Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > KLUB RVÁČŮ

KLUB RVÁČŮ

Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod.


KLUB RVÁČŮ

USA, 1999, 20th Century Fox/Bontonfilm
režie: David Fincher
hra­jí: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonhamová Carterová, Meat Loaf, Jared Leto

Jako dnes si pama­tu­ji oka­mžik, kdy jsem se v praž­ském kině Kosmos před něko­li­ka lety po skon­če­ní fil­mu Sedm jen těž­ce zdvi­hal ze seda­dla. Nohy se mi třásly nato­lik, že jsem se musel držet, abych nespa­dl. Tenkrát jsem se zařekl, že podob­né fil­my nemám zapo­tře­bí. Videoklipový mág David Fincher (reží­ro­val napří­klad kli­py Aerosmith neboo Madonny) varo­val už svo­jím prv­ním fil­mem, Vetřelcem na tře­tí, že na divá­ky nebu­de brát pří­liš ohle­dů. Jelikož moc nemám v  lás­ce Michaela Douglase (a nyní, když se pro­slý­chá, že si bude brát Catherine Zeta-Jonesovou, tím méně), Hru jsem si až do dneš­ní­ho dne odpus­til. Na Klub rvá­čů jsem byl ale veli­ce zvě­da­vý. Už jenom pro­to, že se se jed­ná o film, kte­rý v Americe při­ja­la lépe kri­ti­ka než divá­ci.

Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a  vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod. Má však pro­blém. V noci nedo­ká­že usnout. Začne pro­to cho­dit na sku­pi­no­vé tera­pie. Je mu jed­no, jaké jsou, hlav­ně že mu někdo naslou­chá a může se tam vybre­čet - a ono to fun­gu­je, najed­nou spí jako mimi­no. Vše se však zha­tí v oka­mži­ku, kdy se na tera­pi­ích začne obje­vo­vat i  Marla Singerová. A když se chví­li poté sezná­mí s podi­ví­nem Tylerem a ješ­tě o  něco poz­dě­ji mu vyle­tí do povět­ří byt, spus­tí se série udá­los­tí, kte­rá může skon­čit jedině...ale ne, to je tak maxi­mum, co lze napsat, abych vás neo­kra­dl o  záži­tek z jed­no­ho z nej­lep­ších fil­mů posled­ní doby.

Už dlou­ho jsem nevi­děl film s tak skvě­lým scé­ná­řem. Klub rvá­čů napsal Jim Uhls pod­le romá­nu Chucka Palahniuka a dal si s ním evi­dent­ně pořád­nou prá­ci. Snímek je roz­dě­len zhru­ba na tři tře­ti­ny, prv­ní je plná kou­zel­né­ho čer­né­ho humo­ru, v dru­hé se legra­ce poma­lu vytrá­cí a nao­pak si začne­te vyba­vo­vat atmo­sfé­ru už zmí­ně­né­ho fil­mu Sedm a ve tře­tí zjis­tí­te, že je všech­no úpl­ně, ale úpl­ně jinak, než si více jak hodi­nu a půl mys­lí­te. Při té pří­le­ži­tos­ti je tře­ba upo­zor­nit všech­ny, kte­ří budou mít po dva­ce­ti minu­tách pocit, že jim Klub rvá­čů ohro­žu­je psy­chic­ký vývoj a pocí­tí nutká­ní ode­jít - vydrž­te to až do kon­ce, ten­to­krát to sto­jí za to. Navíc závě­reč­ná scé­na je nato­lik bom­bas­tic­ká, že by zaslou­ži­la oka­mži­tě uvést do fil­mo­vé síně slá­vy - ovšem to už zase pro­zra­zu­ji více, než bych měl a chtěl.

Výteční jsou také her­ci. Edward Norton je pře­kva­pi­vě výbor­ný i v bojo­vých scé­nách a Brad Pitt je...prostě Brad Pitt. David Fincher přes­ně odha­dl, koho obsa­dit do jaké role, včet­ně neo­do­la­tel­né fem­me fata­le Heleny Bonhamové Carterové a Meat Loafa, kte­rý ve své kou­zel­né kre­a­ci Boba doka­zu­je, že hrát od doby kul­tov­ní The Rocky Horror Picture Show nijak nepo­za­po­mněl. Fincher je názor­ným pří­kla­dem reži­sé­ra odko­je­né­ho MTV a v jeho fil­mech je to znát, nicmé­ně v Klubu rvá­čů pře­kro­čil svůj stín. Po Matrixovi se pod­le mého názo­ru jed­ná o  dru­hý film, jenž uka­zu­je, kte­rým smě­rem se bude holly­wo­od­ská kine­ma­to­gra­fie ubí­rat ve tře­tím tisí­ci­le­tí. Famózní prá­ce se svět­lem a kame­rou, doko­na­lé tri­ko­vé vel­mi vel­ké detai­ly - to vše v tom­to pří­pa­dě není pou­ži­to na efekt, ale pros­tě pro­to, že to na ona mís­ta přes­ně pat­ří. Možná by si Klub rvá­čů zaslou­žil lep­ší hud­bu a mož­ná by ho šlo o tako­vých pět minut zkrá­tit. Možná.

Nakonec je tře­ba ješ­tě pochvá­lit výteč­né titul­ky Františka Fuky. Stejně jako v pří­pa­dě Skály a Hvězdných válek odve­dl František skvost­nou prá­ci, kte­rá výsled­ný dojem z Klubu rvá­čů ješ­tě umoc­ňu­je. V Americe nebyl ten­to film nato­lik úspěš­ný zřej­mě pro­to, že byl pří­stup­ný až od 17 let. U nás je dopo­ru­če­ná věko­vá hra­ni­ce 18 let a asi by jí měli pra­cov­ní­ci kin hlí­dat. Ale přes­to musím dopo­ru­čit Klub rvá­čů úpl­ně všem. Jedná se o vyjí­meč­ný film, kte­rých nevzni­ká mno­ho. Co se mého osob­ní­ho hod­no­ce­ní týče, chy­bí k maxi­mu, čili k šes­ti hvěz­dič­kám, je nepa­tr­ný krů­ček. Klub rvá­čů si zkrát­ka nenech­te ujít.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Bez jablka15. ledna 2017 Bez jablka Blogerskými počiny se to v literárním světě jen hemží. Online svět je sice stále cool a in, ale není nad to mít svůj oblíbený blog a povídky přímo v ruce. A to díky převedení do knižní […] Posted in Recenze knih
  • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
  • Začátek roku10. prosince 2019 Začátek roku Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Okna7. srpna 2020 Okna Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • HERCI O FILMU BISTRO RAMEN6. června 2018 HERCI O FILMU BISTRO RAMEN Jaký dojem na vás napoprvé udělal scénář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scénář poprvé, historii bak kut teh jsem neznal. Ani historii ramenu. Po dočtení scénáře jsem věděl, že […] Posted in Rozhovory
  • Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF25. dubna 2018 Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF Posted in Videa
  • #1924: Thorgal 19-23: Neviditelná pevnost - 80 %28. února 2019 #1924: Thorgal 19-23: Neviditelná pevnost - 80 % Thorgal 19-23: Neviditelná pevnostVydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako sešity "Thorgal 19: La Forteresse Invisible", "Thorgal 20: La Marque des […] Posted in Recenze komiksů
  • Podle Idrise Elby je realizace celovečerního Luthera velmi...9. července 2020 Podle Idrise Elby je realizace celovečerního Luthera velmi... Podle Idrise Elby je realizace celovečerního Luthera velmi blízko k uskutečnění Posted in Krátké filmové aktuality
  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic...30. prosince 2020 Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic... Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War) se nyní soustředí na odstranění nejrůznějších chyb a dodělků, […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70445 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56246 KB. | 29.05.2022 - 13:37:30