Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kletba z temnot (2012) - 45%

Kletba z temnot (2012) - 45%

151normal3
151normal3

Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by měl někte­rý z nich tu smůlu a sta­lo se mu totéž co malé Emily? Že by nara­zil na skříň­ku, kte­rá byla vyro­be­ná pro tem­né­ho démo­na Dybbuka, kte­rý se potom, nezmar jeden, jako tasem­ni­ce usíd­lí v těle hos­ti­te­le, kte­rý skříň­ku ote­vřel. Jako nej­vět­ší nega­ti­vum se dá brát to, že mít tako­vé­ho démo­na v těle leze hod­ně do peněz, pro­to­že musí­te jíst za dva. A tako­vý sta­le­tý démon bývá vel­mi hla­do­vý.

Čerstvě roz­ve­de­ní man­že­lé Clyde a Stephanie řeší typic­ké poroz­vo­do­vé zále­ži­tos­ti – stě­ho­vá­ní, roz­dě­le­ní majet­ku, péči o jejich dvě dce­ry. Clyde navíc i nové­ho nápad­ní­ka svo­jí býva­lé ženy.  Jednoho krás­né­ho dne si mlad­ší Emily vyhléd­ne na ble­ším trhu sta­ro­dáv­nou vyře­zá­va­nou skříň­ku a oka­mži­tě se do ní zami­lu­je.  Otec jí samo­zřej­mě skříň­ku kou­pí. Od toho oka­mži­ku se pozvol­na začí­na­jí dít podiv­né věci – osob­nost dosud bez­pro­blé­mo­vé Emily se začí­ná měnit, dív­ka se stá­vá kon­flikt­ní, napa­dá spo­lu­žá­ky, po nocích vyjí­dá ledničku…Její rodi­če to samo­zřej­mě zpr­vu při­čí­ta­jí stre­su z jejich roz­vo­du, ale postu­pem času si víc a víc uvě­do­mu­jí nezdra­vou fixa­ci svo­jí dce­ry na skříň­ku z ble­ší­ho trhu. Jejich řeše­ní situ­a­ce tím, že skříň­ku vyho­dí, se míjí účin­kem, Emily z toho málem zeší­lí a vynu­tí si navrá­tit skříň­ku zpět…

Když byd­lí Emily i se svo­jí sestrou v otco­vě novém domě, Clyde se něko­li­krát s Emily kvů­li skříň­ce pohá­dá a jed­né tako­vé hád­ce je pří­tom­na i její star­ší sest­ra. Během kon­flik­tu něco (vypa­dá to, že Clyde) Emily dva­krát ude­ří do tvá­ře. Ta na otce hys­te­ric­ky zakři­čí, co jí to dělá, proč ji bije a s plá­čem ute­če do své­ho poko­je, čímž pode­zře­ní své sest­ry jen potvr­dí. Ta to samo­zřej­mě poža­lu­je mat­ce, kte­rá stej­ně už měla pode­zře­ní na  Clyda, že mod­ři­ny a psy­chic­ké pro­blémy ve sku­teč­nos­ti způ­so­bu­je Emily on a zaří­dí pro něj soud­ní zákaz sty­ku.
Clyde je nicmé­ně čím dál víc pře­svěd­čen o své teo­rii, že ve skříň­ce se ukrý­vá něja­ké nad­při­ro­ze­né zlo a vyhle­dá sku­pin­ku židov­ských duchov­ních, kte­ří mu jeho domněn­ku potvr­dí.  Po jed­nom zhrou­ce­ní Emily a násled­né mag­ne­tic­ké rezo­nan­ci, kte­rá chudá­ka Dybbuka nekom­pro­mis­ně v žalud­ku Emily odha­lí, už nemu­sí ani pře­svěd­čo­vat svou ex-manželku a zaří­dí pro svou dce­ru vymý­tá­ní.  To se poda­ří, Dybbuk opus­tí tělo Emily, ale ješ­tě rodin­ku malin­ko poškád­lí a na pár chvil se usa­dí v Clydově těle. To ale židov­ský vymí­tač odmí­tá akcep­to­vat a neú­nav­ně opa­ku­je hes­lo pro jeho vypu­ze­ní, dokud se Dybbuk neo­chot­ně nepře­su­ne ze žalud­ku Clyda nazpět do své skříň­ky.

Musím bohu­žel kon­sta­to­vat, že nic ori­gi­nál­ní­ho ve fil­mu nena­jde­te. Všechno tohle už tady bylo mno­ho­krát před­tím a mno­hem lépe ucho­pe­né a nato­če­né. Nefungují ani lekač­ky, mož­ná s při­mhou­ře­ním oka se dá říct, že Jeffrey Dean Morgan (Clyde) a Kyra Sedgwick (Stephanie) hra­jí ex-manžele jakž takž uvě­ři­tel­ně. A dob­rá, malá Emily (Natasha Calis) není taky úpl­ně tra­gic­ká.

Každopádně fil­mu cel­ko­vě chy­bí atmo­sfé­ra či vůbec jaký­ko­li náznak tajem­na, tolik nezbyt­né­ho pro ten­to žánr a pros­tě něco, co by divá­ka donu­ti­lo ucho­vat si záži­tek z něj v hla­vě. Zato samo­zřej­mě, jako u správ­né­ho ame­ric­ké­ho fil­mu, nechy­bí oče­ká­va­ný hap­pyend.

Prostě šedi­vý prů­měr.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78139 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56657 KB. | 03.07.2022 - 14:10:21