Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kletba z temnot (Possession) - 45%

Kletba z temnot (Possession) - 45%

kletba

Nekupujte si žád­nou tajem­nou sta­rou skříň­ku! Po svě­tě se totiž jed­na tako­vá dře­vě­ná skříň­ka potu­lu­je  a už doká­za­la pár lidem pořád­ně zni­čit život. Alespoň tak to vypa­dá, když se půjde­te podí­vat na film Kletba z tem­not.

Už úvod­ní scé­na, kdy tajem­né síly ukry­té ve skříň­ce dají pořád­ně za vyu­če­nou jed­né nespo­ko­je­né maji­tel­ce, divá­ka nene­chá na pochy­bách, že se při­šel podí­vat na horo­ro­vý film. Skříňka je nebez­peč­ná a doká­že člo­vě­ka ovlá­dat. Jenže po násle­du­jí­cích titul­cích se tem­po fil­mu zvol­ní a začí­ná­me sle­do­vat sou­čas­ný život jed­né ame­ric­ké rodin­ky. Rozvedeným rodi­čům Stephanie (Kyra Sedgwick) a Clyde (Jeffrey Dean Morgan) se neda­ří spo­lu v kli­du vychá­zet, ale oba se sna­ží plnit své rodi­čov­ské povin­nos­ti vůči svým dce­rám Hannah (Madison Davenport) a Emily-Em (Natasha Calis). Už to vypa­dá, že se bude­me dívat na rodin­né dra­ma o trpí­cích dětech v nefunkč­ní rodi­ně. Ale jed­no­ho dne obje­vu­je Em na jed­nom ble­ším trhu tajem­nou skříň­ku a hod­ný tatí­nek tu zají­ma­vou věcič­ku kou­pí a dove­ze domů. Napětí se začí­ná stup­ňo­vat, když Em tajem­nou skříň­ku ote­vře a začne si pro­hlí­žet uvnitř ulo­že­né před­mě­ty. Drobné před­mě­ty mohou vyvo­lá­vat vzpo­mín­ky, tajem­né před­sta­vy a pro Em se stá­va­jí důle­ži­té. Nejsou to však jen věci, kte­ré Em při­ta­hu­jí. Je to tajem­ná síla zla, kte­ré se poda­ří usíd­lit v těle dív­ky a zásad­ně mění i její cho­vá­ní. Příběh, kte­rý při­ná­ší něko­lik nechut­ných horo­ro­vých scén s můra­mi i útě­ky do tmy, však pokra­ču­je přímým smě­rem ke své­mu ukon­če­ní. Rodiče chtě­jí Em zachrá­nit a to se jim také poda­ří. Jako vel­ký hrdi­na vychá­zí z boje se zlem otec Clyde, kte­rý si tak vyslou­ží obdiv své býva­lé man­žel­ky a rodin­ka se opět stme­lí. Tajemná skříň­ka s ukry­tým zlem však čeká někde na své­ho nové­ho maji­te­le.

Autoři fil­mu uvá­dí, že byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Myslím si, že to může být dob­rý reklam­ní tah mož­ná tak pro ame­ric­ké divá­ky. Jen tro­chu uva­žu­jí­cí­ho divá­ka tako­vé sdě­le­ní neo­sl­ní. I když scé­ny, kdy se tajem­ná posta­va obje­vu­je na moni­to­rech při vyšet­ře­ní mag­ne­tic­ké rezo­nan­ce nebo ruka vylé­za­jí­cí z úst, jsou doce­la pře­svěd­či­vé. Na půso­bi­vos­ti někte­rých vypja­tých scén se zaslou­ži­la před­sta­vi­tel­ka Em, kte­rá bled­ne, trá­pí se a blin­ká oprav­du se zau­je­tím. Přesvědčivý a civil­ní herec­ký pro­jev Jeffrey Dean Morgana dodá­vá fil­mu věro­hod­nos­ti. Morgan je urost­lý chla­pík se solid­ní fyzic­kou kon­di­cí a role spor­tov­ně zalo­že­né­ho a obě­ta­vé­ho otce se mu hra­je snad­no. Méně herec­ké­ho umě­ní pro­ka­zu­je Kyra Sedgwick. Hádky a stra­chem vydě­še­né oči jsou jejím vrcho­lem, chůze po skle­ně­ných stře­pech je pro ni zřej­mě zce­la nor­mál­ní.

Celkově půso­bí film cel­kem jed­not­ně, scé­ny stup­ňo­va­né­ho napě­tí se stří­da­jí se scé­na­mi kli­du a hudeb­ní dopro­vod fil­mo­vý obraz sty­lo­vě dola­dí. Nejde však o žád­ný horo­ro­vý trhák. Milovníci drs­ných scén budou zkla­má­ni a jed­no­du­chá dějo­vá lin­ka je až pří­liš prů­hled­ná. Přesto nabí­zí film něko­lik zají­ma­vých vizu­ál­ních zážit­ků.

Režisérem fil­mu je dán­ský reži­sér Ole Bornedal, kte­rý není v natá­če­ní horo­rů žád­ný začá­teč­ník. Možná, že do fil­mu Kletba z tem­not chtěl reži­sér vlo­žit něja­ké vyš­ší mrav­ní posel­ství. Kdo ví! Na mě film půso­bil jako slab­ší horo­ro­vý film s vyu­ži­tím efek­tu kon­tras­tu zla a mla­dé dív­ky se špet­kou vizu­ál­ních efek­tů. Přesto nedo­po­ru­ču­ji film cit­li­vým mamin­kám a babič­kám.

  • Bumblebee5. června 2018 Bumblebee Trailer na prequel filmu Transformers. https://youtu.be/fAIX12F6958 Posted in Trailery
  • Komiks 9510. dubna 2019 Komiks 95 Posted in Komiks
  • Zombik – 3326. listopadu 2018 Zombik – 33 Posted in Komiks
  • My (Us) – Recenze – 60%25. března 2019 My (Us) – Recenze – 60% V roce 1986 se černošská holčička zatoulá na pouti do zrcadlového bludiště, odkud si odnese traumatizující zážitek – v jednom ze zrcadel totiž spatří místo svého odrazu svou dvojnici (nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Miloš Forman22. února 2012 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman, (* 18. února 1932, Čáslav) je režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Je držitelem dvou Oscarů za […] Posted in Profily osob
  • Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ27. dubna 2016 Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ Knihy o českém jazyce a literatuře, testy k maturitní zkoušce z češtiny a literatury, odborné i populárně naučné publikace z tohoto oboru má na kontě dvojice autorů František Brož a Pavla […] Posted in Recenze knih
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému14. srpna 2018 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […] Posted in TV Recenze
  • První fotky z Army of the Dead v režii Zacka Snydera (300:...9. ledna 2021 První fotky z Army of the Dead v režii Zacka Snydera (300:... První fotky z Army of the Dead v režii Zacka Snydera (300: Bitva u Thermopyl, Úsvit mrtvých, Strážci - Watchmen). Posted in Krátké filmové aktuality
  • Romeo a Julie 23009. června 2020 Romeo a Julie 2300 Vladimír Páral je spisovatel, který napsal již mnoho a mnoho knih. Bohužel však také musím konstatovat, že ačkoli Páral mnoho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mnoho neliší. Dalo by se […] Posted in Recenze knih
  • King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK20. září 2018 King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK ŠIMON ŠAFRÁNEK *1977, Praha Filmař, spisovatel a novinář. V nultých letech se věnoval především videoklipům pro české (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,08797 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54295 KB. | 17.04.2021 - 06:36:10
X