Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klub únosců - recenze

Klub únosců - recenze

Klub únosců je cel­kem nezná­mý brit­ský film, kte­rý jsem asi před rokem obje­vi­la ve video­půj­čov­ně. Je to his­to­ric­ký film, kde her­ci nejsou žád­né celebri­ty a jmé­no reži­sé­ra mi nic neří­ka­lo. To ale nezna­me­ná, že film by byl špat­ný. Vlastně je vel­mi dob­rý.

Děj se ode­hrá­vá v Irsku v roce 1780 a pojed­ná­vá o živo­tě teh­dej­ší šlech­ty. Druhorození syno­vé moh­li vstou­pit do armá­dy, stát se duchov­ní­mi ane­bo se moh­li výhod­ně ože­nit. A tak vzni­kl Klub únosců. Je tvo­řen dru­ho­ro­ze­ný­mi syny, kte­ří si vyhléd­nou vhod­nou dědič­ku a une­sou ji. Ta se pak za ně musí pro­vdat, neboť je zkom­pro­mi­to­vá­na.

Hlavními hrdi­ny jsou dva přá­te­lé, Byrne a Strang, čle­no­vé klu­bu. Byrne se musí ože­nit a vybe­re si vhod­nou kan­di­dát­ku, mla­dou Catherinne Kennedy. Seznámí se s ní na dosti­zích, kde je i se svou sestrou Anne. Večer se roz­hod­ne ji unést. Bohužel se nic nevy­ví­jí pod­le plá­nu. Nakonec Catherinne odjíž­dí s Byrnem a Anne se Strangem. Pánové jim před­lo­ží své nabíd­ky, ale dámy se jim vysmě­jou (tro­chu na ně i zaú­to­čí). Bohužel je pro­ná­sle­du­je Annin nápad­ník, moc­ný lord Fermoy.

Anne ho odmí­tá a ostat­ním ute­če, nechce se vrá­tit domů. Muži s Catherinne ji pro­ná­sle­du­jí a utí­ka­jí před Fermoyem. Mezi Anne a Strangem je vel­mi sil­ná při­taž­li­vost, kte­rá vyplou­vá na povrch. Narozdíl od Byrnea a Catherinne, kte­ří si na sebe zvy­ka­jí vel­mi poma­lu, ale nako­nec mezi nimi vznik­ne pev­né pou­to. Situace se bohu­žel stá­vá poně­kud kom­pli­ko­va­nou, když jsou všich­ni dopa­de­ni. Stranga a Byrna čeká trest smr­ti. Naštěstí lás­ka a přá­tel­ství jsou někdy moc­něj­ší než korup­ce a tou­ha po pomstě.

Ačkoliv se to na prv­ní pohled nezdá­lo, z his­to­ric­ké­ho fil­mu se vyloup­la výbor­ná kome­die, plná slov­ní­ho a situ­ač­ní­ho humo­ru. Dialogy jsou vel­mi pro­myš­le­né a odleh­ču­jí­cí (zvláš­tě ve věze­ní). Hudba je jen instru­men­tál­ní, ale výbor­ně dopl­ňu­je nasta­lé situ­a­ce. Zazní zde dokon­ce i Bach a jeho Braniborské kon­cer­ty.

Abych jen nechvá­li­la, kaž­dý film má svá slab­ší mís­ta. Některé dia­lo­gy mezi lor­dem Fermoyem a otcem sester jsou poně­kud zdlou­ha­vé, ale ne těž­ko­pád­né, pros­tě bych je jen zkrá­ti­la.

Film  se dá opat­řit jen na video­ka­ze­tách. Je nato­čen pod­le prav­di­vé udá­los­ti.

ori­gi­nál­ní název. The Abduction club

režie: Stefen Schwarz

hud­ba: Shaun Davey

scé­nář: Bill Britten a Richard Crawford

hra­jí: Daniel Lapaine ( Trojská Helena, Nebezpečná krá­sa) - Byrne

Matthew Rhys - James Strang

Alice Evans - Catherinne Kennedy

Sophia Myles (Underworld) - Anne Kennedy

Edward Woodward - lord Fermoy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93120 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55906 KB. | 24.05.2022 - 04:25:41