Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.

Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.

Klik
Klik

Nebudu cho­dit oko­lo bubla­jí­cí­ho jeze­ra a pohy­bo­vat se v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti kop­ce, kte­rý vyka­zu­je jis­tou sopeč­nou akti­vi­tu. Nebylo by to pří­liš bez­peč­né a navíc – čím déle se této úchyl­né prá­ci věnu­ji, tím méně mě baví scho­vá­vat si finál­ní (a tolik zásad­ní) ortel až na závě­reč­né řád­ky.

https://web.archive.org/web/20070611070053im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super61/klik_zivot_na_dalkove_ovladani00.jpg Námět Kliku a cel­ko­vé pro­por­ce odra­zo­vé­ho můst­ku (pruž­nost prk­na, jeho mate­ri­ál…) sli­bo­va­ly již v době před-produkce ambi­ci­óz­ní výsle­dek. Hlavní hrdi­na (=wor­kho­lik kaž­dým cou­lem) prak­tic­ky nestí­há, v prá­ci se sna­ží, seč mu síly dovo­lu­jí, aby dosá­hl kýže­né­ho pový­še­ní, a na samot­nou rodi­nu (tolik strá­da­jí­cí) hází (i když nevě­dom­ky) vel­ko­roz­měr­né­ho boba­na (a dost už těch závo­rek!). Nezaujatému pozo­ro­va­te­li je ihned jas­né, že tak­to roz­vr­že­ná situ­a­ce má jedi­ný vyvo­di­tel­ný důsle­dek – roz­pad hrdi­no­va záze­mí a jeho postup­né psy­chic­ké zples­ni­vě­ní. Naštěstí (či naneštěs­tí) žije­me v době, kdy nás tech­ni­ka pozvol­na pře­růs­tá, a tak i ten­to neváb­ně zapácha­jí­cí scé­nář lze odpál­ko­vat pomo­cí malé­ho výdo­byt­ku moder­ní tech­no­lo­gie.

https://web.archive.org/web/20070611070053im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super61/klik_zivot_na_dalkove_ovladani01.jpg Ano – řeše­ní je snaz­ší než roz­li­še­ní pra­vé a levé ponož­ky. Stačí se vypra­vit do vel­ko­ob­cho­du s domá­cím zaří­ze­ním, troš­ku jej pro­cou­rat, podi­vit se nad veli­kos­tí toho či ono­ho regá­lu a pak nená­pad­ně zmi­zet za dveř­mi s nápi­sem „Beyond“. Následně se již nemu­sí­te o nic sta­rat, neboť upad­ne­te do lás­ky­pl­né péče roz­cu­cha­né­ho vědá­to­ra, kte­rý vás po sne­si­tel­né slov­ní exkur­zi a polo­že­ní nezbyt­né otáz­ky „Přejete si?“ zave­de tam, kde slo­vo „pro­blém“ nee­xis­tu­je. A tedy do neko­neč­né­ho skla­diš­tě… přes­ně­ji k jed­no­mu obrov­ské­mu kon­tej­ne­ru, v jehož útro­bách se nalé­zá spe­ci­ál­ní dál­ko­vý ovla­dač. Ovladač, pomo­cí kte­ré­ho lze pře­tá­čet, pau­zo­vat, sto­po­vat, vra­cet se zpát­ky do minu­los­ti, měnit jazy­ko­vé nasta­ve­ní, roz­li­še­ní obra­zu, kon­trast…

A to vše v rám­ci běž­né­ho živo­ta!

Základní sché­ma Kliku je vskut­ku jed­no­du­ché a záro­veň slib­né. Tak jed­no­du­ché, že je až zará­že­jí­cí, že se ten­to nápad nere­a­li­zo­val již mno­hem dřív. Přitom když se na danou lát­ku podí­vá­me z hle­dis­ka samot­né per­spek­ti­vy, jen stě­ží si lze před­sta­vit jinou podob­ně roz­měr­nou plo­chu, na níž by se dalo roze­hrát tolik výbu­chem zavá­ně­jí­cích humor­ných situ­a­cí. Samozřejmě… pokud bychom neza­mýš­le­li nato­čit film, v němž by tele­viz­ní repor­tér zís­kal načas schop­nos­ti boha, popř. sní­mek, ve kte­rém by se zapšk­lý mode­rá­tor poča­sí pro­bou­zel stá­le v jeden a ten samý den.

Tvůrci si výše načrt­nu­tým zákla­dem ukous­li pořád­ně hut­né sous­to (o tom žád­ná) a zřej­mě bychom nepo­hle­da­li divá­ka, kte­rý by si po obe­zná­me­ní s dějem netrousil pod nos: „A tohle může být setsa­kra­ment­sky dob­rý!“

Tímto pozvol­na vysta­vě­ným úvo­dem nechci nazna­čit, že je Klik od zákla­du zra­lý na recyk­la­ci. Bohužel – tím­to nena­zna­ču­ji ani pra­vý opak a prav­da jako tako­vá se nalé­zá někde „mezi“. Přespříliš tlus­tý kra­jíc chle­ba se ve výsled­ku pro­je­vil jako... [chvil­ka namá­ha­vé­ho pře­mýš­le­ní] ...přespří­liš tlus­tý (nemys­le­te si, že si nejsem vědom čas­té­ho opa­ko­vá­ní slov v nyněj­ším odstav­ci). Ačkoliv měl Klik na to, aby poko­řil mety nej­vyš­ší a při­blí­žil se ale­spoň na dohled výbor­ným Hromnicím, zůsta­lo spíš u nena­pl­ně­ných oče­ká­vá­ní, než­li u „na doraz“ vydo­lo­va­né­ho námě­tu. Komedie Franka Coraciho se tak při vší úctě neza­čle­ní mezi poči­ny, kte­ré bychom pohle­da­li za půl metr tlus­tý­mi oce­lo­vý­mi dveř­mi s nepře­hléd­nu­tel­ným nápi­sem „Pozor - vyso­ce výbuš­ný mate­ri­ál!“.

https://web.archive.org/web/20070611070053im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super61/klik_zivot_na_dalkove_ovladani02.jpg Kdybychom pídi­li po pří­či­ně všech pří­čin, zřej­mě bychom shle­da­li cosi shni­lé­ho již v základ­ním roz­vr­že­ní. Hrdina, kte­rý se poma­lu nestí­há ani vymo­čit, zís­ká pří­stroj, po němž by jen málo­kdo z nás neza­tou­žil, a mís­to toho, aby jej napl­no vyu­žil a uspo­ko­jil dehyd­ro­va­né­ho divá­ka, vydá se na ces­tu rče­ní: „Lehce nabyl, lehce pozbyl.“ A tak aniž by se Sandler bláz­nov­sky odvá­zal a roz­prou­dil pořád­ný vítr ve svém oko­lí, neo­do­lá­vá láka­vé­mu poku­še­ní a s vidi­nou brz­ké­ho pový­še­ní mač­ká tla­čít­ko „Přetočit“. Tímto však vybíd­ne k reak­ci odvrá­ce­nou stra­nu a mís­to před­po­klá­da­né­ho pří­va­lu šíle­ných scén při­chá­zí na řadu neo­če­ká­va­ně oče­ká­va­né zváž­ně­ní a pod­ří­ze­ní se závě­reč­né myš­len­ce (jak jinak než morál­ně zalo­že­né).

Přitom všem… abych se při­znal… výše polo­že­ný odsta­vec by dost mož­ná ani nevzni­kl, kdy­bych se oko­lo pade­sá­té minu­ty uhlí­dal a poslé­ze nevy­buchl smí­chy. Do té doby jsem byl jak­si smí­řen s tím, že se ve fil­mu nevy­sky­tu­je nic z toho, co by mě moh­lo roz­tr­hat, ale pak… hned poté, co se Sandler vypr­děl své­mu šéfo­vi pří­mo pod nos (ano, jsem pri­mi­tiv­ní)… se všech­no zvrt­lo a já se začal až nezdra­vě těšit na dal­ší nechtě­ně vyprsk­nu­tý pop­corn. Avšak mar­ně.

https://web.archive.org/web/20070611070053im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super61/klik_zivot_na_dalkove_ovladani03.jpgKlik totiž sestá­vá ze dvou dia­me­t­rál­ně odliš­ných rovin. Zatímco ta prv­ní je obstoj­ně zahuš­tě­na vtíp­ky (výji­meč­ně vul­gár­ní­mi) a kate­go­ric­ké pod­mín­ky spl­ňu­je víc než spo­leh­li­vě, někdy v šede­sá­té minu­tě nastá­vá zmí­ně­né zváž­ně­ní (pří­mo­ča­ře nalaj­no­va­né, osvěd­če­ným smě­rem zací­le­né, leč fun­gu­jí­cí a ve výsled­ku dojem­né), kte­ré setr­vá­vá až do závě­reč­ných titul­ků. Tedy sko­ro. Pět minut před kon­cem nastá­vá „neo­če­ká­va­ný“ zvrat, během kte­ré­ho vyjde naje­vo, že se vlast­ně nic nesta­lo a že to všech­no byl jen… Zkrátka a dob­ře – scé­náris­té to nou­zo­vě sto­čí na odboč­ku vstříc totál­ní­mu „hepá­či“.

A těž­ko říci, zda­li je to dob­ře. Kdyby se konec nesl ve stej­ném duchu jako před­cho­zí minu­ty a hrdi­no­vo zmoudře­ní oko­ře­nil tím nej­tvrd­ším mož­ným dopa­dem, byl by divák neje­nom opa­ře­ný, ale dost mož­ná i spo­ko­je­něj­ší (byť by to ke kome­dii „nepa­so­va­lo”).

Ať tak, či onak – byl bych vel­mi nerad, kdy­bys­te naby­li dojmu, že tahle (ne)komedie za to nesto­jí. Klik se sice nemů­že pyš­nit totál­ně vybrou­še­ným scé­ná­řem a vyso­kým výsky­tem „explo­ziv­ních fór­ků“, ale jakož­to pra­zvlášt­ně sla­dě­ný hyb­rid fun­gu­je vcel­ku schop­ně (v prv­ní půli vese­le nala­dí, kdež­to ve dru­hé i pod­mí­neč­ně roz­plá­če). Navíc… i kdy­by to všech­no stá­lo za sta­rou belu a Sandler vás svým sna­že­ním spí­še trá­pil, stá­le je tu sta­rý dob­rý „Míč Bjůkenen“ v roli úchyl­né­ho šéfa a pak (což už bylo proprá­no v člán­ku na Underworld: Evolution) sexy Kate Beckinsale!

A i ten­to­krát to mys­lím bez prde­le.


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.16. února 2019 Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip. Klik – život na dálkové ovládání opravdu nabízí neotřelý příběh. A nejen to, je to i film vtipný a zábavný, přestože občas se objeví příliš sentimentální nebo moralizující pasáže. Nejde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 412. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvůli záchraně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vloupat na základnu Inquisitorů... Od počátku, kdy v rámci prostříhu dochází k paralelám mezi […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 32. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se snaží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevyhnutelné setkání s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl […] Posted in TV Recenze
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94719 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56873 KB. | 06.07.2022 - 01:32:13