Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

KLik

Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní oprav­du nabí­zí neotře­lý pří­běh. A nejen to, je to i film vtip­ný a zábav­ný, přes­to­že občas se obje­ví pří­liš sen­ti­men­tál­ní nebo mora­li­zu­jí­cí pasá­že. Nejde o ten typ titu­lu, kte­rý vás bom­bar­du­je dva­ce­ti gagy za minu­tu a z nich je deva­te­náct trap­ných a jeden cel­kem ujde. Humor je dáv­ko­ván po tro­š­kách, ale vět­ši­nou vyvo­lá ale­spoň úsměv, ovšem čas­to i upřím­ný smích. Mezi těmi­to momen­ty vás ale čeká něco, co by slab­ší pova­hy moh­ly sná­šet hůře. Je to dost čas­té pou­čo­vá­ní o tom, že rodi­na je na prv­ním mís­tě a nikdo by jí neměl odsou­vat do poza­dí. Poučování tu není jem­ně vlo­že­no mezi řád­ky, ale je vám pří­mo ser­ví­ro­vá­no jak nej­čas­tě­ji to jde. Určitě by neuško­di­lo ubrat na inten­zi­tě, pro­to­že po pár minu­tách sle­do­vá­ní už musí být všem jas­né, že partnerk/a a děti jsou to nej­dů­le­ži­těj­ší, co může člo­věk mít, tak­že není potře­ba neu­stá­le divá­ko­vi před­ha­zo­vat to, že bez nich se nikdo nemů­že obe­jít.

Jestliže, ale ten­to nešvar pře­kousne­te, čeká vás občas hru­bozrn­ná, ale pove­de­ná kome­die. Její hlav­ní síla spo­čí­vá v tom, že má oprav­du zají­ma­vou myš­len­ku. Hlavním hrdi­nou je Michael (Adam Sandler), kte­rý kvů­li tou­ze zajis­tit své man­žel­ce Donně (Kate Beckinsale) a dvě­ma dětem jmé­nem Samantha (Tatum McCann) a Ben (Joseph Castanon) co nej­lep­ší život zapo­mí­ná, že hod­ně peněz nevy­na­hra­dí otce, kte­rý je od rána do veče­ra v prá­ci. Shodou okol­nos­tí se mu ale do rukou dostá­vá dál­ko­vý ovla­dač, kte­rým je mož­no zasta­vo­vat, pře­tá­čet, pře­ska­ko­vat a růz­ně ovliv­ňo­vat jed­not­li­vé čás­ti jeho živo­ta.

Hrátky Michaela s tím­to zaří­ze­ním jsou samo­zřej­mě živ­nou půdu pro mno­ho pří­mo­ča­rých, ale pove­de­ných scén (někte­ré jsou poměr­ně jem­né, jiné poně­kud drs­něj­ší – co takhle napr­dět šéfo­vi do obli­če­je…). Mnoho vtíp­ků je také sexu­ál­ní rázu, ať už jde o to, že všich­ni psi, kte­ří se ocit­nou v Michaelově domě mají ten­den­ci uká­jet své chout­ky na obrov­ském ply­šo­vém kače­ro­vi nebo pohrá­vá­ní si s časem během milo­vá­ní ústřed­ní posta­vy a jeho ženy. Naštěstí se ale tyto scé­ny drží v rovi­ně sluš­nos­ti, na žád­né nechut­nos­ti tu není mís­to.

Celkem zají­ma­vé je i to, že přes­to­že se val­ná část fil­mu ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti (popří­pa­dě minu­los­ti, když si Michael pro­jíž­dí pro­ži­té oka­mži­ky), v závě­reč­né čás­ti pře­sko­čí­me do budouc­nos­ti. Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní (krat­ší název nemoh­li dis­tri­bu­to­ři vymys­let?) tak zís­ká­vá i nádech sci-fi a ne nevý­raz­ný. Ale ať už se ocit­ne Michael v jakém­ko­liv obdo­bí, stá­le vám reži­sér Frank Coraci cpe před nos pou­če­ní o rodin­ném živo­tě. Hlavně těs­ně před hap­pyen­dem už to začí­ná být troš­ku otrav­né.

Určité roz­pa­ky z posled­ních minut vám ale boha­tě vyna­hra­dí sym­pa­tic­ké herec­tví a úsměv­né momen­ty. Není jich tolik, kolik by se dalo čekat, ale 99 % z nich je pove­de­ných. Je prav­dou, že kro­mě námě­tu už tu nic moc ori­gi­nál­ní­ho nena­jde­me. Postavy jsou načrt­nu­ty odhad­nu­tel­ně (jejich hlav­ní síla spo­čí­vá v před­sta­vi­te­lích, Adam Sandler, Kate Beckinsale a Christopher Walken jsou skvě­lí), samot­ný konec je jas­něj­ší než fac­ka od pří­tel­ky­ně, ale nic není tak závaž­ným nedo­stat­kem, aby vás ve výsled­ku z fil­mu nezů­stal veskr­ze klad­ný dojem.

Ano, mož­ná by bylo mož­né z pří­bě­hu vyždí­mat víc, ale mno­hem prav­dě­po­dob­něj­ší je, že by se toto ždí­má­ní zvrh­lo v pořád­ný prů­švih. Nakonec může­me být více než rádi za to, jak Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní dopa­dl.

  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […] Posted in Články
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […] Posted in Články
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73533 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54060 KB. | 02.08.2021 - 02:45:30