Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klub Sráčů

Klub Sráčů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film str­ha­ný kri­ti­ky v kaž­dém ohle­du, je dobrou a nevá­za­nou zába­vou.......Klub Sráčů není ani nadáv­ka či špat­ný vtip, ale bláz­ni­vá kome­die z pohle­du nác­ti­le­tých, kte­ří chtě­jí dobít svět jako Dj´s.

Dva hlav­ní před­sta­vi­te­le Kevina a Perryho nelze pře­hléd­nout. Bláznivý puber­ťá­ci, pro kte­ré je nej­dů­le­ži­těj­ší zba­vit se panic­tví. Pro svůj záměr zvo­lí Ibizu , jak tvr­dí tam se to poštěs­tí snad kaž­dé­mu. Rodiče jim však zkří­ží plá­ny a na Ibizu jedou s nimi. To však nebrá­ní tomu, aby se tu neza­hřá­li jejich hor­mo­ny na plný pec­ky. Návštěvy taneč­ních klu­bů, moče­ní do moře, bale­ní dvou vysně­ných holek.

To roz­ví­jí tako­vé situ­a­ce, kte­ré not­ně poh­ly mojí brá­ni­cí. Film s dáv­kou solid­ní tran­co­vé hud­by dokres­lu­je celý film a to vel­mi vhod­ně. Neotřepané frá­ze a pepr­něj­ší vti­py děla­jí z fil­mu dobrou zába­vu. Oba hlav­ní před­sta­vi­te­lé mají tako­vou šká­lu při­pi­to­mě­lích pohle­dů , vari­a­bil­ních chůzí a plných kalhot, že i jen to mě poba­vi­lo. Je to jed­na z nej­lep­ších kome­dií posled­ních let co jsem vidě­la. Nejzvláštnější je fakt, že Perryho vlast­ně hra­je žena, ale to neu­bí­rá na jeho nadmu­tých kalho­tách, vlast­ně jejích (pozná­te to až při titul­cích).

Film vzni­kl na zákla­dě seri­á­lu, kte­rý prá­vě vysí­lá BBC a také není k zaho­ze­ní.
Soundtrack ( Kevin & Perry GO LARGE ) s nej­lep­ší­mi frá­ze­mi fil­mu ( Fatboy Slim, Mauro Picotto, Underworld, Fragma a dal­ší) potvr­zu­je kva­lit­ní hud­bu fil­mu, je však umě­ní ho sehna­nat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63543 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61480 KB. | 28.11.2022 - 06:12:18