Kritiky.cz > Filmové recenze > KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro toho, kdo se u fil­mu umí pořád­ně odvá­zat, poba­vit a zby­teč­ně nad někte­rý­mi situ­a­ce­mi nepře­mýš­lí, tvůr­ci tím­to sním­kem oprav­du nezkla­ma­li, nechy­bí vtip­né scé­ny z řad rodin­ných odmlou­vá­ní, výbor­né­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du, vtip­ných před­sta­vách o živo­tě slav­né­ho DJ-e a hlav­ně jak vyře­šit jeden vel­ký pro­blém, zba­vit se panic­tví. Mnoho lidí ten­to film odsu­zu­je a pro­hla­šu­je za fil­mo­vou kata­stro­fu, ale věř­te, že o to prá­vě tvůr­cům šlo. Je to oprav­du super kome­die, kte­rá Vás zaujme svým dějem nebo ale­spoň svou výbor­nou hud­bou s tex­ty akté­rů, u kte­rých se vží­vá­te do samot­né­ho děje fil­mu a pro­blé­mu dvou neroz­luč­ných kama­rá­dů, co sní být slav­ní a zba­vit se své­ho panic­tví. Máte - li rádi kome­die co Vás uve­dou o eufo­rie smí­chu nevá­hej­te po skvě­lé podí­va­né na ten­to film a hod­ně rych­le spě­chej­te do své video­půj­čov­ny. Film půso­bí vel­mi dob­ře svým dějem na jaké­ho­ko­liv divá­ka ať už jste tee­nager či dospě­lí, ale pokud čeká­te, že budou mlu­vit sluš­ně, roz­hod­ně se na Klub srá­čů nekou­kej­te! Při někte­rých scé­nách si vzpo­me­ne­te na své mlá­dí a vel­mi dob­ře se u toho poba­ví­te. Originální název fil­mu je KEVIN AND PERRY GO LARGE z roku 2000. Motto fil­mu je : Smaží to tak, až jím tečou viny­ly... Herní obsa­ze­ní hlav­ní­ho akté­ra Kevina hra­je Harry Enfield (datum naro­ze­ní 30.05.1961) a jeho ješ­tě víc ulít­lé­ho kama­rá­da Perryho hra­je v žen­ském podá­ní Kathy Burke (datum naro­ze­ní 13.06.1964), kte­rá svou roli zvlád­la na výbor­nou, v někte­rých frá­zích, by jste ani nepo­zna­li, že Perryho hra­je prá­vě žena. Režisér toho­to fil­mu je brit Ed Bye, kte­ré­ho zná­me jako reži­sé­ra, pro­du­cen­ta, pří­le­ži­tost­né­ho her­ce a tvůr­ce Červeného trpas­lí­ka. Další her­ní posta­ve­ní zau­ja­li her­ci Rhys Ifans , Sam Parks , Kenneth Cranham , Christopher Ettridge , Steve McFadden. Dobrou hud­bu čekej­te od Fatboy Slim, Underworld, Roger Sanchez.

Něco krát­ké­ho do úvo­du fil­mu. Dva neroz­luč­ní kama­rá­di Kevin (Harry Enfield) a  Perry (Kathy Burke) jsou skvě­lá dvoj­ka, trá­ví spo­lu veš­ke­rý čas, naku­pu­jí spo­lu por­no časo­pi­sy a hlav­ně sklá­da­jí hud­bu o svých nezkrot­ných hor­mo­nech. Kevin se ozna­ču­je se za vel­ké­ho génia, kte­ré­ho svět ješ­tě neob­je­vil. Kevin a Perry jsou zasně­ní do své před­sta­vy slav­ných DJ-ů, kde o ně má zájem spous­ta mla­dých sle­čen, sku­teč­nost je ale tako­vá, že Kevin ani Perry žád­nou hol­ku nema­jí a po shléd­nu­tí por­no časo­pi­su je osl­ní rekla­ma, jak se uvá­dí na oba­lu toho­to DVD : Je jen jed­no mís­to na svě­tě, kde vlád­nou DJ - ové a hol­ky o „to“ samy žeb­ra­jí - IBIZA!!! Nic jiné­ho než Ibizu už v hla­vě nema­jí, dlou­hé pře­mlou­vá­ní Kevinových rodi­čů však kon­čí neú­spěš­ně, roz­hod­nou se tedy výlet na Ibizu finan­co­vat sami. Jako DJ.ům jim to na uli­ci moc nešlo, když už si mys­le­li, že je vše ztra­ce­no byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě. V ban­ce, kte­rou se zrov­na pokou­šel zlo­děj vykrást, včas Kevin při­vo­lal poli­cii. Kevin a Perry dosta­li znač­ně tuč­nou odmě­nu a už se těši­li na svůj vysně­ný výlet na Ibizu, aby se sta­li nej­lep­ší­mi DJ - i na svě­tě. S kufrem plným kon­do­mů jsou nyní při­pra­ve­ni na to nej­lep­ší léto v živo­tě! V této fázi fil­mu Vás čeká spous­ta vtip­ných hlá­šek a spous­ta trap­ných situ­a­cí, kte­ré Vás nene­cha­jí ani chvil­ku v kli­du. Na Ibize se potká­va­jí dív­ky svých snů Gemmu a Candice, kte­ré je zba­ví jejich pro­blé­mů a se slav­ným aro­gant­ním DJ“-em Paulem Bulvou, kte­rý doká­že dva totál­ní „tragédy“ jen vyu­ží­vat, nako­nec Angličanům zajis­tí popu­la­ri­tu tím, že zre­mi­xu­je jejich nahráv­ku a tu pus­tí při svém vystou­pe­ní v klu­bu, dál už se nech­te sami pře­kva­pit, urči­tě Vás děj nezkla­me.

Film září svým vti­pem, hudeb­ním dopro­vo­dem a růz­ný­mi tri­ky, oprav­du se máte čemu zasmát. Každý film má něco do sebe, ale tahle kome­die pod­le komen­tá­řů divá­ků je fakt super uje­tá kome­die!

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Temné lesy (Villmark) 20035. března 2012 Temné lesy (Villmark) 2003 Pamatuji se na film Ledová smrt od režiséra Uthauga, byl to první norský horor, který jsem měl tu čest vidět a už tehdy jsem byl docela spokojen. Jistě, chyby by se našly, v mnoho ohledech […] Posted in Filmové recenze
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […] Posted in Filmové recenze
  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […] Posted in Filmové recenze
  • PSÍ VOJÁCI14. října 2003 PSÍ VOJÁCI Nevinný název filmu, skrývá další horor o vlkodlacích. A bezostychu se může zařadit, mezi lepší horory poslední doby.Vojáci, kteří jsou posláni do lesů na běžné cvičení, se stávají […] Posted in Filmové recenze
  • To: Kapitola 2 - Recenze - 40%4. září 2019 To: Kapitola 2 - Recenze - 40% Filmy na motivy knih Stephena Kinga poslední dobou letí. A tak není překvapení, že nám režisér Andy Muschietti přináší pokračování jeho hororu "It: Kapitola 2". Vlastně to není překvapení […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní […] Posted in Filmové recenze
  • 812231. května 2012 Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojedinělý zjev v československé kinematografii, na nějž vzdáleně navazuje snad pouze Poslední přesun. […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...