Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kletba z temnot (Possession) - 45%

Kletba z temnot (Possession) - 45%

kletba
kletba

Nekupujte si žád­nou tajem­nou sta­rou skříň­ku! Po svě­tě se totiž jed­na tako­vá dře­vě­ná skříň­ka potu­lu­je  a už doká­za­la pár lidem pořád­ně zni­čit život. Alespoň tak to vypa­dá, když se půjde­te podí­vat na film Kletba z tem­not.

Už úvod­ní scé­na, kdy tajem­né síly ukry­té ve skříň­ce dají pořád­ně za vyu­če­nou jed­né nespo­ko­je­né maji­tel­ce, divá­ka nene­chá na pochy­bách, že se při­šel podí­vat na horo­ro­vý film. Skříňka je nebez­peč­ná a doká­že člo­vě­ka ovlá­dat. Jenže po násle­du­jí­cích titul­cích se tem­po fil­mu zvol­ní a začí­ná­me sle­do­vat sou­čas­ný život jed­né ame­ric­ké rodin­ky. Rozvedeným rodi­čům Stephanie (Kyra Sedgwick) a Clyde (Jeffrey Dean Morgan) se neda­ří spo­lu v kli­du vychá­zet, ale oba se sna­ží plnit své rodi­čov­ské povin­nos­ti vůči svým dce­rám Hannah (Madison Davenport) a Emily-Em (Natasha Calis). Už to vypa­dá, že se bude­me dívat na rodin­né dra­ma o trpí­cích dětech v nefunkč­ní rodi­ně. Ale jed­no­ho dne obje­vu­je Em na jed­nom ble­ším trhu tajem­nou skříň­ku a hod­ný tatí­nek tu zají­ma­vou věcič­ku kou­pí a dove­ze domů. Napětí se začí­ná stup­ňo­vat, když Em tajem­nou skříň­ku ote­vře a začne si pro­hlí­žet uvnitř ulo­že­né před­mě­ty. Drobné před­mě­ty mohou vyvo­lá­vat vzpo­mín­ky, tajem­né před­sta­vy a pro Em se stá­va­jí důle­ži­té. Nejsou to však jen věci, kte­ré Em při­ta­hu­jí. Je to tajem­ná síla zla, kte­ré se poda­ří usíd­lit v těle dív­ky a zásad­ně mění i její cho­vá­ní. Příběh, kte­rý při­ná­ší něko­lik nechut­ných horo­ro­vých scén s můra­mi i útě­ky do tmy, však pokra­ču­je přímým smě­rem ke své­mu ukon­če­ní. Rodiče chtě­jí Em zachrá­nit a to se jim také poda­ří. Jako vel­ký hrdi­na vychá­zí z boje se zlem otec Clyde, kte­rý si tak vyslou­ží obdiv své býva­lé man­žel­ky a rodin­ka se opět stme­lí. Tajemná skříň­ka s ukry­tým zlem však čeká někde na své­ho nové­ho maji­te­le.

Autoři fil­mu uvá­dí, že byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Myslím si, že to může být dob­rý reklam­ní tah mož­ná tak pro ame­ric­ké divá­ky. Jen tro­chu uva­žu­jí­cí­ho divá­ka tako­vé sdě­le­ní neo­sl­ní. I když scé­ny, kdy se tajem­ná posta­va obje­vu­je na moni­to­rech při vyšet­ře­ní mag­ne­tic­ké rezo­nan­ce nebo ruka vylé­za­jí­cí z úst, jsou doce­la pře­svěd­či­vé. Na půso­bi­vos­ti někte­rých vypja­tých scén se zaslou­ži­la před­sta­vi­tel­ka Em, kte­rá bled­ne, trá­pí se a blin­ká oprav­du se zau­je­tím. Přesvědčivý a civil­ní herec­ký pro­jev Jeffrey Dean Morgana dodá­vá fil­mu věro­hod­nos­ti. Morgan je urost­lý chla­pík se solid­ní fyzic­kou kon­di­cí a role spor­tov­ně zalo­že­né­ho a obě­ta­vé­ho otce se mu hra­je snad­no. Méně herec­ké­ho umě­ní pro­ka­zu­je Kyra Sedgwick. Hádky a stra­chem vydě­še­né oči jsou jejím vrcho­lem, chůze po skle­ně­ných stře­pech je pro ni zřej­mě zce­la nor­mál­ní.

Celkově půso­bí film cel­kem jed­not­ně, scé­ny stup­ňo­va­né­ho napě­tí se stří­da­jí se scé­na­mi kli­du a hudeb­ní dopro­vod fil­mo­vý obraz sty­lo­vě dola­dí. Nejde však o žád­ný horo­ro­vý trhák. Milovníci drs­ných scén budou zkla­má­ni a jed­no­du­chá dějo­vá lin­ka je až pří­liš prů­hled­ná. Přesto nabí­zí film něko­lik zají­ma­vých vizu­ál­ních zážit­ků.

Režisérem fil­mu je dán­ský reži­sér Ole Bornedal, kte­rý není v natá­če­ní horo­rů žád­ný začá­teč­ník. Možná, že do fil­mu Kletba z tem­not chtěl reži­sér vlo­žit něja­ké vyš­ší mrav­ní posel­ství. Kdo ví! Na mě film půso­bil jako slab­ší horo­ro­vý film s vyu­ži­tím efek­tu kon­tras­tu zla a mla­dé dív­ky se špet­kou vizu­ál­ních efek­tů. Přesto nedo­po­ru­ču­ji film cit­li­vým mamin­kám a babič­kám.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78898 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56105 KB. | 26.05.2022 - 06:11:45