Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kluk na kole - 65%

Kluk na kole - 65%

Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natá­če­jí spo­leč­ně fil­my pod­le vlast­ních scé­ná­řů, ve vlast­ní pro­duk­ci a bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Mají vel­ké zku­še­nos­ti s natá­če­ním doku­men­tár­ních fil­mů, a to se odrá­ží i v jejich fil­mech hra­ných. Ve fil­mu Kluk na kole je hlav­ním hrdi­nou dva­nác­ti­le­tý chla­pec Cyril, kte­rý se musí vypo­řá­dat s kru­tou život­ní zku­še­nos­tí. Jeho otec ho pone­chal v dět­ském domo­vě a nemá o něj zájem. Cyril cho­vá­ní otce nechá­pe a sna­ží se k němu dostat zpět.
Začátek fil­mu zachy­cu­je jeden z Cyrilových nepo­ve­de­ných útě­ků, kdy je nási­lím donu­cen se vrá­tit zpět do dět­ské­ho domo­va. Myšlenka zmi­zet z dět­ské­ho domo­va za kaž­dou cenu nutí Cyrila útě­ky opa­ko­vat. Je ve svém hle­dá­ní urput­ný, nebo­jí se nových situ­a­cí a doká­že se o sebe posta­rat. Při jed­nom z útě­ků se sezná­mí s kadeř­ni­cí Samanthou, kte­rá mu s hle­dá­ním otce chce pomá­hat a nabíd­ne mož­nost spo­leč­né­ho trá­ve­ní víken­dů mimo dět­ský domov. Společně strá­ve­né chví­le jsou stří­da­vě plné kli­du i nedo­ro­zu­mě­ní. Mezi Cyrilem a Samanthou se vytvá­ří kama­rád­ský vztah bez zby­teč­ných cito­vých scén a slov. Samantha seže­ne Cyrilovi jeho ztra­ce­né kolo a také mu pomů­že najít otce. Je si však vědo­ma, že jejich setká­ní nemu­sí dopad­nout dob­ře. Setkání otce se synem sku­teč­ně pro­běh­ne a pro Cyrila je to šok. Ukáže se, že Samantha doká­že být pro Cyrila opo­rou ve správ­né chví­li. Snaží se, aby se Cyril doká­zal se svou kru­tou život­ní situ­a­cí vypo­řá­dat. Nepodplácí a nepře­svěd­ču­je ho. Chce, aby Cyril při­šel ke své­mu pozná­ní vlast­ní zku­še­nos­tí a sou­čas­ně se o něj bojí. Ví , jak je důvě­ři­vý a tou­ží po přá­tel­ství. Obává se také náh­lých náva­lů emo­cí, kte­ré Cyril nedo­ká­že sám dob­ře zvlá­dat. Její oba­va je opráv­ně­ná a pro­blémy sku­teč­ně nasta­nou. Při jed­né z prů­zkum­ných cest na kole se totiž Cyril setká­vá se sku­pin­kou gan­gu mla­distvých, jehož vůd­ce si zís­ká Cyrilovu důvě­ru. Samanthu i Cyrila čeká opět tvr­dá život­ní zkouš­ka….
Film Kluk na kole je půso­bi­vý svou bez­pro­střed­nos­tí a civil­ním poje­tím. Zachycuje úsek živo­ta dítě­te, kte­ré se sna­ží vypo­řá­dat s kru­tou sku­teč­nos­tí a sou­čas­ně hle­dá své mís­to ve spo­leč­nos­ti lidí. Autoři scé­ná­ře fil­mu byli ve své pří­pra­vě i násled­ně při rea­li­za­ci per­fekt­ně při­pra­ve­ní. Film je hra­ný a sou­čas­ně půso­bí auten­tic­ky a prav­di­vě. Kamera sní­má situ­a­ce doku­men­tár­ním sty­lem, ale obraz je vyvá­že­ný a nepů­so­bí trha­ně. Samotný pří­běh nemo­ra­li­zu­je, ani neod­su­zu­je hrdi­ny. Chování Cyrila je vzhle­dem k jeho věku cel­kem pocho­pi­tel­né a pro divá­ka cel­kem před­ví­da­tel­né. O to víc pře­kva­pu­je Samantha se svým pří­mo­ča­rým jed­ná­ním a skry­tou minu­los­tí. Zdůvodnění její­ho jed­ná­ní v pří­bě­hu nena­jde­me, ale cítí­me, že doká­že Cyrila chá­pat a doká­že mu pomo­ci. Nicméně pří­běh pone­chá­va­jí auto­ři fil­mu s ote­vře­ným kon­cem. Stejně jako náh­le zastih­ne­me Cyrila na ces­tě z dět­ské­ho domo­va, tak ho opouš­tí­me na ces­tě za Samanthou.
Postavu Cyrila si zahrál Thomas Doret, kte­ré­ho auto­ři vybra­li při cas­tingu. Podařilo se jim vybrat zají­ma­vou osob­nost s vel­kou ener­gií pro akč­ní scé­ny při útě­ku a pro­je­vech vzte­ku. Současně však Thomas Doret půso­bí svou zvlášt­ní uza­vře­nos­tí v emoč­ních scé­nách s otcem nebo se Samanthou. Roli Samanthy hra­je Cécil de France veli­ce civil­ně s cit­li­vým dáv­ko­vá­ním obav a bez­rad­nos­ti v situ­a­ci, kdy má o Cyrila strach. Proto posta­va Samanthy nepů­so­bí jako pře­hna­ně sta­rost­li­vá a peču­jí­cí mat­ka.
Film je zají­ma­vý svým námě­tem, zpra­co­vá­ním i civil­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Dokáže divá­ka zaujmout a sou­čas­ně nevnu­cu­je prvo­plá­no­vě mora­li­zo­vá­ní. Absence objas­ně­ní minu­los­ti Samanthy a veli­ce úspor­né dia­lo­gy však sta­ví pří­běh na hra­ni­ci věro­hod­nos­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53577 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55843 KB. | 22.05.2022 - 02:28:00