Kritiky.cz > Recenze > Kmotr

Kmotr

Není moc fil­mů, kte­ré by vám moh­ly chy­bět více ve vaší fil­mo­gra­fii, než je Kmotr. Nádherné epic­ké dílo od reži­sé­ra Francise Forda Coppoli pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co svě­to­vá kine­ma­to­gra­fie vypro­du­ko­va­la. Troufám si i říct, že ve svém obo­ru je Kmotr nedo­stiž­ný.

 

 

Už kni­ha od Maria Puzza šoko­va­la celý svět, a přes­to­že byl drob­ný Američan s jas­nou ital­skou krví vyho­zen z něko­li­ka nakla­da­tel­ství, jeho počin se stal ihned po svém vydá­ní best­seller! Dílo podrob­ně mapu­jí­cí sicil­skou větev mafie v New Yorku bylo uzná­vá­no samot­ný­mi mafi­á­ny, a pro­to niko­ho nepře­kva­pi­lo, že bez­má­la tři roky poté vyšel film, kte­rý, to mi věř­te, bude nesmr­tel­ný. Tak nád­her­ně roman­tic­ké posta­vy v neza­mě­ni­tel­ném pro­stře­dí plném nástrah a pod­ra­zů se v lep­ší míře nevy­sky­tu­jí v žád­ném jiném díle, než je prá­vě Kmotr.

 

Kdo bude chtít vidět ten­to film, bude moci nahléd­nout do rodi­ny Corleonů. Právě její boss, don Vito Corleone, je uzná­va­ným vlád­cem New Yorského pod­svě­tí už něko­lik desí­tek let. Přestože začí­nal jako nicot­ný ital­ský imi­grant na začát­ku sto­le­tí, přes svůj pod­nik dová­že­jí­cí oli­vo­vý olej z Itálie se dopra­co­val až v nej­moc­něj­ší­ho muže New Yorku, kte­rý má svo­ji rodi­nu zabez­pe­če­nou na něko­lik gene­ra­cí dopře­du.

 

Nicméně doba se řítí kupře­du a po dru­hé svě­to­vé vál­ce Vito cítí, že musí vycho­vat své­ho nástup­ce. Má z čeho vybí­rat. Největší ambi­ce pře­brat pod­nik má jeho nej­star­ší syn Sonny. Ten však otce udi­vu­je svou výbuš­nos­tí, nicmé­ně je jedi­ný ucha­zeč ze tří mož­ných. Jeho bra­tr Fredo spíš pro­há­ní suk­ně (poz­dě­ji zjis­tí­me, že kalho­ty) a trá­ví pro­hý­ře­lé noci po barech. Má nejmen­ší obli­bu otce a radě­ji vede rodin­ný pod­nik v Las Vegas. Nejmladším synem dona Corleona je Michael, kte­rý, zdá se, zdě­dil veš­ke­ré ctnos­ti po svém otci a byl by ide­ál­ním nástup­cem. Nicméně Michael se prá­vě za akti­vi­ty svých pří­buz­ných sty­dí a sna­ží se od jmé­na Corleone co nej­ví­ce distan­co­vat. Ničí ho pomyš­le­ní na ile­gál­nost jejich akti­vit a pří­mo se mu hnu­sí žít stej­ně jako jeho rodi­na. Právě ten­to vzdor se nej­ví­ce líbí jeho pří­tel­ky­ni Kay Adamsové, kte­rá se šar­mant­ním „tali­á­nem“ dlou­há léta cho­dí.

 

 

Jak již bylo řeče­no, klan Corleonů nemá v New Yorku kon­ku­ren­ci a to by nebyl správ­ný svět mafie, aby v něm nefun­go­val boj o moc. Proto se kvů­li nepři­ja­té­mu obcho­du s dro­ga­mi mafi­án­ské kla­ny roz­hod­nou zabít dona Corleona a pře­vzít vlá­du nad New Yorkem. Don útok pře­ži­je a jeho syn Sonny tedy v době dono­vi neschop­nos­ti vede pod­nik v prá­vě roz­pou­ta­né vál­ce gan­gů. Právě tato chví­le zaple­te do rodi­ny zdrá­ha­jí­cí­ho se Michaela, kte­rý bude chtít pomoct. V tom­to momen­tu se nachá­zí nej­vět­ší zvrat, na kte­rý si bude­te muset počkat až do té doby, kdy se ve vašem DVD pře­hrá­va­či bude točit kotouč s názvem Kmotr. Prozradím však, že tím začne Michaelovo odtr­há­vá­ní od Kay a při­pou­tá­vá­ní se ke svě­tu Cosa Nostry, jenž je svá­zán slav­nou Omertou.

 

Zkrátka Kmotr je něco nad­po­zem­sky doko­na­lé­ho, co se zřej­mě nikdy nebu­de opa­ko­vat. Celý film je točen s abso­lut­ní lás­kou k fil­mu a pre­ciz­ním dodr­že­ním lite­rár­ní před­lo­hy. Právě Mario Puzzo sepsal scé­nář ke všem třem dílům této tri­lo­gie, a pro­to je věr­nost kva­lit­ním atri­bu­tem celé­ho díla.

 

 

Po skon­če­ní fil­mu bude násle­do­vat shléd­nu­tí dru­hé­ho a pak tře­tí­ho dílu. Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. A pak zno­vu a zno­vu a zno­vu. Kmotr je totiž film, jehož trvan­li­vost není pou­hé dva roky. Dá se na něj kou­kat mili­on­krát a stej­ně bude­te po mili­ón­té prv­ní udi­ve­ni tou doko­na­los­tí. Po pře­hrá­ní fil­mu bude­te mít pocit, jako kdy­bys­te hla­di­li pís­či­tou pláž po ran­ním odli­vu. Jakoby jste pozna­li zenit kva­lit­ních fil­mů a všech­ny dal­ší nebu­dou Kmotrovi sahat ani po kot­ní­ky. Takto kom­plex­ně doko­na­le vyob­ra­ze­ný svět je sku­teč­ně ško­da minout, pro­to pokud by mělo být na PlayAll.cz zave­de­no dvoj­ná­sob­né hod­no­ce­ní, prá­vě Kmotr by jej plně vyu­žil.

Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. Není to znám­kou totál­ní doko­na­los­ti?

Naše hod­no­ce­ní: 

10

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
1. March 2010 - 22:03 — maple6

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,29781 s | počet dotazů: 222 | paměť: 52830 KB. | 15.06.2021 - 05:12:15