí svého vlastního domova. A […] Posted in Recenze knih
 • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...