Kritiky.cz > Recenze knih > Klimek Hynek: Strašidlář - Mezi námi z hlubin tajemna - 94%

Klimek Hynek: Strašidlář - Mezi námi z hlubin tajemna - 94%

Strasidlar

Sychravé pod­zim­ní dny pří­mo vybí­ze­jí k čet­bě o pří­zra­cích vystu­pu­jí­cích z mlh minu­los­ti.

Pokud mají vaše děti rády pověs­ti o tajem­ných bytos­tech a nej­růz­něj­ších zje­ve­ních, tato kníž­ka je urči­tě zaujme a neod­trh­nou se od ní do posled­ní strán­ky. Hynek Klimek, autor série Strašidlářů, se ten­to­krát zamě­řil na méně zná­mé pověs­ti o záhad­ných bytos­tech napříč Českou repub­li­kou.

Jednotlivé pří­běhy pro­vá­ze­jí půvab­né ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové, autor­ky komi­xu o čaro­dě­ji Metlodějovi.

Tentokrát je naším prů­vod­cem vlíd­ný faun, s nímž se setká­vá­me na začát­ku a na samém kon­ci pub­li­ka­ce.

Nejprve vyprá­ví o svých pří­buz­ných, ostat­ních fau­nech, a násled­ně čte­ná­ře sezna­mu­je s pověst­mi o dal­ších báj­ných stvo­ře­ních. O mužíč­ko­vi, jenž odmě­nil hod­né­ho vojen­ské­ho vyslou­žil­ce, o ško­le per­mo­ní­ků, o stře­ví­cích, jež pro­zra­di­ly zlo­děj­ku, o zka­me­ně­lém mla­dí­ko­vi, jemuž se vymsti­lo neu­r­va­lé cho­vá­ní. Ve ská­lu se pro­mě­ni­la i žena ze Strakonicka, kte­rá se vysmí­va­la kně­zi, jenž spě­chal udě­lit posled­ní poma­zá­ní.

Autor pokra­ču­je vyprá­vě­ním o stráž­ných kame­nech u vcho­du do sta­ve­ní, jehož odstra­ně­ní ved­lo k neštěs­tí.

Nechybí pověs­ti o zálud­ných můrách, jež za noci dusí­va­jí svou oběť, a rady, jak se jim ubrá­nit. Neznámý je pří­běh Jak dře­vo­rub­ci vyrost­la koli­ha, v němž byl muž potres­tán za hrubé zachá­ze­ní se svým koněm. Humorně vyzní­vá his­tor­ka Jak u vdo­vy noco­val stra­šák. S těmi­to dvě­ma pří­běhy jsem se nikdy před tím nese­tka­la a oži­vu­jí celý sou­bor. Dále jsou zde zmí­ně­na zim­ní stra­ši­dla, bubá­ci, pří­zrač­ní jezd­ci, stráž­ci pokla­dů a tajem­né pod­zem­ní pro­sto­ry.

Některé z pověs­tí odka­zu­jí k nedáv­ným udá­los­tem, o nichž infor­mo­va­la i tele­vi­ze. Ta zazna­me­na­la výpo­vě­di lidí, jež zahléd­li pří­zrač­nou posta­vu v lese poblíž Českých Budějovic.

K netra­dič­ním zje­ve­ním nále­ží tro­ji­ce mužů v mniš­ských hábi­tech, spat­ře­ná v mís­tě zva­ném Na hra­dě u Šebetova na Blanensku. Tito ducho­vé hra­jí kar­ty a kaž­dé­ho obe­hra­jí nejen o pení­ze, ale i o oble­če­ní a ponož­ky.

Následují pří­běhy o zmi­ze­lých povo­zech, zne­na­dá­ní vyzvá­ně­jí­cích zvo­nech či pokla­du, jenž zůstal žeb­rá­ko­vi. Setkáváme se zde i se zví­kov­ským raráš­kem a čer­ty. Následuje pří­běh o stráž­ky­ni šumav­ských hor, Gabretě, a vel­mi pouč­ná je pověst O vyhna­ném šev­ci. V závě­ru náš prů­vod­ce, faun, při­po­mí­ná, že dáv­né udá­los­ti ukrý­va­jí moud­rost a pona­u­če­ní, jak žít a čeho se vyva­ro­vat.

Svazek bych dopo­ru­či­la čte­ná­řům od devá­té­ho roku věku, ale poba­ví i mno­hem star­ší milov­ní­ky stra­ši­del­ných his­to­rek. Jen je lep­ší jej nečíst před spa­ním, ale spí­še za nevlíd­ných pod­zim­ních dnů, jež zpří­jem­ní jem­ným mra­ze­ním v zádech.

Musím pochvá­lit map­ku pří­zra­ků na vnitř­ních des­kách. Tento Strašidlář, stej­ně jako pře­de­šlé kníž­ky z této edi­ce, je hez­ky gra­fic­ky zpra­co­ván a ilu­stra­ce jsou vtip­né, milé a někte­ré i tro­chu děsi­vé tak, jak má být.


 • Autor: Klimek Hynek
 • Formát / stran: 17×24 cm, 64 stran
 • Datum vydá­ní: 06.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 80021
 • ISBN: 978-80-271-0081-1
 • Edice: Strašidlář
 • Kategorie: Pro děti od 8 let

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele7. ledna 2019 Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na práci i jejich další vzdělávání. Učitelka mateřské školy musí splňovat mnoho kritérií, aby mohla své […]
 • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do […]
 • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]