Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba

Nový sní­mek podi­vín­ské­ho Terryho Gilliama, vyprá­vě­jí­cí o slav­ných pohád­ká­řích, se natá­čel zejmé­na na praž­ském Barrandově a ved­le hlav­ních před­sta­vi­te­lů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v něm může­me spat­řit i Tomáše Hanáka a Miroslava Táborského.

Na počát­ku 19. sto­le­tí, kdy bylo Německo pod nad­vlá­dou Francie a v zemi se tak šíři­ly fran­couz­ské pohád­ky a legen­dy, roz­hod­li se dva mla­dí brat­ři ucho­vat němec­ký folklor, pověs­ti a úst­ně pře­dá­va­né tra­di­ce. Slovo od slo­va zapi­so­va­li pří­běhy, kte­ré si nikdy nevy­mýš­le­li. V tom se však liší Gilliamovi fil­mo­ví brat­ři Grimmové, kte­ří si „pohád­ky“ sami vytvá­ře­jí…

Při svém puto­vá­ní zemí pře­svěd­ču­jí oby­va­te­le ves­nic o exis­ten­ci stra­ši­del­ných bytos­tí v blíz­kos­ti jejich domo­vů a za vel­ké pení­ze pak tyto „ruši­vé ele­men­ty“ ničí. Ve ves­ni­ci Marbaden je ale čeká oprav­do­vé bubu­bu v podo­bě tajem­né­ho lesa, kde se ztrá­cí až pode­zře­le moc malých hol­či­ček. A tak se Jacob a Wilhelm za pomo­ci krás­né lov­ky­ně Angeliky vydá­va­jí tato dít­ka zachrá­nit…

Terry Gilliam chtěl svým fil­mem údaj­ně při­spět k tomu, aby lidé opět vza­li do rukou pohád­ky brat­ří Grimmů a s nad­še­ním se vrh­li do jejich čte­ní. Obávám se však, zda spíš nevzbu­dí opač­ný efekt. Filmový pří­běh je totiž nato­lik vykon­stru­o­va­ný, cha­o­tic­ký a nud­ný, že ve vás vyvo­lá maxi­mál­ně pocit úpl­né prázd­no­ty, kte­rý neza­chrá­ní ani výteč­ná hud­ba Daria Marianelliho.

Přitom by sta­či­lo jen nápa­di­těj­ší zpra­co­vá­ní vcel­ku dost zají­ma­vé­ho téma­tu. Pravda, Gilliam vlast­ní dost buj­nou před­sta­vi­vost, leč nebyl by vám troš­ku pode­zře­lý fakt, že mís­to vlka pojí­dá děti mor­bid­ním způ­so­bem kůň? Režisérova ori­gi­na­li­ta se sice opět pro­je­vi­la, jen­že vznik­la tak až nevkus­ně podiv­ná podiv­nost…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...