Kluci, neděste se puberty

NedesteSePuberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti.

Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce. Naučí je, jak správ­ně pečo­vat o tělo, pleť či zuby,  i napří­klad to, že nosit brý­le není ostuda.

Jak se správ­ně oho­lit? Čím se vyzna­ču­je pra­vé kama­rád­ství? Co dělat, když se zami­lu­ji? Na tyto a mno­ho dal­ších otá­zek zde zví­da­vý čte­nář nalez­ne odpo­věď. Kniha pora­dí s prv­ní­mi lás­ka­mi a vzta­hy, dopo­ru­čí zdra­vou stra­vu i to, jak být v co nej­lep­ší fyzic­ké kon­di­ci, aniž by pří­liš zatí­žil své tělo.

Autorka zdů­raz­ňu­je, že zákla­dem toho, aby se dospí­va­jí­cí cítil dob­ře, je vybu­do­vat si pozi­tiv­ní těles­né sebe­po­je­tí a při­jí­mat se tako­vý, jaký jsem. Varuje před body sha­min­gem, tedy nega­tiv­ní­mi poznám­ka­mi ohled­ně toho, jak dru­hý vypa­dá. Upozorňuje na nebez­pe­čí soci­ál­ních médií a nabí­zí rady, jak zůstat v bez­pe­čí, i pokud jsme on-line.

Publikace je psá­na cit­li­vě a s respek­tem ke kaž­dé­mu chlap­ci i dív­ce. Lizzie Coxová při­po­mí­ná, že se nemá smy­sl v tom­to obdo­bí porov­ná­vat s ostat­ní­mi, jeli­kož kaž­dý z nás je jedi­neč­ný a vyví­jí se jinak rych­le. Vkusně mla­dé čte­ná­ře sezná­mí s rodin­ný­mi vzta­hy a rov­něž pří­pad­ný roz­vod rodi­čů s pomo­cí této pub­li­ka­ce lépe zvlád­nou.

Klučičí pozor­nost udr­ží při čte­ní růz­né zají­ma­vos­ti, otáz­ky vrs­tev­ní­ků i hra­vá a pře­hled­ná gra­fic­ká úpra­va. Osvěžující je též všu­dypří­tom­ný nad­hled a humor.

V závě­ru jsou uve­de­ny důle­ži­té kon­tak­ty na lin­ku bez­pe­čí a dět­ské kri­zo­vé cen­t­rum, jež může budou­cím mla­dým mužům pomo­ci.

Tato kni­ha je urče­na nejen chlap­cům samot­ným, nýbrž i jejich rodi­čům či vyu­ču­jí­cím a nabí­zí rady, jak jim tuto dobu při­blí­žit a usnad­nit.

Brožurku pro­vá­ze­jí vese­lé ilu­stra­ce Damiena Weighilla.


 • Vydavatel/výrobce: FRAGMENT
 • Počet stran: 64
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Rozměry: 218 x 167 x 8
 • EAN: 9788025335796
 • ISBN: 978-80-253-3579-6
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čes­ký
 • Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 152 Kč.

Více na Kritiky.cz
Rudá mašina - Obsah/Vyjádření režiséra ...
Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu „In brightest day, in blackest night, No evil shall escape my sight. Let those who worship evi...
S07E06: Beyond the Wall Dokument o natáčení předposlední epizody seriálu Hra o trůny....
Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let ...
Copacabana Když člověk zestárne, pořád se může cítit mladý....


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct9. července 2018 Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábavnou formou seznámí s úskalími této doby a citlivě ji provede […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají2. srpna 2017 Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu pro děti Pavla Hanáčková – vypráví o symbiotických, mutualistických vztazích a kooperacích […]