Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kmotr III

Kmotr III

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kmotr - část III je ame­ric­ký kri­mi­nál­ní film z roku 1990, kte­rý nato­čil Francis Ford Coppola pod­le scé­ná­ře napsa­né­ho spo­leč­ně s Mariem Puzem. Ve fil­mu hra­jí Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, Joe Mantegna, Bridget Fonda, George Hamilton a Sofia Coppola. Jedná se o tře­tí a posled­ní díl tri­lo­gie Kmotr. Navazuje na fil­my Kmotr (1972) a Kmotr - část II (1974) a uza­ví­rá fik­tiv­ní pří­běh Michaela Corleoneho, patri­ar­chy rodi­ny Corleonů, kte­rý se sna­ží legi­ti­mi­zo­vat své zlo­či­nec­ké impé­ri­um. Součástí fil­mu jsou také fik­tiv­ní zázna­my dvou sku­teč­ných udá­los­tí: smr­ti pape­že Jana Pavla I. v roce 1978 a papež­ské­ho ban­kov­ní­ho skan­dá­lu v letech 1981-1982, kte­ré sou­vi­se­jí s obchod­ní­mi afé­ra­mi Michaela Corleoneho.

Coppolův a Puzův zamýš­le­ný název fil­mu byl Smrt Michaela Corleoneho, což Paramount Pictures odmít­lo; Coppola pova­žu­je sérii za duo­lo­gii, při­čemž III. část slou­ží jako epi­log. Kmotr III. část zís­kal vesměs pozi­tiv­ní recen­ze, i když ne v tako­vé míře jako před­cho­zí dva fil­my; kri­ti­ci chvá­li­li Pacinův výkon a scé­nář, ale kri­ti­zo­va­li sple­ti­tý děj a výkon Sofie Coppoly.

Distribuce fil­mu se uja­la spo­leč­nost Paramount, kte­rá dis­tri­bu­o­va­la i před­cho­zí dva fil­my. Premiéru měl v Beverly Hills 20. pro­sin­ce 1990, do kin ve Spojených stá­tech se dostal na Štědrý den 25. pro­sin­ce. Vydělal 136,8 mili­o­nu dola­rů a byl nomi­no­ván na sedm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. V pro­sin­ci 2020 byla u pří­le­ži­tos­ti 30. výro­čí vydá­ní původ­ní ver­ze uve­de­na do kin její pře­pra­co­va­ná ver­ze s názvem Kmotr Coda: Smrt Michaela Corleoneho.

Děj

V roce 1979 se Michaelu Corleonemu blí­ží šede­sát­ka. Sužován poci­ty viny za svůj bez­o­hled­ný vze­stup k moci, zejmé­na za to, že naří­dil vraž­du své­ho bra­t­ra Freda Corleoneho, věnu­je mili­o­ny na dob­ro­čin­né úče­ly. Michael a Kay jsou roz­ve­de­ni, jejich děti Anthony a Mary žijí s Kay. Na recep­ci po slav­nost­ním uve­de­ní do papež­ské­ho řádu ve sta­ré katedrá­le sva­té­ho Patrika na Michaelovu počest Anthony otci sdě­lí, že odchá­zí z práv­nic­ké fakul­ty a sta­ne se oper­ním pěv­cem. Kay jeho roz­hod­nu­tí pod­po­ru­je, ale Michael chce, aby Anthony nej­pr­ve dokon­čil práv­nic­ké vzdě­lá­ní; Michael nicmé­ně sou­hla­sí s tím, aby se Anthony vydal vlast­ní ces­tou. Michael a Kay pro­ži­jí nepří­jem­né setká­ní, když Kay pro­zra­dí, že ona a Anthony zna­jí prav­du o Fredově smr­ti. Na recep­ci při­jíž­dí Vincent Mancini, neman­žel­ský syn Michaelova dáv­no mrt­vé­ho bra­t­ra Sonnyho Corleoneho. Michaelova sest­ra Connie Corleoneová zaří­dí, aby Vincent urov­nal spor se svým riva­lem Joeym Zasou, ale Zasa nazve Vincenta bastar­dem a Vincent Zasu kous­ne do ucha. Michael, zne­po­ko­je­ný Vincentovou vznět­li­vou pova­hou, ale záro­veň ohro­me­ný jeho loa­ja­li­tou, sou­hla­sí se zapo­je­ním Vincenta do rodin­né­ho pod­ni­ku.

Michael ví, že šéf Vatikánské ban­ky, arci­bis­kup Gilday, nahro­ma­dil obrov­ský defi­cit, a nabíd­ne 600 mili­o­nů dola­rů výmě­nou za akcie mezi­ná­rod­ní rea­lit­ní spo­leč­nos­ti Internazionale Immobiliare, čímž by se stal jejím nej­vět­ším jed­not­li­vým akci­o­ná­řem. Podává nabíd­ku na odkou­pe­ní 25 % podí­lu Vatikánu ve spo­leč­nos­ti, čímž zís­ká kon­t­rol­ní podíl. Představenstvo Immobiliare nabíd­ku schvá­lí, čeká se na rati­fi­ka­ci pape­žem.

Don Altobello, newy­or­ský mafi­án­ský boss a Conniin kmo­tr, řek­ne Michaelovi, že jeho part­ne­ři z Komise chtě­jí mít na obcho­du s Immobiliare podíl. Michael jim zapla­tí z pro­de­je svých lasve­gaských podí­lů. Zasa nic nedo­sta­ne a pro­hlá­sí Michaela za své­ho nepří­te­le a ode­jde. Don Altobello, ujiš­ťu­jí­cí Michaela, že doká­že celou zále­ži­tost diplo­ma­tic­ky vyře­šit, odchá­zí, aby si se Zasou pro­mlu­vil. O chví­li poz­dě­ji se před kon­fe­renč­ní míst­nos­tí vzná­ší vrtu­l­ník a zaha­ju­je pal­bu. Většina šéfů je zabi­ta, ale Michael, Vincent a Michaelův body­gu­ard Al Neri unik­nou. Michael si uvě­do­mí, že Altobello je zrád­ce, a utr­pí dia­be­tic­kou mrt­vi­ci. Zatímco se Michael zota­vu­je, Vincent a Mary si začnou romá­nek, zatím­co Neri a Connie dají Vincentovi svo­le­ní k odve­tě pro­ti Zaseovi. Během pou­lič­ní slav­nos­ti Vincent Zasu zabi­je. Michael vyna­dá Vincentovi za jeho činy a trvá na tom, aby Vincent ukon­čil svůj vztah s Mary, pro­to­že jsou bra­tran­ci z prv­ní­ho kole­na a pro­to­že Vincent je v orga­ni­zo­va­ném zlo­či­nu.

Rodina odjíž­dí na Sicílii na Anthonyho oper­ní debut v Palermu v Teatro Massimo. Michael řek­ne Vincentovi, aby před­stí­ral, že pře­bě­hl od rodi­ny Corleonů, aby mohl špe­ho­vat Altobella. Altobello sezná­mí Vincenta s Liciem Lucchesim, před­se­dou Immobiliare. Michael navští­ví kar­di­ná­la Lamberta, před­po­klá­da­né­ho příští­ho pape­že, aby s ním pro­jed­nal doho­du. Lamberto Michaela pře­svěd­čí, aby se popr­vé po tři­ce­ti letech při­znal, během čehož Michael se slza­mi v očích při­zná, že si objed­nal Fredovu vraž­du. Lamberto říká, že Michael si za své hří­chy zaslou­ží trpět, ale může být vykou­pen. Uděluje mu svá­tost­né roz­hře­še­ní, čímž mu v očích Božích trva­le odpouš­tí všech­ny hří­chy z minu­los­ti. Michael zjis­tí, že obchod s Immobiliare je pro­myš­le­ný pod­vod, kte­rý zor­ga­ni­zo­va­li Lucchesi, Gilday a vati­kán­ský účet­ní Frederick Keinszig.

Vincent Michaelovi řek­ne, že Altobello najal Moscu, zku­še­né­ho zabi­já­ka, aby Michaela zavraž­dil. Mosca a jeho syn v přestro­je­ní za kně­ze zabi­jí pří­te­le rodi­ny Corleonů dona Tommasina, když se vra­cí do své vily. Zatímco Michael a Kay ces­tu­jí po Sicílii, Michael žádá Kay o odpuš­tě­ní a při­zná­va­jí si, že se stá­le milu­jí. Na Tommasinově pohřbu Michael pří­sa­há, že už nebu­de hře­šit. Po pape­žo­vě smr­ti je na jeho mís­to zvo­len kar­di­nál Lamberto, kte­rý pokor­ně při­jí­má a jako své jmé­no si zvo­lí pape­že Jana Pavla I. Následně je rati­fi­ko­vá­na doho­da s Immobiliare. Spiklenci pro­ti rati­fi­ka­ci se sna­ží zamést sto­py a Gilday nové­ho pape­že zabi­je otrá­ve­ným čajem. Michael vidí, že Vincent se změ­nil, a jme­nu­je ho novým donem rodi­ny Corleonů výmě­nou za ukon­če­ní jeho román­ku se sestře­ni­cí Marií.

Rodina zhléd­ne Antoniovo před­sta­ve­ní Cavalleria rus­ti­ca­na v Palermu, zatím­co Vincent vyko­ná svou pomstu:

-Vincentovi muži udu­sí Keinsziga a pak ho pově­sí z mos­tu, aby jeho smrt vypa­da­la jako sebe­vraž­da;

-V ope­ře dá Connie Altobellovi otrá­ve­né can­no­li a sle­du­je jeho smrt z lóže ope­ry;

-Calò, býva­lý Tommasinův body­gu­ard, pro­bod­ne Lucchesiho vlast­ní­mi brý­le­mi.

-Neri se vydá­vá do Vatikánu, kde zastře­lí Gildaye.

V ope­ře během Antoniova před­sta­ve­ní hle­da­jí tři Vincentovi muži Moscu, ale ten je pře­mů­že. Po před­sta­ve­ní na scho­dech ope­ry při odcho­du Mosca vystře­lí na Michaela a zra­ní ho; dru­há kul­ka zasáh­ne Marii a zabi­je ji. Vincent Moscu zastře­lí. Michael sví­rá Mariino tělo a kři­čí v agó­nii; scé­na se vytrá­cí a pře­chá­zí v mon­táž, v níž Michael tan­čí s Marií, se svou prv­ní ženou Apolonií a nako­nec s Kay.

O něko­lik let poz­dě­ji se postar­ší Michael, sedí­cí sám na dvo­ře vily Dona Tommasina, zhrou­tí v křes­le a pad­ne bez živo­ta k zemi.

Obsazení

 • Al Pacino jako Michael Corleone
 • Diane Keaton jako Kay Adams-Corleone
 • Talia Shire jako Connie Corleone
 • Andy García jako Vincent Corleone
 • Eli Wallach jako Don Altobello
 • Joe Mantegna jako Joey Zasa
 • George Hamilton jako B.J. Harrison
 • Bridget Fonda jako Grace Hamiltonová
 • Sofia Coppola jako Mary Corleoneová
 • Raf Vallone jako kar­di­nál Lamberto
 • Franc D’Ambrosio jako Anthony Corleone
 • Donal Donnelly jako arci­bis­kup Gilday
 • Richard Bright jako Al Neri
 • Al Martino jako Johnny Fontane
 • Helmut Berger jako Frederick Keinszig
 • Don Novello jako Dominic Abbandando
 • John Savage jako otec Andrew Hagen
 • Franco Citti jako Calò
 • Mario Donatone jako Mosca
 • Vittorio Duse jako Don Tommasino
 • Enzo Robutti jako Don Licio Lucchesi
 • Michele Russo jako Spara
 • Robert Cicchini jako Lou Pennino
 • Rogerio Miranda jako Armand
 • Carlos Miranda jako Francesco
 • Vito Antuofermo jako Anthony Squigliaro
 • Mickey Knox jako Marty Parisi
 • Jeannie Linero jako Lucy Mancini
 • Carmine Caridi jako Albert Volpe
 • Don Costello jako Frank Romano
 • Al Ruscio jako Leo Cuneo
 • Rick Aviles jako Maska č. 1
 • Michael Bowen jako Maska č. 2
 • John Abineri jako Hamilton Banker
 • Marino Masé jako Lupo
 • Dado Ruspoli jako Vanni
 • Valeria Sabel jako Sestra Vincenza
 • Remo Remotti jako Kardinál Sistine
 • Anthony Guidera jako Anthony, těles­ný stráž­ce
 • Jessica DiCicco jako dítě
 • Catherine Scorsese jako žena v kavár­ně
 • Willie Brown jako stra­nic­ký poli­tik
 • David Hume Kennerly jako stra­nic­ký foto­graf
 • Simonetta Stefanelli jako Apollonia Vitelli-Corleone (archiv­ní zábě­ry)
 • Frank Albanese jako vel­ký mar­šál v katedrá­le sv. Gennara (bez titul­ků)
 • Sal Borgese jako Lucchesiho dveř­ní stráž (bez titul­ků)
 • John Cazale jako Fredo Corleone (archiv­ní zábě­ry) (bez titul­ků)
 • Anton Coppola jako diri­gent „Cavalleria Rusticana“ (bez titul­ků)
 • Carmine Coppola jako kapel­ník (bez titul­ků)
 • Gia Coppola jako Connieho vnuč­ka (bez titul­ků)
 • Ron Jeremy jako muž žvý­ka­jí­cí párát­ko v davu (bez titul­ků)

Produkce

Coppola měl pocit, že prv­ní dva fil­my vyprá­vě­ly kom­plet­ní cor­le­on­skou ságu. Třetí část zamýš­lel jako epi­log k prv­ním dvě­ma fil­mům. Tíživá finanč­ní situ­a­ce způ­so­be­ná původ­ně neú­spě­chem fil­mu Jeden z nej­srd­ce (1982) ho při­mě­la při­jmout nabíd­ku spo­leč­nos­ti Paramount na nato­če­ní tře­tí­ho dílu. Coppola a Puzo dáva­li před­nost názvu Smrt Michaela Corleoneho, ale ten byl pro Paramount Pictures nepři­ja­tel­ný.

Al Pacino, Diane Keaton a Talia Shire si zopa­ko­va­li své role z prv­ních dvou fil­mů. Podle Coppolova audi­o­ko­men­tá­ře k fil­mu na DVD The Godfather Collection se Robert Duvall odmí­tl zúčast­nit, pokud nedo­sta­ne srov­na­tel­ný plat jako Pacino. V roce 2004 Duvall v pořa­du 60 Minutes na sta­ni­ci CBS řekl: „Kdyby Pacinovi zapla­ti­li dva­krát tolik co mně, tak je to v pořád­ku, ale ne tři­krát nebo čty­ři­krát, což udě­la­li“. Když Duvall od fil­mu odstou­pil, Coppola pře­psal scé­nář tak, že Tom Hagen zemřel ješ­tě před začát­kem pří­bě­hu, a vytvo­řil posta­vu B. J. Harrisona, kte­ré­ho hrál George Hamilton, aby v pří­bě­hu nahra­dil posta­vu Hagena. Coppola pro­hlá­sil, že se mu film zdá neú­pl­ný „bez účas­ti [Roberta] Duvalla“. Podle Coppoly, kdy­by Duvall sou­hla­sil s účas­tí ve fil­mu, posta­va Hagena by se význam­ně podí­le­la na říze­ní Corleonových cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí. Duvall v roz­ho­vo­ru z roku 2010 potvr­dil, že své­ho roz­hod­nu­tí odmít­nout roli nikdy neli­to­val.

První návrh scé­ná­ře napsal Dean Riesner v roce 1979 pod­le povíd­ky Maria Puza. Tento scé­nář se sou­stře­dil na syna Michaela Corleoneho, Anthonyho, námoř­ní­ho důstoj­ní­ka pra­cu­jí­cí­ho pro CIA, a na zapo­je­ní rodi­ny Corleoneových do spik­nu­tí s cílem zavraž­dit stře­do­a­me­ric­ké­ho dik­tá­to­ra. Téměř žád­ný z prv­ků toho­to rané­ho scé­ná­ře se nepře­ne­sl do koneč­né­ho fil­mu, ale jed­na scé­na z fil­mu - ve kte­ré se dva muži vlou­pa­jí do Vincentova domu - exis­tu­je v Riesnerově před­lo­ze a je téměř nezmě­ně­ná.

Julia Roberts byla původ­ně obsa­ze­na do role Mary, ale kvů­li kon­flik­tům s roz­vrhem od ní odstou­pi­la. Roli chtě­la hrát Madonna, ale Coppolovi se zdá­lo, že je na roli pří­liš sta­rá. Rebecca Schaeffer se měla zúčast­nit kon­kur­zu, ale byla zavraž­dě­na posed­lým fanouš­kem. Winona Ryder na posled­ní chví­li z fil­mu odstou­pi­la kvů­li ner­vo­vé­mu vyčer­pá­ní. Roli dce­ry Michaela Corleoneho nako­nec dosta­la reži­sé­ro­va dce­ra Sofia Coppola. Její vel­mi kri­ti­zo­va­ný výkon vedl k tomu, že její otec byl obvi­něn z pro­tek­ce, což Coppola v komen­tá­ři popí­rá a tvr­dí, že pod­le jeho názo­ru kri­ti­ci, „počí­na­je člán­kem ve Vanity Fair“, „vyu­ží­va­li [mou] dce­ru k úto­kům na mě“, což pova­žu­je za iro­nic­ké ve svět­le rozuz­le­ní fil­mu, kdy Mary zapla­tí nej­vyš­ší cenu za hří­chy své­ho otce.

Jako nemluv­ně hrá­la Sofia Coppola malé­ho synov­ce Michaela Corleoneho ve fil­mu Kmotr, a to během vrchol­né mon­tá­že křtu a vraž­dy na kon­ci toho­to fil­mu (Sofia Coppola se obje­vi­la také ve fil­mu Kmotr - část II, jako malé při­stě­ho­va­lec­ké dítě ve scé­ně, kdy deví­ti­le­tý Vito Corleone při­plou­vá par­ní­kem na Ellis Island). Postavu Michaelovy sest­ry Connie hra­je sest­ra Francise Forda Coppoly, Talia Shire. Mezi dal­ší Coppolovy pří­buz­né, kte­ří se ve fil­mu obje­vi­li, pat­ří reži­sé­ro­va mat­ka, otec (kte­rý napsal a diri­go­val vět­ši­nu hud­by ve fil­mu), strýc a vnuč­ka Gia.

Prvotní natá­če­ní mělo začít 15. lis­to­pa­du 1989, ale datum začát­ku bylo posu­nu­to na 27. lis­to­pa­du. Natáčení pokra­čo­va­lo po vět­ši­nu roku 1990.

Hudba

Soundtrack k fil­mu zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší hud­bu. Milostné téma fil­mu, „Promise Me You’ll Remember“ (s podti­tu­lem „Milostné téma z Kmotra III. část“), kte­ré nazpí­val Harry Connick, Jr, zís­kal nomi­na­ci na Oscara a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší píseň.

Al Martino, kte­rý ve fil­mech Kmotr a Kmotr - část III ztvár­nil Johnnyho Fontanea, zpí­vá píseň „To Each His Own“.

Vydání

Film dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost Paramount Pictures, pre­mi­é­ru měl v Beverly Hills 20. pro­sin­ce 1990 a do kin ve Spojených stá­tech byl uve­den 25. pro­sin­ce.

Alternativní verze

Pro vydá­ní fil­mu na domá­cím videu v roce 1991 jej Coppola zno­vu sestří­hal a při­dal 9 minut vyma­za­ných zábě­rů, tak­že jeho sto­páž čini­la 170 minut. Tento sestřih byl původ­ně vydán na VHS & laser­dis­ku a byl inze­ro­ván jako „Final Director’s Cut“. Byla to jedi­ná ver­ze fil­mu dostup­ná na domá­cím videu až do roku 2020. Původní kinostřih byl na domá­cím videu vydán v roce 2022, a to exklu­ziv­ně jako sou­část The Godfather Trilogy 4K Boxset.

Kmotrovská kodifikace: Smrt Michaela Corleoneho (2020)

K 30. výro­čí fil­mu měla 4. pro­sin­ce 2020 ome­ze­nou pre­mi­é­ru v kinech pře­stří­ha­ná ver­ze fil­mu s názvem Kmotr Coda: Smrt Michaela Corleoneho, po níž 8. pro­sin­ce násle­do­va­lo digi­tál­ní vydá­ní a vydá­ní na Blu-ray. Coppolův sestřih z roku 2020 obsa­hu­je změ­ny na začát­ku i na kon­ci fil­mu a někte­ré nově sestří­ha­né scé­ny a hudeb­ní pod­kre­sy. Celková sto­páž této ver­ze je 158 minut.

Coppola uve­dl, že pře­pra­co­va­ná ver­ze z roku 2020 je ta, kte­rou si s Puzem původ­ně před­sta­vo­va­li, a že „obha­ju­je“ jeho posta­ve­ní v tri­lo­gii Kmotr, stej­ně jako výkon jeho dce­ry Sofie. Pacino i Keaton dali sou­hlas s pře­pra­co­va­ným fil­mem a ozna­či­li ho za zlep­še­ní opro­ti původ­ní­mu fil­mu.

Recepce a odkaz

Box office

Kmotři III. část vydě­la­li ve Spojených stá­tech a Kanadě 66,7 mili­o­nu dola­rů a 70 mili­o­nů dolarů.1 mili­o­nu dola­rů v ostat­ních teri­to­ri­ích, cel­kem tedy 136,8 mili­o­nu dola­rů celo­svě­to­vě, při pro­dukč­ním roz­počtu 54 mili­o­nů dola­rů.

Film byl uve­den v 1 901 kinech a během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 19,6 mili­o­nu dola­rů, čímž se umís­til na dru­hém mís­tě za fil­mem Sám doma. Na Štědrý den pak vydě­lal cel­kem 6 mili­o­nů dola­rů, což bylo v té době nej­ví­ce. Tento rekord film držel sedm let až do roku 1997, kdy jej pře­ko­nal Titanic. Za dru­hý víkend vydě­lal 8,3 mili­o­nu dola­rů a skon­čil tře­tí.

Při uve­de­ní pře­pra­co­va­né ver­ze Kmotr Coda: Smrt Michaela Corleoneho v pro­sin­ci 2020 vydě­lal 52 000 dola­rů ze 179 kin. Celkem film vydě­lal 95 000 dola­rů na domá­cím trhu a 71 000 dola­rů na čtyřech mezi­ná­rod­ních trzích.

Ohlasy kritiky

Původní film (1990)

Běžná kri­ti­ka tře­tí čás­ti Kmotra se zamě­ři­la na herec­ký výkon Sofie Coppoly, sple­ti­tý děj a nedo­sta­teč­nost fil­mu jako „samo­stat­né­ho“ pří­bě­hu. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si film drží hod­no­ce­ní 67 na zákla­dě 67 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 6,40/10. Kritický kon­sen­zus na této strán­ce zní: „Závěrečný díl ságy Kmotr při­po­mí­ná sílu svých před­chůd­ců, když jde čis­tě o věc, ale neu­spo­ko­ji­vé herec­ké výko­ny a zma­te­ná tona­li­ta při­ná­še­jí men­ší uza­vře­ní pří­bě­hu Corleonových.“ Metacritic při­řa­dil fil­mu na zákla­dě hod­no­ce­ní 19 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 60 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci v den pre­mi­é­ry dota­zo­va­ní spo­leč­nos­tí CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B “ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert ve své recen­zi uve­dl, že „není ani mož­né pocho­pit ten­to film bez zna­los­ti prv­ních dvou dílů“. Přesto Ebert napsal nad­še­nou recen­zi a udě­lil fil­mu tři a půl hvěz­dič­ky, což je lep­ší hod­no­ce­ní, než jaké původ­ně udě­lil Kmotrovi II. část (ve svém novém hod­no­ce­ní z roku 2008 udě­lil Kmotrovi II. část čty­ři hvěz­dič­ky a zařa­dil ho do své­ho sezna­mu skvě­lých fil­mů). Obhajoval také obsa­ze­ní Sofie Coppolové, kte­rá pod­le něj neby­la špat­ně obsa­ze­na: „Nelze před­ví­dat, jaký výkon by Francis Ford Coppola zís­kal od Winony Ryderové, zku­še­né a talen­to­va­né mla­dé hereč­ky, kte­rá měla původ­ně tuto roli hrát. Myslím si však, že Sofia Coppolová při­ná­ší do Mary Corleone svou vlast­ní kva­li­tu. Určitou upřím­nou zra­ni­tel­nost a jed­no­du­chost, kte­ré se pod­le mě k této roli hodí a jsou správ­né.“

Ebertův kole­ga Gene Siskel film rov­něž vyso­ce oce­nil a zařa­dil ho na desá­té mís­to ve svém žeb­říč­ku dese­ti nej­lep­ších fil­mů roku 1990. Siskel uznal, že závěr je nej­slab­ší čás­tí fil­mu, a jako vel­mi špat­ný ozna­čil Al Pacinův make-up. Řekl také: „[Dalším] pro­blé­mem je obsa­ze­ní Sofie Coppolové, kte­rá se zde herec­ky vymy­ká. Má být milost­ným zájmem Andyho Garcii, ale žád­né jis­kry mezi nimi nelé­ta­jí. Je spíš jako její chů­va.“ V reak­ci na Ebertovu obha­jo­bu Coppolové Siskel řekl: „Vím, co říká­te o tom, že je tak tro­chu při­ro­ze­ná a není to naleš­tě­ná sex­bom­ba, a to by bylo špat­ně. Ve fil­mu je jeden, foto­graf, kte­rý se o tuto roli sta­rá, ale záro­veň si mys­lím, že není vysvět­le­no, proč na ni [Vincent] vlast­ně při­šel, leda­že by ten chlap byl ten nej­pro­dej­něj­ší, nej­zba­bě­lej­ší, ale podí­vej­te se, s kým si hra­je. Zahrává si s dce­rou kmo­t­ra.“

Leonard Maltin, kte­rý fil­mu udě­lil tři body ze čtyř, uve­dl, že je „mis­trov­sky odvy­prá­vě­ný“, ale že obsa­ze­ní Sofie Coppoly bylo „téměř osu­do­vou chy­bou“. James Berardinelli hod­no­til film klad­ně a udě­lil mu tři a půl. John Simon z National Review film popsal jako „nud­nou sna­hu vybi­čo­vat staré­ho hro­cha k akci“.

Rekonstruovaná verze (2020)

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si rekon­stru­o­va­ná ver­ze s názvem The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone drží na zákla­dě 57 recen­zí hod­no­ce­ní 86 s prů­měr­nou znám­kou 7,50/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes se film těší vel­ké­mu zájmu divá­ků. Shoda kri­ti­ků na webu zní: „Kmotr, Coda: Smrt Michaela Corleoneho vta­hu­je divá­ky zpět do epic­ké gan­gs­ter­ské ságy Francise Forda Coppoly díky čer­s­tvě - byť mír­ně - sestří­ha­né ver­zi její­ho závě­reč­né­ho dílu.“ Na ser­ve­ru Metacritic bylo fil­mu na zákla­dě 14 recen­zí při­dě­le­no váže­né prů­měr­né skó­re 76 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

Petr Bradshaw napsal pro deník The Guardian tři hvěz­dič­ky z pěti a uve­dl: „Nejsem si jis­tý, jak moc, pokud vůbec něco, Coppolova ree­di­ce fil­mu pro­spě­la, ale sto­jí za to se na ni podí­vat“. Owen Gleiberman z Variety pro­hlá­sil: „Tady je novin­ka a stá­le mír­ný skan­dál: Je to ten samý zatra­ce­ný film. Nepřeháním, oprav­du je. Jedinou výraz­nou změ­nou je nová úvod­ní scé­na.“ David Ehrlich napsal pro IndieWire: „Ale když bylo ozná­me­no, že [Coppola] nevy­hnu­tel­ně sesta­vil nový sestřih své­ho nej­slav­něj­ší­ho cause célèbre a pře­křtil ho názvem, kte­rý pro film vždyc­ky chtěl... nesna­žil se ho ani tak udě­lat „lep­ším“, jako spíš posu­nout jeho mís­to v ději­nách a pře­for­mu­lo­vat sní­mek ani ne tak jako tře­tí část chyb­né tri­lo­gie, jako spíš jako post­scrip­tum legen­dár­ní dyá­dy.“

Ocenění

Ačkoli byl film při­jat roz­po­ru­pl­ně, byl nomi­no­ván na sedm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film, režii, nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli (Andy García), nej­lep­ší kame­ru, nej­lep­ší střih, nej­lep­ší výtvar­nou režii - deko­ra­ce (Dean Tavoularis, Gary Fettis), nej­lep­ší hud­bu, píseň (pro Carmina Coppolu a Johna Bettise za „Promise Me You’ll Remember“). Jedná se o jedi­ný film z této série, za kte­rý nebyl Al Pacino nomi­no­ván na Oscara (za Kmotra byl nomi­no­ván za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli a za Kmotra II. část za nej­lep­ší­ho her­ce). Je to jedi­ný film z tri­lo­gie, kte­rý nezís­kal cenu za nej­lep­ší film ani žád­né­ho jiné­ho Oscara, a také jedi­ný film z tri­lo­gie, kte­rý nebyl vybrán k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru USA od roku 2022. Spolu s Pánem prs­te­nů se tri­lo­gie Kmotr dělí o to vyzna­me­ná­ní, že všech­ny její díly byly nomi­no­vá­ny na cenu za nej­lep­ší film.

Film byl také sedm­krát nomi­no­ván na Zlatý gló­bus, ale nezís­kal ho. Sofia Coppola zís­ka­la dvě Zlaté mali­ny za nej­hor­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli i za nej­hor­ší novou hvězdu.

Historické pozadí

Části fil­mu jsou vel­mi vol­ně zalo­že­ny na sku­teč­ných his­to­ric­kých udá­los­tech týka­jí­cích se kon­ce pon­ti­fi­ká­tu pape­že Pavla VI., vel­mi krát­ké­ho půso­be­ní pape­že Jana Pavla I. v roce 1978 a pádu Banco Ambrosiano v roce 1982. Stejně jako posta­va kar­di­ná­la Lamberta, kte­rý se sta­ne Janem Pavlem I., i his­to­ric­ký Jan Pavel I., Albino Luciani, vlá­dl jen vel­mi krát­ce, než byl nale­zen mrt­vý ve své poste­li.

Novinář David Yallop tvr­dí, že Luciani plá­no­val refor­mu vati­kán­ských finan­cí a že zemřel otra­vou; tato tvr­ze­ní se ve fil­mu odrá­ží. Yallop také uvá­dí jako pode­zře­lé­ho arci­bis­ku­pa Paula Marcinkuse, kte­rý byl šéfem vati­kán­ské ban­ky, stej­ně jako posta­va arci­bis­ku­pa Gildaye ve fil­mu. Zatímco však Marcinkus byl zná­mý svou sval­na­tou posta­vou a chi­cagským půvo­dem, Gilday je mír­ný Ir. Tato posta­va také vyvo­la­la srov­ná­ní s kar­di­ná­lem Giuseppem Capriem, neboť ten měl v při­bliž­ném obdo­bí, v němž se film ode­hrá­vá, na sta­ros­ti vati­kán­ské finan­ce.

Postava Fredericka Keinsziga, švý­car­ské­ho ban­ké­ře, kte­rý je zavraž­děn a pone­chán viset pod mos­tem, odrá­ží osud (a fyzic­ký vzhled) Roberta Calviho, ital­ské­ho šéfa Banco Ambrosiano, kte­rý byl v roce 1982 nale­zen obě­še­ný pod mos­tem Blackfriars Bridge v Londýně (ačko­li zpo­čát­ku neby­lo jas­né, zda šlo o sebe­vraž­du nebo vraž­du, v roce 2002 sou­dy v Londýně roz­hod­ly o dru­hé vari­an­tě). Jméno „Keinszig“ je pře­vza­to od Manuely Kleinszigové, pří­tel­ky­ně Flavia Carboneho, kte­rý byl v roce 2005 obvi­něn jako jeden z Calviho vra­hů.

Zrušené pokračování

Po reak­ci na tře­tí díl Coppola uve­dl, že se dis­ku­to­va­lo o myš­len­ce čtvr­té­ho fil­mu, ale Mario Puzo zemřel dří­ve, než ho sta­či­li napsat. Potenciální scé­nář, vyprá­vě­ný podob­ným způ­so­bem jako dru­hý díl, měl zahr­no­vat De Nira, kte­rý by si zopa­ko­val svou roli mlad­ší­ho Vita Corleoneho ve 30. letech 20. sto­le­tí; Leonardo DiCaprio měl ztvár­nit mla­dé­ho Sonnyho Corleoneho, kte­rý zís­ká poli­tic­kou moc rodi­ny Corleone; García jako Vincent Corleone v 80. letech 20. sto­le­tí, kte­rý vede rodin­ný pod­nik během dese­ti let niči­vé vál­ky, pro­ná­sle­do­ván smr­tí své sestře­ni­ce Marie a nako­nec ztra­tí respekt a moc rodi­ny. García od té doby tvr­dí, že scé­nář fil­mu byl téměř rea­li­zo­ván.

Puzova část poten­ci­ál­ní­ho pokra­čo­vá­ní, pojed­ná­va­jí­cí o rodi­ně Corleonů na počát­ku 30. let, byla nako­nec roz­ší­ře­na do romá­nu Edwarda Falca a vydá­na v roce 2012 pod názvem Rodina Corleonů. Společnost Paramount zaža­lo­va­la Puzovu pozůsta­lost, aby vydá­ní romá­nu zabrá­ni­la, což vyvo­la­lo pro­ti­ža­lo­bu ze stra­ny pozůsta­los­ti, kte­rá tvr­di­la, že došlo k poru­še­ní smlou­vy. Studio a pozůsta­lost násled­ně žalo­by urov­na­ly, což umož­ni­lo vydá­ní kni­hy, ale stu­dio si pone­cha­lo prá­va na pří­pad­né budou­cí fil­my.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
 • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
 • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
 • Armáda temnot2. listopadu 2022 Armáda temnot Poté, co se Ash Williams (Bruce Campbell) pomocí přenesení času dostane do rytířské doby, začíná jeho další dobrodružství. Je vyslán, aby nalezl Knihu mrtvých. Ta dokáže zničit příšery, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,83997 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61209 KB. | 23.03.2023 - 09:48:45