Kritiky.cz > Recenze knih > Kluci, neděste se puberty

Kluci, neděste se puberty

NedesteSePuberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti.

Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce. Naučí je, jak správ­ně pečo­vat o tělo, pleť či zuby,  i napří­klad to, že nosit brý­le není ostuda.

Jak se správ­ně oho­lit? Čím se vyzna­ču­je pra­vé kama­rád­ství? Co dělat, když se zami­lu­ji? Na tyto a mno­ho dal­ších otá­zek zde zví­da­vý čte­nář nalez­ne odpo­věď. Kniha pora­dí s prv­ní­mi lás­ka­mi a vzta­hy, dopo­ru­čí zdra­vou stra­vu i to, jak být v co nej­lep­ší fyzic­ké kon­di­ci, aniž by pří­liš zatí­žil své tělo.

Autorka zdů­raz­ňu­je, že zákla­dem toho, aby se dospí­va­jí­cí cítil dob­ře, je vybu­do­vat si pozi­tiv­ní těles­né sebe­po­je­tí a při­jí­mat se tako­vý, jaký jsem. Varuje před body sha­min­gem, tedy nega­tiv­ní­mi poznám­ka­mi ohled­ně toho, jak dru­hý vypa­dá. Upozorňuje na nebez­pe­čí soci­ál­ních médií a nabí­zí rady, jak zůstat v bez­pe­čí, i pokud jsme on-line.

Publikace je psá­na cit­li­vě a s respek­tem ke kaž­dé­mu chlap­ci i dív­ce. Lizzie Coxová při­po­mí­ná, že se nemá smy­sl v tom­to obdo­bí porov­ná­vat s ostat­ní­mi, jeli­kož kaž­dý z nás je jedi­neč­ný a vyví­jí se jinak rych­le. Vkusně mla­dé čte­ná­ře sezná­mí s rodin­ný­mi vzta­hy a rov­něž pří­pad­ný roz­vod rodi­čů s pomo­cí této pub­li­ka­ce lépe zvlád­nou.

Klučičí pozor­nost udr­ží při čte­ní růz­né zají­ma­vos­ti, otáz­ky vrs­tev­ní­ků i hra­vá a pře­hled­ná gra­fic­ká úpra­va. Osvěžující je též všu­dypří­tom­ný nad­hled a humor.

V závě­ru jsou uve­de­ny důle­ži­té kon­tak­ty na lin­ku bez­pe­čí a dět­ské kri­zo­vé cen­t­rum, jež může budou­cím mla­dým mužům pomo­ci.

Tato kni­ha je urče­na nejen chlap­cům samot­ným, nýbrž i jejich rodi­čům či vyu­ču­jí­cím a nabí­zí rady, jak jim tuto dobu při­blí­žit a usnad­nit.

Brožurku pro­vá­ze­jí vese­lé ilu­stra­ce Damiena Weighilla.


  • Vydavatel/výrobce: FRAGMENT
  • Počet stran: 64
  • Vazba: bro­žo­va­ná
  • Rozměry: 218 x 167 x 8
  • EAN: 9788025335796
  • ISBN: 978-80-253-3579-6
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Vydání: 1.
  • Jazyk: čes­ký
  • Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 152 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...